Nehemiah 12:18

Darby(i) 18 of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;