Genesis 23

DSV_Strongs(i)
  1 H2416 En het leven H8283 van Sara H1961 [H8799] was H3967 H8141 honderd H7651 H8141 zeven H6242 en twintig H8141 jaren H8141 ; [dit] [waren] de jaren H2416 des levens H8283 van Sara.
  2 H8283 En Sara H4191 [H8799] stierf H7153 te Kiriath-arba H1931 , dat H2275 [is] Hebron H776 , in het land H3667 Kanaan H85 ; en Abraham H935 [H8799] kwam H8283 om Sara H5594 [H8800] te beklagen H1058 [H8800] , en haar te bewenen.
  3 H6965 H0 Daarna stond H85 Abraham H6965 [H8799] op H4480 H5921 van H6440 het aangezicht H4191 [H8801] van zijner dode H1696 [H8762] , en hij sprak H413 tot H1121 de zonen H2845 Heths H559 [H8800] , zeggende:
  4 H595 Ik H1616 [ben] een vreemdeling H8453 en inwoner H5973 bij H5414 [H8798] u; geeft H272 H6913 mij een erfbegrafenis H5973 bij H4191 [H8801] u, opdat ik mijn dode H4480 van H6440 voor mijn aangezicht H6912 [H8799] begrave.
  5 H1121 En de zonen H2845 Heths H6030 [H8799] antwoordden H853 , H85 Abraham H559 [H8800] , zeggende tot hem:
  6 H8085 [H8798] Hoor ons H113 , mijn heer H859 ! gij H5387 zijt een vorst H430 Gods H8432 in het midden H6912 [H8798] van ons; begraaf H4191 [H8801] uw dode H4005 in de keure H6913 onzer graven H3808 H376 ; niemand H4480 van H6913 ons zal zijn graf H4480 voor H3607 [H8799] u weren H4191 [H8801] , dat gij uw dode H4480 niet H6912 [H8800] zoudt begraven.
  7 H6965 H0 Toen stond H85 Abraham H6965 [H8799] op H7812 [H8691] , en boog zich neder H5971 voor het volk H776 des lands H1121 , voor de zonen H2845 Heths;
  8 H1696 [H8762] En hij sprak H854 met H559 [H8800] hen, zeggende H518 : H3426 Is het H5315 met uw wil H4191 [H8801] , dat ik mijn dode H6912 [H8800] begrave H4480 van voor H6440 mijn aangezicht H8085 [H8798] ; zo hoort H6293 [H8798] mij, en spreekt H6085 voor mij bij Efron H1121 , den zoon H6714 van Zohar,
  9 H5414 [H8799] Dat hij mij geve H4631 de spelonk H4375 van Machpela H834 , die H7097 hij heeft, die in het einde H7704 van zijn akker H4392 is, dat hij dezelve mij om het volle H3701 geld H5414 [H8799] geve H272 H6913 , tot een erfbegrafenis H8432 in het midden van u.
  10 H6085 Efron H3427 [H8802] nu zat H8432 in het midden H1121 van de zonen H2845 Heths H6085 ; en Efron H2850 de Hethiet H6030 [H8799] antwoordde H85 Abraham H241 , voor de oren H1121 van de zonen H2845 Heths H3605 , van al H8179 degenen, die ter poorte H5892 zijner stad H935 [H8802] ingingen H559 [H8800] , zeggende:
  11 H3808 Neen H113 , mijn heer H8085 [H8798] ! hoor H7704 mij; den akker H5414 [H8804] geef ik H4631 u; ook de spelonk H834 , die H5414 [H8804] daarin is, die geef ik H5869 u; voor de ogen H1121 van de zonen H5971 mijns volks H5414 [H8804] geef ik H6912 [H8798] u die; begraaf H4191 [H8801] uw dode.
  12 H7812 H0 Toen boog zich H85 Abraham H7812 [H8691] neder H6440 voor het aangezicht H5971 van het volk H776 des lands;
  13 H1696 [H8762] En hij sprak H413 tot H6085 Efron H241 , voor de oren H5971 van het volk H776 des lands H559 [H8800] , zeggende H389 : Trouwens H518 , H859 [zijt] gij H3863 het? lieve H8085 [H8798] , hoor H3701 mij; ik zal het geld H7704 des akkers H5414 [H8804] geven H3947 [H8798] ; neem H4480 het van H4191 [H8801] mij, zo zal ik mijn dode H6912 [H8799] aldaar begraven.
  14 H6085 En Efron H6030 [H8799] antwoordde H85 Abraham H559 [H8800] , zeggende tot hem:
  15 H113 Mijn heer H8085 [H8798] ! hoor H776 mij; een land H702 H3967 van vierhonderd H8255 sikkelen H3701 zilvers H4100 , wat H1931 [is] dat H996 tussen H996 mij en tussen H6912 [H8798] u? begraaf H4191 [H8801] slechts uw dode.
  16 H85 En Abraham H8085 [H8799] luisterde H413 naar H6085 Efron H85 ; en Abraham H8254 [H8799] woog H6085 Efron H3701 het geld H834 , waarvan H1696 [H8765] hij gesproken had H241 voor de oren H1121 van de zonen H2845 Heths H702 H3967 , vierhonderd H8255 sikkelen H3701 zilvers H5503 [H8802] , onder den koopman H5674 [H8802] gangbaar.
  17 H7704 Alzo werd de akker H6085 van Efron H834 , die H4375 in Machpela H834 [was], dat H6440 tegenover H4471 Mamre H7704 [lag], de akker H4631 en de spelonk H834 , die H3605 daarin [was], en al H6086 het geboomte H834 , dat H7704 op den akker H834 [stond], dat H5439 rondom H3605 in zijn ganse H1366 landpale H6965 [H8799] was gevestigd,
  18 H85 Aan Abraham H4736 tot een bezitting H5869 , voor de ogen H1121 van de zonen H2845 Heths H3605 , bij allen H8179 H5892 , die tot zijn stadspoort H935 [H8802] ingingen.
  19 H310 H3651 En daarna H6912 [H8804] begroef H85 Abraham H802 zijn huisvrouw H8283 Sara H413 in H4631 de spelonk H7704 des akkers H4375 van Machpela H5921 H6440 , tegenover H4471 Mamre H1931 , hetwelk H2275 is Hebron H776 , in het land H3667 Kanaan.
  20 H7704 Alzo werd die akker H4631 , en de spelonk H834 die H85 daarin was, aan Abraham H6965 [H8799] gevestigd H272 H6913 tot een erfbegrafenis H4480 H854 van H1121 de zonen H2845 Heths.
Reformed Dating