Genesis 24

DSV_Strongs(i)
  1 H85 Abraham H2204 [H8804] nu was oud H935 [H8804] [en] wel H3117 bedaagd H3068 ; en de HEERE H85 had Abraham H3605 in alles H1288 [H8765] gezegend.
  2 H559 [H8799] Zo sprak H85 Abraham H413 tot H5650 zijn knecht H2205 , den oudste H1004 van zijn huis H4910 [H8802] , regerende H3605 over alles H834 , wat H7760 [H8798] hij had: Leg H4994 toch H3027 uw hand H8478 onder H3409 mijn heup,
  3 H7650 [H8686] Opdat ik u doe zweren H3068 bij den HEERE H430 , den God H8064 des hemels H430 , en den God H776 der aarde H834 , dat H1121 gij voor mijn zoon H3808 geen H802 vrouw H3947 [H8799] nemen zult H4480 van H1323 de dochteren H3669 der Kanaanieten H7130 , in het midden H834 van welke H595 ik H3427 [H8802] woon;
  4 H3588 Maar H413 dat gij naar H776 mijn land H413 , en naar H4138 mijn maagschap H3212 [H8799] trekken H1121 , en voor mijn zoon H3327 Izak H802 een vrouw H3947 [H8804] nemen zult.
  5 H5650 En die knecht H559 [H8799] zeide H413 tot H194 hem: Misschien H802 zal die vrouw H310 mij H3808 niet H14 [H8799] willen H3212 [H8800] volgen H413 in H2063 dit H776 land H1121 ; zal ik dan uw zoon H7725 [H8687] moeten H7725 [H8686] wederbrengen H413 in H776 het land H834 H4480 H8033 , waar H3318 [H8804] gij uitgetogen zijt?
  6 H85 En Abraham H559 [H8799] zeide H413 tot H8104 [H8734] hem: Wacht u H6435 H0 , dat H1121 gij mijn zoon H6435 niet H7725 H0 weder H8033 daarheen H7725 [H8686] brengt!
  7 H3068 De HEERE H430 , de God H8064 des hemels H834 , Die H4480 mij uit H1 mijns vaders H1004 huis H4480 en uit H776 het land H4138 mijner maagschap H3947 [H8804] genomen heeft H834 , en Die H1696 [H8765] tot mij gesproken heeft H834 , en Die H7650 [H8738] mij gezworen heeft H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H2063 zal Ik dit H776 land H5414 [H8799] geven H1931 ! Die Zelf H4397 zal Zijn Engel H6440 voor uw aangezicht H7971 [H8799] zenden H1121 , dat gij voor mijn zoon H4480 van H8033 daar H802 een vrouw H3947 [H8804] neemt.
  8 H518 Maar indien H802 de vrouw H310 u H3808 niet H3212 [H8800] volgen H14 [H8799] wil H5352 [H8738] , zo zult gij rein zijn H2063 van dezen H7621 mijn eed H7535 ; alleenlijk H7725 H0 breng H1121 mijn zoon H8033 daar H3808 niet H7725 [H8686] weder heen.
  9 H7760 [H8799] Toen legde H5650 de knecht H3027 zijn hand H8478 onder H3409 de heup H85 van Abraham H113 , zijn heer H7650 [H8735] , en hij zwoer H5921 hem over H2088 deze H1697 zaak.
  10 H5650 En die knecht H3947 [H8799] nam H6235 tien H1581 kemelen H113 van zijns heren H1581 kemelen H3212 [H8799] , en toog heen H3605 ; en al H2898 het goed H113 zijns heren H3027 was in zijn hand H6965 [H8799] ; en hij maakte zich op H3212 [H8799] , en toog heen H413 naar H763 Mesopotamie H413 , naar H5892 de stad H5152 van Nahor.
  11 H1581 En hij deed de kemelen H1288 [H8686] nederknielen H2351 buiten H5892 de stad H413 , bij H875 H4325 een waterput H6256 H6153 , des avondtijds H6256 , ten tijde H7579 [H8802] , als de putsters H3318 [H8800] uitkwamen.
  12 H559 [H8799] En hij zeide H3068 : HEERE H430 ! God H113 van mijn heer H85 Abraham H6440 ! doe [haar] mij H4994 toch H3117 heden H7136 [H8685] ontmoeten H6213 [H8798] , en doe H2617 weldadigheid H5973 bij H85 Abraham H113 , mijn heer.
  13 H2009 Zie H595 , ik H5324 [H8737] sta H5921 bij H5869 H4325 de waterfontein H1323 , en de dochteren H582 der mannen H5892 dezer stad H3318 [H8802] zijn uitgaande H4325 om water H7579 [H8800] te putten;
  14 H1961 [H8799] Zo geschiede H5291 , dat die jonge dochter H413 , tot H834 welke H559 [H8799] ik zal zeggen H5186 [H8685] : Neig H4994 toch H3537 uw kruik H8354 [H8799] , dat ik drinke H559 [H8804] ; en zij zal zeggen H8354 [H8798] : Drink H1571 , en ik zal ook H1581 uw kemelen H8248 [H8686] drenken H853 ; diezelve H5650 [zij], die Gij Uw knecht H3327 Izak H3198 [H8689] toegewezen hebt H3045 [H8799] , en dat ik daaraan bekenne H3588 , dat H2617 Gij weldadigheid H5973 bij H113 mijn heer H6213 [H8804] gedaan hebt.
  15 H1961 [H8799] En het geschiedde H2962 , eer H3615 [H8765] hij geeindigd had H1696 [H8763] te spreken H2009 , ziet H3318 H0 , zo kwam H7259 Rebekka H3318 [H8802] uit H834 , welke H1328 aan Bethuel H3205 [H8795] geboren was H1121 , de zoon H4435 van Milka H802 , de huisvrouw H5152 van Nahor H251 , de broeder H85 van Abraham H3537 ; en zij had haar kruik H5921 op H7926 haar schouder.
  16 H5291 En die jonge dochter H3966 was zeer H2896 schoon H4758 van aangezicht H1330 , een maagd H3808 , en geen H376 man H3045 [H8804] had haar bekend H3381 [H8799] ; en zij ging af H5869 naar de fontein H4390 [H8762] , en vulde H3537 haar kruik H5927 [H8799] , en ging op.
  17 H7323 [H8799] Toen liep H5650 die knecht H7125 [H8800] haar tegemoet H559 [H8799] , en hij zeide H4994 : Laat mij toch H4592 een weinig H4325 waters H4480 uit H3537 uw kruik H1572 [H8685] drinken.
  18 H559 [H8799] En zij zeide H8354 [H8798] : Drink H113 , mijn heer H4116 [H8762] ! en zij haastte zich H3381 H0 en liet H3537 haar kruik H3381 [H8686] neder H5921 op H3027 haar hand H8248 [H8686] , en gaf hem te drinken.
  19 H3615 [H8762] Als zij nu voleindigd had H8248 [H8687] van hem drinken te geven H559 [H8799] , zeide zij H1571 : Ik zal ook H1581 voor uw kemelen H7579 [H8799] putten H5704 H518 , totdat H3615 [H8765] zij voleindigd hebben H8354 [H8800] te drinken.
  20 H4116 [H8762] En zij haastte zich H6168 H0 , en goot H3537 haar kruik H6168 [H8762] uit H413 in H8268 de drinkbak H7323 [H8799] , en liep H5750 weder H413 naar H875 den put H7579 [H8800] om te putten H7579 [H8799] , en zij putte H3605 voor al H1581 zijn kemelen.
  21 H376 En de man H7583 [H8693] ontzette zich H2790 [H8688] over haar, stilzwijgende H3045 [H8800] , om te merken H3068 , of de HEERE H1870 zijn weg H6743 [H8689] voorspoedig gemaakt had H518 , of H3808 niet.
  22 H1961 [H8799] En het geschiedde H834 , als H1581 de kemelen H3615 [H8765] voleindigd hadden H8354 [H8800] te drinken H376 , dat die man H2091 een gouden H5141 voorhoofdsiersel H3947 [H8799] nam H4948 , welks gewicht H1235 was een halve sikkel H8147 , en twee H6781 armringen H5921 aan H3027 haar handen H4948 , welker gewicht H6235 was tien H2091 [sikkelen] gouds.
  23 H559 [H8799] Want hij had gezegd H4310 : Wiens H1323 dochter H859 [zijt] gij H5046 H0 ? geef H4994 het mij toch H5046 [H8685] te kennen H3426 ; is er H1004 ook ten huize H1 uws vaders H4725 plaats H3885 [H8800] voor ons, om te vernachten?
  24 H413 En zij had tot H559 [H8799] hem gezegd H595 : Ik H1323 [ben] de dochter H1328 van Bethuel H1121 , den zoon H4435 van Milka H834 , die H5152 zij Nahor H3205 [H8804] gebaard heeft.
  25 H413 Voorts had zij tot H559 [H8799] hem gezegd H1571 : Ook H8401 is er stro H1571 en H7227 veel H4554 voeders H5973 bij H1571 ons, ook H4725 plaats H3885 [H8800] om te vernachten.
  26 H6915 H0 Toen neigde H376 die man H6915 [H8799] zijn hoofd H7812 [H8691] , en aanbad H3068 den HEERE;
  27 H559 [H8799] En hij zeide H1288 [H8803] : Geloofd H3068 [zij] de HEERE H430 , de God H113 van mijn heer H85 Abraham H834 , Die H2617 Zijn weldadigheid H571 en waarheid H3808 niet H5800 [H8804] nagelaten H4480 H5973 heeft van H113 mijn heer H595 ; aangaande mij H3068 , de HEERE H1870 heeft mij op dezen weg H5148 [H8804] geleid H1004 , ten huize H113 van mijns heren H251 broederen.
  28 H5291 En die jonge dochter H7323 [H8799] liep H5046 H0 , en gaf H1004 ten huize H517 harer moeder H5046 [H8686] te kennen H429 , gelijk deze H1697 zaken waren.
  29 H7259 En Rebekka H251 had een broeder H8034 , wiens naam H3837 was Laban H3837 ; en Laban H7323 [H8799] liep H413 tot H376 dien man H2351 naar buiten H413 tot H5869 de fontein.
  30 H1961 [H8799] En het geschiedde H853 , als hij dat H5141 voorhoofdsiersel H7200 [H8800] gezien had H6781 , en de armringen H5921 aan H3027 de handen H269 zijner zuster H8085 [H8800] ; en als hij gehoord had H1697 de woorden H269 zijner zuster H7259 Rebekka H559 [H8800] , zeggende H3541 : Alzo H376 heeft die man H413 tot H1696 [H8765] mij gesproken H935 [H8799] , zo kwam hij H413 tot H376 dien man H2009 , en ziet H5975 [H8802] , hij stond H5921 bij H1581 de kemelen H5921 , bij H5869 de fontein.
  31 H559 [H8799] En hij zeide H935 [H8798] : Kom in H1288 [H8803] , gij, gezegende H3068 des HEEREN H4100 ! waarom H2351 zoudt gij buiten H5975 [H8799] staan H595 ? want ik H1004 heb het huis H6437 [H8765] bereid H4725 , en de plaats H1581 voor de kemelen.
  32 H935 [H8799] Toen kwam H376 die man H1004 naar het huis H6605 [H8762] toe, en men ontgordde H1581 de kemelen H5414 [H8799] , en men gaf H1581 den kemelen H8401 stro H4554 en voeder H4325 ; en water H7272 om zijn voeten H7364 [H8800] te wassen H7272 , en de voeten H582 der mannen H834 , die H854 bij hem [waren].
  33 H6440 Daarna werd hem H398 [H8800] te eten H7760 H3455 [H8714] voorgezet H559 [H8799] ; maar hij zeide H3808 : Ik zal niet H398 [H8799] eten H5704 H518 , totdat H1697 ik mijn woorden H1696 [H8765] gesproken heb H559 [H8799] . En hij zeide H1696 [H8761] : Spreek!
  34 H559 [H8799] Toen zeide hij H595 : Ik H5650 [ben] een knecht H85 van Abraham;
  35 H3068 En de HEERE H113 heeft mijn heer H3966 zeer H1288 [H8765] gezegend H1431 [H8799] , zodat hij groot geworden is H5414 [H8799] ; en Hij heeft hem gegeven H6629 schapen H1241 , en runderen H3701 , en zilver H2091 , en goud H5650 , en knechten H8198 , en maagden H1581 , en kemelen H2543 , en ezelen.
  36 H8283 En Sara H802 , de huisvrouw H113 van mijn heer H113 , heeft mijn heer H1121 een zoon H3205 [H8799] gebaard H310 , nadat H2209 zij oud geworden was H5414 [H8799] ; en hij heeft hem gegeven H853 , H3605 alles H834 , wat hij heeft.
  37 H113 En mijn heer H7650 [H8686] heeft mij doen zweren H559 [H8800] , zeggende H1121 : Gij zult voor mijn zoon H3808 geen H802 vrouw H3947 [H8799] nemen H4480 van H1323 de dochteren H3669 der Kanaanieten H834 , in welker H776 land H595 ik H3427 [H8802] wone;
  38 H518 H3808 Maar H3212 [H8799] gij zult trekken H413 naar H1004 het huis H1 mijns vaders H413 , en naar H4940 mijn geslacht H1121 , en zult voor mijn zoon H802 een vrouw H3947 [H8804] nemen!
  39 H559 [H8799] Toen zeide ik H413 tot H113 mijn heer H194 : Misschien H310 zal mij H802 de vrouw H3808 niet H3212 [H8799] volgen.
  40 H559 [H8799] En hij zeide H413 tot H3068 mij: De HEERE H834 , voor Wiens H6440 aangezicht H1980 [H8694] ik gewandeld heb H4397 , zal Zijn Engel H854 met H7971 [H8799] u zenden H1870 , en Hij zal uw weg H6743 [H8689] voorspoedig maken H1121 , dat gij voor mijn zoon H802 een vrouw H3947 [H8804] neemt H4480 , uit H4940 mijn geslacht H4480 en uit H1 mijns vaders H1004 huis.
  41 H227 Dan H423 zult gij van mijn eed H5352 [H8735] rein zijn H3588 , wanneer H413 gij tot H4940 mijn geslacht H935 [H8799] zult gegaan zijn H518 ; en indien H3808 zij haar u niet H5414 [H8799] geven H5355 , zo zult gij rein H1961 [H8804] zijn H423 van mijn eed.
  42 H935 [H8799] En ik kwam H3117 heden H413 aan H5869 de fontein H559 [H8799] ; en ik zeide H3068 : O, HEERE H430 ! God H113 van mijn heer H85 Abraham H518 ! zo H3426 Gij H4994 nu H1870 mijn weg H6743 [H8688] voorspoedig maken zult H5921 , op H834 welke H595 ik H1980 [H8802] ga;
  43 H2009 Zie H595 , ik H5324 [H8737] sta H5921 bij H5869 H4325 de waterfontein H1961 [H8804] ; zo geschiede H5959 , dat de maagd H3318 [H8802] , die uitkomen zal H7579 [H8800] om te putten H413 , en tot H559 [H8804] welke ik zeggen zal H8248 H0 : Geef mij H4994 toch H4592 een weinig H4325 waters H8248 [H8685] te drinken H3537 uit uw kruik;
  44 H413 En zij tot H559 [H8804] mij zal zeggen H8354 [H8798] : Drink H859 gij H1571 ook H1571 , en ik zal ook H1581 uw kemelen H7579 [H8799] putten H1931 ; dat deze H802 die vrouw H834 [zij], die H3068 de HEERE H1121 aan den zoon H113 van mijn heer H3198 [H8689] heeft toegewezen.
  45 H2962 Eer H589 ik H3615 [H8762] geeindigd had H1696 [H8763] te spreken H413 in H3820 mijn hart H2009 , ziet H3318 [H8802] , zo kwam H7259 Rebekka H3537 uit, en had haar kruik H5921 op H7926 haar schouder H3381 [H8799] , en zij kwam af H5869 tot de fontein H7579 [H8799] en putte H559 [H8799] ; en ik zeide H413 tot H8248 H0 haar: Geef mij H4994 toch H8248 [H8685] te drinken!
  46 H4116 [H8762] Zo haastte zij zich H3381 H0 en liet H3537 haar kruik H4480 H5921 van H3381 [H8686] zich neder H559 [H8799] , en zeide H8354 [H8798] : Drink gij H1571 , en ik zal ook H1581 uw kemelen H8248 [H8686] drenken H8354 [H8799] ; en ik dronk H8248 [H8689] , en zij drenkte H1571 ook H1581 de kemelen.
  47 H7592 [H8799] Toen vraagde ik H853 haar H559 [H8799] , en zeide H4310 : Wiens H1323 dochter H559 [H8799] zijt gij? En zij zeide H1323 : De dochter H1328 van Bethuel H1121 , den zoon H5152 van Nahor H834 , welken H4435 Milka H3205 [H8804] hem gebaard heeft H7760 [H8799] . Zo leide ik H5141 het voorhoofdsiersel H5921 op H639 haar aangezicht H6781 , en de armringen H5921 aan H3027 haar handen;
  48 H6915 [H8799] En ik neigde mijn hoofd H7812 [H8691] , en aanbad H3068 den HEERE H1288 [H8762] ; en ik loofde H3068 den HEERE H430 , den God H113 van mijn heer H85 Abraham H834 , Die H571 mij op den rechten H1870 weg H5148 [H8689] geleid had H1323 , om de dochter H251 des broeders H113 van mijn heer H1121 voor zijn zoon H3947 [H8800] te nemen.
  49 H6258 Nu dan H518 , zo H3426 gijlieden H2617 weldadigheid H571 en trouw H854 aan H113 mijn heer H6213 [H8802] doen zult H5046 [H8685] , geeft het mij te kennen H518 ; en zo H3808 niet H5046 [H8685] , geeft het mij [ook] te kennen H5921 , opdat ik mij ter H3225 rechter H176 [hand] of H5921 ter H8040 linkerhand H6437 [H8799] wende.
  50 H6030 [H8799] Toen antwoordde H3837 Laban H1328 , en Bethuel H559 [H8799] , en zeiden H4480 : Van H3068 den HEERE H1697 is deze zaak H3318 [H8804] voortgekomen H3201 H3808 [H8799] ; wij kunnen H7451 kwaad H176 noch H2896 goed H413 tot H1696 [H8763] u spreken.
  51 H2009 Zie H7259 , Rebekka H6440 is voor uw aangezicht H3947 [H8798] ; neem H3212 [H8798] haar en trek henen H1961 [H8799] ; zij zij H802 de vrouw H1121 van den zoon H113 uws heren H834 , gelijk H3068 de HEERE H1696 [H8765] gesproken heeft!
  52 H1961 [H8799] En het geschiedde H834 , als H85 Abrahams H5650 knecht H1697 hun woorden H8085 [H8804] hoorde H7812 [H8691] , zo boog hij zich H776 ter aarde H3068 voor den HEERE.
  53 H5650 En de knecht H3318 [H8686] langde voort H3701 zilveren H3627 kleinoden H2091 , en gouden H3627 kleinoden H899 , en klederen H5414 [H8799] , en hij gaf H7259 die aan Rebekka H5414 [H8804] ; hij gaf H251 ook aan haar broeder H517 en haar moeder H4030 kostelijkheden.
  54 H398 [H8799] Toen aten H8354 [H8799] en dronken zij H1931 , hij H582 en de mannen H834 , die H5973 bij H3885 [H8799] hem [waren]; en zij vernachtten H6965 H0 , en zij stonden H1242 des morgens H6965 [H8799] op H559 [H8799] , en hij zeide H7971 [H8761] : Laat mij trekken H113 tot mijn heer!
  55 H559 [H8799] Toen zeide H251 haar broeder H517 , en haar moeder H5291 : Laat de jonge dochter H3117 [enige] dagen H176 , of H6218 tien H854 , bij H3427 [H8799] ons blijven H310 ; daarna H3212 [H8799] zult gij gaan.
  56 H559 [H8799] Maar hij zeide H413 tot H309 H0 hen: Houdt H853 mij H408 niet H309 [H8762] op H3068 , dewijl de HEERE H1870 mijn weg H6743 [H8689] voorspoedig gemaakt heeft H7971 [H8761] ! laat mij trekken H113 , dat ik tot mijn heer H3212 [H8799] ga.
  57 H559 [H8799] Toen zeiden zij H5291 : Laat ons de jonge dochter H7121 [H8799] roepen H6310 , en haar mond H7592 [H8799] vragen.
  58 H7121 [H8799] En zij riepen H7259 Rebekka H559 [H8799] , en zeiden H413 tot H5973 haar: Zult gij met H2088 dezen H376 man H3212 [H8799] trekken H559 [H8799] ? En zij antwoordde H3212 [H8799] : Ik zal trekken.
  59 H7971 H0 Toen lieten zij H7259 Rebekka H269 , hun zuster H3243 [H8688] , en haar voedster H7971 [H8762] trekken H85 , mitsgaders Abrahams H5650 knecht H582 en zijn mannen.
  60 H1288 [H8762] En zij zegenden H7259 Rebekka H559 [H8799] , en zeiden H269 tot haar: O, onze zuster H1961 [H8798] ! wordt H859 gij H505 tot duizenden H7233 millioenen H2233 , en uw zaad H3423 [H8799] bezitte H8179 de poort H8130 [H8802] zijner haters!
  61 H7259 En Rebekka H6965 [H8799] maakte zich op H5291 met haar jonge dochteren H7392 [H8799] , en zij reden H5921 op H1581 kemelen H3212 H310 [H8799] , en volgden H376 den man H5650 ; en die knecht H3947 [H8799] nam H7259 Rebekka H3212 [H8799] , en toog heen.
  62 H3327 Izak H935 [H8804] nu kwam H4480 , van H935 [H8800] daar men komt H883 tot den put H2416 H7203 Lachai-roi H1931 ; en hij H3427 [H8802] woonde H5045 H776 in het zuiderland.
  63 H3327 En Izak H3318 [H8799] was uitgegaan H7742 [H8800] om te bidden H7704 in het veld H6437 [H8800] , tegen het naken H6153 van den avond H5375 H0 ; en hij hief H5869 zijn ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] en zag toe H2009 , en ziet H1581 , de kemelen H935 [H8802] kwamen!
  64 H7259 Rebekka H5375 H0 hief H5869 ook haar ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] , en zij zag H3327 Izak H5307 [H8799] ; en zij viel H4480 H5921 van H1581 den kemel af.
  65 H559 [H8799] En zij zeide H413 tot H5650 den knecht H4310 : Wie H1976 is die H376 man H7704 , die ons in het veld H7125 [H8800] tegemoet H1980 [H8802] wandelt H5650 ? En de knecht H559 [H8799] zeide H1931 : Dat H113 is mijn heer H3947 [H8799] ! Toen nam zij H6809 den sluier H3680 [H8691] , en bedekte zich.
  66 H5650 En de knecht H5608 [H8762] vertelde H3327 aan Izak H3605 al H1697 de zaken H834 , die H6213 [H8804] hij gedaan had.
  67 H3327 En Izak H935 [H8686] bracht H168 haar in de tent H517 van zijn moeder H8283 Sara H3947 [H8799] ; en hij nam H7259 Rebekka H1961 [H8799] , en zij werd H802 hem ter vrouw H157 [H8799] , en hij had haar lief H3327 . Alzo werd Izak H5162 [H8735] getroost H310 na H517 zijner moeders [dood].
Reformed Dating