Ephesians 3

DSV_Strongs(i)
  1 G5127 Om deze G5484 oorzaak G1473 [ben] ik G3972 Paulus G1198 de gevangene G5547 van Christus G2424 Jezus G5228 , voor G5216 u G1484 , die heidenen zijt.
  2 G1489 Indien G1065 gij maar G191 [G5656] gehoord hebt G3622 van de bedeling G5485 der genade G2316 Gods G3588 , die G3427 mij G1325 [G5685] gegeven is G1519 aan G5209 u;
  3 G3754 Dat G3427 Hij mij G2596 door G602 openbaring G1107 [G5656] heeft bekend gemaakt G3466 deze verborgenheid G2531 , [gelijk G1722 ik met G3641 weinige G4270 [G5656] [woorden] te voren geschreven heb;
  4 G4314 G3739 Waaraan G314 [G5723] gij, [dit] lezende G1410 [G5736] , kunt G3539 [G5658] bemerken G3450 mijn G4907 wetenschap G1722 , in G3466 deze verborgenheid G5547 van Christus],
  5 G3739 Welke G1722 in G2087 andere G1074 eeuwen G5207 den kinderen G444 der mensen G3756 niet G1107 [G5681] is bekend gemaakt G5613 , gelijk G3568 zij nu G601 [G5681] is geopenbaard G846 aan Zijn G40 heilige G652 apostelen G2532 en G4396 profeten G1722 , door G4151 den Geest;
  6 G1484 [Namelijk] dat de heidenen G1511 [G5750] zijn G4789 medeerfgenamen G2532 , en G4954 van hetzelfde lichaam G2532 , en G4830 mededeelgenoten G846 Zijner G1860 belofte G1722 in G5547 Christus G1223 , door G2098 het Evangelie;
  7 G3739 Waarvan G1249 ik een dienaar G1096 [G5633] geworden ben G2596 , naar G1431 de gave G5485 der genade G2316 Gods G3427 , die mij G1325 [G5685] gegeven is G2596 , naar G1753 de werking G846 Zijner G1411 kracht.
  8 G1698 Mij G1647 , den allerminste G3956 van al G40 de heiligen G3778 , is deze G5485 genade G1325 [G5681] gegeven G1722 , om onder G1484 de heidenen G2097 [G5670] door het Evangelie te verkondigen G421 den onnaspeurlijken G4149 rijkdom G5547 van Christus,
  9 G2532 En G3956 allen G5461 [G5658] te verlichten G5101 , [dat] [zij] [mogen] [verstaan], welke G2842 de gemeenschap G3466 der verborgenheid G3588 zij, die G575 van G165 [alle] eeuwen G613 [G5772] verborgen is geweest G1722 in G2316 God G3588 , Welke G3956 alle dingen G2936 [G5660] geschapen heeft G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus;
  10 G2443 Opdat G3568 nu G1223 , door G1577 de Gemeente G1107 [G5686] , bekend gemaakt worde G746 aan de overheden G2532 en G1849 de machten G1722 in G2032 den hemel G4182 de veelvuldige G4678 wijsheid G2316 Gods;
  11 G2596 Naar G165 het eeuwig G4286 voornemen G3739 , dat G4160 [G5656] Hij gemaakt heeft G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G2257 , onzen G2962 Heere;
  12 G1722 In G3739 Denwelken G2192 [G5719] wij hebben G3954 de vrijmoedigheid G2532 , en G4318 den toegang G1722 met G4006 vertrouwen G1223 , door G4102 het geloof G846 aan Hem.
  13 G1352 Daarom G154 [G5731] bid ik G3361 , dat gij niet G1573 [G5721] vertraagt G1722 in G3450 mijn G2347 verdrukkingen G5228 voor G5216 u G3748 , hetwelke G2076 [G5748] is G5216 uw G1391 heerlijkheid.
  14 G5127 Om deze G5484 oorzaak G2578 [G5719] buig ik G3450 mijn G1119 knieen G4314 tot G3962 den Vader G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus,
  15 G1537 Uit G3739 Welken G3956 al G3965 het geslacht G1722 in G3772 de hemelen G2532 en G1909 op G1093 de aarde G3687 [G5743] genoemd wordt,
  16 G2443 Opdat G5213 Hij u G1325 [G5632] geve G2596 , naar G4149 den rijkdom G846 Zijner G1391 heerlijkheid G1411 , met kracht G2901 [G5683] versterkt te worden G1223 door G846 Zijn G4151 Geest G1519 in G2080 den inwendigen G444 mens;
  17 G5547 Opdat Christus G1223 door G4102 het geloof G1722 in G5216 uw G2588 harten G2730 [G5658] wone G2443 , en G1722 gij in G26 de liefde G4492 [G5772] geworteld G2532 en G2311 [G5772] gegrond zijt;
  18 G1840 [G5661] Opdat gij ten volle kondet G2638 [G5641] begrijpen G4862 met G3956 al G40 de heiligen G5101 , welke G4114 de breedte G2532 , en G3372 lengte G2532 , en G899 diepte G2532 , en G5311 hoogte zij,
  19 G5037 En G1097 [G5629] bekennen G26 de liefde G5547 van Christus G1108 , die de kennis G5235 [G5723] te boven gaat G2443 , opdat G4137 [G5686] gij vervuld wordt G1519 tot G3956 al G4138 de volheid G2316 Gods.
  20 G1161 Hem nu G1410 [G5740] , Die machtig is G5228 meer dan G1537 G4053 overvloediglijk G4160 [G5658] te doen G5228 , boven G3956 al G3739 wat G154 [G5731] wij bidden G2228 of G3539 [G5719] denken G2596 , naar G1411 de kracht G1722 , die in G2254 ons G1754 [G5734] werkt,
  21 G846 Hem G1391 , [zeg] [ik], zij de heerlijkheid G1722 in G1577 de Gemeente G1722 , door G5547 Christus G2424 Jezus G1519 , in G3956 alle G1074 geslachten G165 , tot alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.