Daniel 12

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ εκείνω G1565   G450 αναστήσεται G* Μιχαήλ G3588 ο G758 άρχων G3588 ο G3173 μέγας G3588 ο G2476 εστηκώς G1909 επί G3588 τους G5207 υιούς G3588 του G2992 λαού σου G1473   G2532 και G1510.8.3 έσται G2540 καιρός G2347 θλίψεως G3634 οία G3756 ου G1096 γέγονεν G575 αφ΄ G3739 ου G1096 γεγένηται G1484 έθνος G1909 επί G3588 της G1093 γης G2193 έως G3588 του G2540 καιρού εκείνου G1565   G2532 και G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ εκείνω G1565   G4982 σωθήσεται G3588 ο G2992 λαός σου G1473   G3956 πας G3588 ο G2147 ευρεθείς G1125 γεγραμμένος G1722 εν G3588 τη G976 βίβλω
  2 G2532 και G4183 πολλοί G3588 των G2518 καθευδόντων G1722 εν G1093 γης G5560.1 χώματι G1825 εξεγερθήσονται G3778 ούτοι G1519 εις G2222 ζωήν G166 αιώνιον G2532 και G3778 ούτοι G1519 εις G3680 ονειδισμόν G2532 και G1519 εις G152 αισχύνην G166 αιώνιον
  3 G2532 και G3588 οι G4920 συνιέντες G1584 εκλάμψουσιν G5613 ως G3588 η G2987 λαμπρότης G3588 του G4733 στερεώματος G2532 και G575 από G3588 των G1342 δικαίων G3588 των G4183 πολλών G5613 ως G3588 οι G792 αστέρες G1519 εις G3588 τους G165 αιώνας G2532 και G2089 έτι
  4 G2532 και G1473 συ G* Δανιήλ G1719.2 έμφραξον G3588 τους G3056 λόγους G2532 και G4972 σφράγισον G3588 το G975 βιβλίον G2193 έως G2540 καιρού G4930 συντελείας G2193 έως G1321 διδαχθώσι G4183 πολλοί G2532 και G4129 πληθυνθή G3588 η G1108 γνώσις
  5 G2532 και G1492 είδον G1473 εγώ G* Δανιήλ G2532 και G2400 ιδού G1417 δύο G2087 έτεροι G2476 ειστήκεισαν G1520 εις G1782 εντεύθεν G3588 του G5491 χείλους G3588 του G4215 ποταμού G2532 και G1520 εις G1782 εντεύθεν G3588 του G5491 χείλους G3588 του G4215 ποταμού
  6 G2532 και G2036 είπον G3588 τω G435 ανδρί G3588 τω G1746 ενδεδυμένω G3588 τα G897.1 βαδδίν G3739 ος G1510.7.3 ην G1883 επάνω G3588 του G5204 ύδατος G3588 του G4215 ποταμού G2193 έως G4219 πότε G3588 το G4009 πέρας G3739 ων G2046 είρηκας G3588 των G2297 θαυμασίων
  7 G2532 και G191 ήκουσα G3588 του G435 ανδρός G3588 του G1746 ενδεδυμένου G3588 τα G897.1 βαδδίν G3739 ος G1510.7.3 ην G1883 επάνω G3588 του G5204 ύδατος G3588 του G4215 ποταμού G2532 και G5312 ύψωσε G3588 την G1188 δεξιάν αυτού G1473   G2532 και G3588 την G710 αριστεράν αυτού G1473   G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G2532 και G3660 ώμοσεν G1722 εν G3588 τω G2198 ζώντι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3754 ότι G1519 εις G2540 καιρόν G2532 και G2540 καιρούς G2532 και G2255 ήμισυ G2540 καιρού G1722 εν G3588 τω G4931 συντελεσθήναι G1287.1 διασκορπισμόν G5495 χειρός G2992 λαού G37 ηγιασμένου G1097 γνώσονται G3956 πάντα G3778 ταύτα
  8 G2532 και G1473 εγώ G191 ήκουσα G2532 και G3756 ου συνήκα G4920   G2532 και G2036 είπα G2962 κύριε G5100 τι G3588 τα G2078 έσχατα τούτων G3778  
  9 G2532 και G2036 είπεν G1204 δεύρο G* Δανιήλ G3754 ότι G1719.2 εμπεφραγμένοι G2532 και G4972 εσφραγισμένοι G3588 οι G3056 λόγοι G2193 έως G2540 καιρού G4009 πέρας
  10 G1586 εκλεγώσι G2532 και G1588.1 εκλευκανθώσι G2532 και G4448 πυρωθώσι G2532 και G37 αγιασθωσι G4183 πολλοί G2532 και G457.1 ανομήσωσιν G459 άνομοι G2532 και G3756 ου G4920 συνήσουσι G3956 πάντες G459 άνομοι G2532 και G3588 οι G3540.1 νοήμονες G4920 συνήσουσι
  11 G2532 και G575 από G2540 καιρού G3883.1 παραλλάξεως G3588 του G1734.1 ενδελεχισμού G2532 και G3588 του G1325 δοθήναι G3588 το G946 βδέλυγμα G2050 ερημώσεως G2250 ημέραι G5507 χίλιαι G1250 διακόσια G1767.3 εννενήκοντα
  12 G3107 μακάριος G3588 ο G5278 υπομένων G2532 και G5348 φθάσας G1519 εις G2250 ημέρας G5507 χιλίας G5145 τριακοσίας G5144.7 τριακονταπέντε
  13 G2532 και G1473 συ G1204 δεύρο G1519 εις G378.1 αναπλήρωσιν G4930 συντελείας G2532 και G373 αναπαύση G2532 και G450 αναστήση G1519 εις G3588 τον G2819 κληρόν σου G1473   G1519 εις G4930 συντέλειαν G2250 ημερών