Nehemiah 12:18

EJ2000(i) 18 of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;