Nehemiah 12:18

CAB(i) 18 of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jonathan;