Ephesians 3

BIB(i) 1 Τούτου (Of this) χάριν (for reason), ἐγὼ (I) Παῦλος (Paul), ὁ (the) δέσμιος (prisoner) τοῦ (-) Χριστοῦ (of Christ) Ἰησοῦ (Jesus), ὑπὲρ (for) ὑμῶν (you) τῶν (-) ἐθνῶν (Gentiles)... 2 Εἴ (If) γε (indeed) ἠκούσατε (you have heard of) τὴν (the) οἰκονομίαν (administration) τῆς (of the) χάριτος (grace) τοῦ (-) Θεοῦ (of God), τῆς (-) δοθείσης (having been given) μοι (to me) εἰς (toward) ὑμᾶς (you), 3 ὅτι (that) κατὰ (by) ἀποκάλυψιν (revelation) ἐγνωρίσθη (He made known) μοι (to me) τὸ (the) μυστήριον (mystery), καθὼς (just as) προέγραψα (I have written before) ἐν (in) ὀλίγῳ (brief), 4 πρὸς (by) ὃ (which) δύνασθε (you are able), ἀναγινώσκοντες (reading it), νοῆσαι (to understand) τὴν (the) σύνεσίν (insight) μου (of me) ἐν (into) τῷ (the) μυστηρίῳ (mystery) τοῦ (-) Χριστοῦ (of Christ), 5 ὃ (which) ἑτέραις (in other) γενεαῖς (generations) οὐκ (not) ἐγνωρίσθη (was made known) τοῖς (to the) υἱοῖς (sons) τῶν (-) ἀνθρώπων (of men), ὡς (as) νῦν (now) ἀπεκαλύφθη (it has been revealed) τοῖς (to) ἁγίοις (holy) ἀποστόλοις (apostles) αὐτοῦ (His) καὶ (and) προφήταις (prophets) ἐν (in) Πνεύματι (the Spirit), 6 εἶναι (are) τὰ (the) ἔθνη (Gentiles) συνκληρονόμα (joint-heirs), καὶ (and) σύσσωμα (a joint-body), καὶ (and) συμμέτοχα (joint-partakers) τῆς (of the) ἐπαγγελίας (promise) ἐν (in) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus), διὰ (through) τοῦ (the) εὐαγγελίου (gospel), 7 οὗ (of which) ἐγενήθην (I became) διάκονος (servant) κατὰ (according to) τὴν (the) δωρεὰν (gift) τῆς (of the) χάριτος (grace) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) τῆς (-), δοθείσης (having been given) μοι (to me) κατὰ (according to) τὴν (the) ἐνέργειαν (working) τῆς (of the) δυνάμεως (power) αὐτοῦ (of Him). 8 Ἐμοὶ (To me), τῷ (the) ἐλαχιστοτέρῳ (very least) πάντων (of all) ἁγίων (saints), ἐδόθη (was given) ἡ (the) χάρις (grace) αὕτη (this): τοῖς (to the) ἔθνεσιν (Gentiles) εὐαγγελίσασθαι (to preach) τὸ (the) ἀνεξιχνίαστον (unsearchable) πλοῦτος (riches) τοῦ (-) Χριστοῦ (of Christ), 9 καὶ (and) φωτίσαι (to enlighten) ‹πάντας› (all) τίς (what is) ἡ (the) οἰκονομία (administration) τοῦ (of the) μυστηρίου (mystery) τοῦ (-) ἀποκεκρυμμένου (having been hidden) ἀπὸ (from) τῶν (the) αἰώνων (ages) ἐν (in) τῷ (-) Θεῷ (God), τῷ (the One) τὰ (-) πάντα (all things) κτίσαντι (having created), 10 ἵνα (so that) γνωρισθῇ (should be made known) νῦν (now) ταῖς (to the) ἀρχαῖς (rulers) καὶ (and) ταῖς (the) ἐξουσίαις (authorities) ἐν (in) τοῖς (the) ἐπουρανίοις (heavenly realms), διὰ (through) τῆς (the) ἐκκλησίας (church), ἡ (the) πολυποίκιλος (manifold) σοφία (wisdom) τοῦ (-) Θεοῦ (of God), 11 κατὰ (according to) πρόθεσιν (the purpose) τῶν (of the) αἰώνων (ages), ἣν (which) ἐποίησεν (He accomplished) ἐν (in) τῷ (-) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus) τῷ (the) Κυρίῳ (Lord) ἡμῶν (of us), 12 ἐν (in) ᾧ (whom) ἔχομεν (we have) τὴν (-) παρρησίαν (boldness) καὶ (and) προσαγωγὴν (access) ἐν (in) πεποιθήσει (confidence), διὰ (by) τῆς (the) πίστεως (faith) αὐτοῦ (from Him). 13 Διὸ (Therefore) αἰτοῦμαι (I implore you) μὴ (not) ἐνκακεῖν (to lose heart) ἐν (at) ταῖς (the) θλίψεσίν (tribulations) μου (of me) ὑπὲρ (for) ὑμῶν (you), ἥτις (which) ἐστὶν (is) δόξα (glory) ὑμῶν (of you). 14 Τούτου (... of this) χάριν (for reason) κάμπτω (I bow) τὰ (the) γόνατά (knees) μου (of me) πρὸς (to) τὸν (the) Πατέρα (Father), 15 ἐξ (from) οὗ (whom) πᾶσα (every) πατριὰ (family) ἐν (in) οὐρανοῖς (the heavens) καὶ (and) ἐπὶ (on) γῆς (earth) ὀνομάζεται (is named), 16 ἵνα (that) δῷ (He might give) ὑμῖν (you) κατὰ (according to) τὸ (the) πλοῦτος (riches) τῆς (of the) δόξης (glory) αὐτοῦ (of Him), δυνάμει (with power), κραταιωθῆναι (to be strengthened) διὰ (by) τοῦ (the) Πνεύματος (Spirit) αὐτοῦ (of Him) εἰς (in) τὸν (the) ἔσω (inner) ἄνθρωπον (man), 17 κατοικῆσαι (for to dwell) τὸν (-) Χριστὸν (Christ) διὰ (through) τῆς (-) πίστεως (faith) ἐν (in) ταῖς (the) καρδίαις (hearts) ὑμῶν (of you), ἐν (in) ἀγάπῃ (love) ἐρριζωμένοι (being rooted) καὶ (and) τεθεμελιωμένοι (being founded), 18 ἵνα (so that) ἐξισχύσητε (you may be fully able) καταλαβέσθαι (to comprehend) σὺν (with) πᾶσιν (all) τοῖς (the) ἁγίοις (saints) τί (what is) τὸ (the) πλάτος (breadth) καὶ (and) μῆκος (length) καὶ (and) ὕψος (height) καὶ (and) βάθος (depth), 19 γνῶναί (to know) τε (then) τὴν (the) ὑπερβάλλουσαν (surpassing) τῆς (-) γνώσεως (knowledge) ἀγάπην (love) τοῦ (-) Χριστοῦ (of Christ), ἵνα (so that) πληρωθῆτε (you may be filled) εἰς (unto) πᾶν (all) τὸ (the) πλήρωμα (fullness) τοῦ (-) Θεοῦ (of God). 20 Τῷ (To the One) δὲ (now) δυναμένῳ (being able) ὑπὲρ (above) πάντα (all things) ποιῆσαι (to do) ὑπερεκπερισσοῦ (exceedingly) ὧν (that) αἰτούμεθα (we ask) ἢ (or) νοοῦμεν (think), κατὰ (according to) τὴν (the) δύναμιν (power) τὴν (-) ἐνεργουμένην (working) ἐν (in) ἡμῖν (us), 21 αὐτῷ (to Him be) ἡ (the) δόξα (glory) ἐν (in) τῇ (the) ἐκκλησίᾳ (church) καὶ (and) ἐν (in) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus) εἰς (to) πάσας (all) τὰς (the) γενεὰς (generations) τοῦ (of the) αἰῶνος (age) τῶν (of the) αἰώνων (ages). ἀμήν (Amen).