Daniel 12

DSV_Strongs(i)
  1 H6256 En te dier tijd H4317 zal Michael H5975 [H8799] opstaan H1419 , die grote H8269 vorst H1121 , die voor de kinderen H5971 uws volks H5975 [H8802] staat H6256 , als het [zulk] een tijd H6869 der benauwdheid H1961 [H8738] zijn zal H1471 , als er niet geweest is, sinds dat er een volk H6256 geweest is, tot op dienzelven tijd H6256 toe; en te dier tijd H5971 zal uw volk H4422 [H8735] verlost worden H4672 [H8737] , al wie gevonden wordt H3789 [H8803] geschreven te zijn H5612 in het boek.
  2 H7227 En velen H6083 van die, die in het stof H127 der aarde H3463 slapen H6974 [H8686] , zullen ontwaken H5769 , dezen ten eeuwigen H2416 leven H2781 , en genen tot versmaadheden H5769 , [en] tot eeuwige H1860 afgrijzing.
  3 H7919 [H8688] De leraars H2094 [H8686] nu zullen blinken H2096 , als de glans H7549 des uitspansels H7227 , en die er velen H6663 [H8688] rechtvaardigen H3556 , gelijk de sterren H5769 , altoos H5703 en eeuwiglijk.
  4 H1840 En gij, Daniel H5640 H0 ! sluit H1697 deze woorden H5640 [H8798] toe H2856 [H8798] , en verzegel H5612 dit boek H6256 , tot den tijd H7093 van het einde H7227 ; velen H7751 [H8787] zullen het naspeuren H1847 , en de wetenschap H7235 [H8799] zal vermenigvuldigd worden.
  5 H1840 En ik, Daniel H7200 [H8804] , zag H5975 [H8802] , en ziet, er stonden H8147 twee H312 anderen H259 , de een H2008 aan deze zijde H8193 van den oever H2975 der rivier H259 , en de ander H8193 aan gene zijde van den oever H2975 der rivier.
  6 H559 [H8799] En hij zeide H376 tot den Man H3847 [H8803] , bekleed H906 met linnen H4605 , Die boven op H4325 het water H2975 der rivier H7093 was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde H6382 van deze wonderen zal wezen?
  7 H8085 [H8799] En ik hoorde H376 dien Man H3847 [H8803] , bekleed H906 met linnen H4605 , Die boven op H4325 het water H2975 van de rivier H7311 [H8686] was, en Hij hief H3225 Zijn rechter H8040 [hand] en Zijn linkerhand H8064 op naar den hemel H7650 [H8735] , en zwoer H5769 bij Dien, Die eeuwiglijk H2416 leeft H4150 , dat na een bestemden tijd H4150 , bestemde tijden H2677 , en een helft H3615 [H8763] , en als Hij zal voleind hebben H5310 [H8763] te verstrooien H3027 de hand H6944 des heiligen H5971 volks H3615 [H8799] , al deze dingen voleind zullen worden.
  8 H8085 [H8804] Dit hoorde ik H995 [H8799] , doch ik verstond H559 [H8799] het niet; en ik zeide H113 : Mijn Heere H319 ! wat zal het einde zijn van deze [dingen]?
  9 H559 [H8799] En Hij zeide H3212 [H8798] : Ga henen H1840 , Daniel H1697 ! want deze woorden H5640 [H8803] zijn toegesloten H2856 [H8803] en verzegeld H6256 tot den tijd H7093 van het einde.
  10 H7227 Velen H1305 [H8691] zullen er gereinigd H3835 [H8691] en wit gemaakt H6884 [H8735] , en gelouterd worden H7563 ; doch de goddelozen H7561 [H8689] zullen goddelooslijk handelen H7563 , en geen van de goddelozen H995 [H8799] zullen het verstaan H7919 [H8688] , maar de verstandigen H995 [H8799] zullen het verstaan.
  11 H6256 En van dien tijd H8548 af, dat het gedurig H5493 [H8717] [offer] zal weggenomen H8074 [H8802] , en de verwoestende H8251 gruwel H5414 [H8800] zal gesteld zijn H505 , zullen zijn duizend H3967 tweehonderd H8673 en negentig H3117 dagen.
  12 H835 Welgelukzalig H2442 [H8764] is hij, die verwacht H5060 [H8686] en raakt tot H505 duizend H7969 H3967 driehonderd H2568 vijf H7970 en dertig H3117 dagen.
  13 H3212 [H8798] Maar gij, ga henen H7093 tot het einde H5117 [H8799] , want gij zult rusten H5975 [H8799] , en zult opstaan H1486 in uw lot H7093 , in het einde H3117 der dagen.