Ephesians 3

Danish(i) 1 For hvilken Sags Skyld jeg Paulus, Christi Jesu Bundne for Eder, Hedninger: 2 (I have jo hørt om Guds Naades Huusholdning, som mig er given til Eder, 3 at han ved Aabenbarelse har kundgjort mig hiin Hemmlighed, hvorom jeg foran har korteligen skrevet, 4 af hvilket I kunne, naar i det læse, skjønne min Indsigt i Christi Hemmlighed; 5 hvilken i de forrige Tider ikke var kundgjort for Menneskenes Børn, som den nu er aabenbaret hans hellige Apostler og Propheter i Aanden: 6 at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddeelagtige i hans Forjættelse i Christus, formedelst Evangelium. 7 hvis Tjener jeg er bleven ifølge den Guds Naades Gud, som mig er given efter hans vældige Kraft. 8 Mig, den Allerringeste af alle Hellige, er denne Naade given, at prædike for HeningerneChristi uransagelige Rigdom, 9 og at oplyse Alle om Deelagtigheden i den Hemmelighed, som fra Verdens Begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle Ting ved Jesus Christus, 10 saa at Guds mangfoldige Viisdom skulde nu blive kundgjort for Fyrstendømmer og Magter i Himlen ved Menigheden, 11 efter en evig Beslutning, hvilken han fuldbyrdede ved Christus Jesus, vor Herre, 12 i hvem vi have Frimodighed og Adgang med Tillid ved Troen paa ham. 13 Derfor beder jeg, at I ikke forsage over mine Trængsler, som jeg lider for Eder, hvilket er Eders Ære). 14 For denne Sags Skyld bøier jeg mine Knæ for vor Herrens Jesu Christi Fader, 15 af hvem al Faderlighed kaldes i Himlene og paa Jorden, 16 at han vil give Eder efter sin Herligheds Rigdom mægtigen at bekræftes ved hans Aand i det indvortes Menneske; 17 at Christus maa boe formedelst Troen i Eders Hjerter, 18 at I, rodfæstede og grundfæstede i Kjærlighed, kunne formaae at begribe alle de Hellige baade Breden og Længden og Dybden og Høiden 19 og kjende Christi Kjærlighed, som overgaaer al Kundksab, at I kunne opfyldes af al Guds Fylde. 20 Men ham, som formaaer over alle Ting at gjøre langt overflødigere, end hvad vi bede eller forstaae, efter den Magt, som teer sig kraftig i os, 21 han være Ære i Menigheden ved Christus Jesus, igjennem alle Slægter, i alle Evigheder! Amen.