Nehemiah 12:18

JPS_ASV_Byz(i) 18 of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;