Nehemiah 12:18

Leeser(i) 18 Of Bilgah, Shammua’; of Shem’ayah, Jehonathan;