Psalms 105

Bulgarian(i) 1 (По слав. 104) Славете ГОСПОДА, призовавайте Името Му, известявайте сред народите делата Му! 2 Пейте Му, пейте Му псалми, говорете за всичките Му чудни дела! 3 Хвалете се с Неговото свято Име, нека се весели сърцето на онези, които търсят ГОСПОДА! 4 Стремете се към ГОСПОДА и Неговата сила, търсете лицето Му винаги! 5 Помнете чудните Му дела, които е извършил, знаменията Му и присъдите на устата Му, 6 ти, потомство на слугата Му Авраам, вие, синове на Яков, Негови избрани! 7 Той е ГОСПОД, нашият Бог, присъдите Му са по цялата земя. 8 Той помни вечно завета Си, словото, което е заповядал за хиляда поколения, 9 завета, който е сключил с Авраам, и клетвата Си към Исаак, 10 завета, който е поставил на Яков за наредба, на Израил — за вечен завет, 11 като каза: На теб ще дам ханаанската земя като дял на наследството ви. 12 Когато бяха малобройни, само малко и странници в нея, 13 когато се скитаха от народ в народ, от царство — в друг народ, 14 Той не остави никого да ги угнетява и съди царе заради тях. 15 И каза: Не докосвайте Моите помазани и не правете нищо лошо на Моите пророци! 16 После наложи глад върху земята, строши всяка подпорка на хляба. 17 Изпрати пред тях човек — Йосиф беше продаден за роб. 18 Стиснаха краката му в окови, душата му — в желязо. 19 До времето, когато думата му се изпълни, словото на ГОСПОДА го изпитваше. 20 Царят изпрати и го освободи, господарят на народите го пусна на свобода. 21 Направи го господар над дома си и управител над целия си имот, 22 за да връзва князете му според волята си и да учи старейшините му на мъдрост. 23 И Израил дойде в Египет и Яков стана пришълец в земята на Хам. 24 И Той умножи народа Си много и го направи по-силен от враговете му. 25 Обърна сърцето им да мразят народа Му, да постъпват коварно със слугите Му. 26 Изпрати слугата Си Мойсей, също и Аарон, когото избра. 27 Те извършиха знаменията Му сред тях и чудесата Му в земята на Хам. 28 Той изпрати тъмнина и помрачи и те не упорстваха против думите Му. 29 Превърна водите им в кръв и изби рибите им. 30 Земята им гъмжеше от жаби дори и в покоите на царете им. 31 Той каза и дойдоха рояци мухи и въшки по всичките им предели. 32 Даде им град вместо дъжд и пламтящ огън в земята им. 33 Порази и лозята им, и смокините им и изпочупи дърветата в пределите им. 34 Той каза и дойдоха скакалци — малки скакалци безчет — 35 и изпоядоха всичките посеви в страната им и изпоядоха плода на земята им. 36 Порази и всичките първородни в земята им, първите рожби на цялата им мъжественост. 37 После ги изведе със сребро и злато и между племената Му нямаше нито един, който се спъваше. 38 Египет се радваше, когато излязоха, защото страхът от тях ги беше нападнал. 39 Той разпростря облак за покривало и огън, за да свети през нощта. 40 Те поискаха и Той докара пъдпъдъци, и ги насити с небесен хляб. 41 Отвори канарата и бликна вода, потече в безводните места като река. 42 Защото Той си спомни святото Си слово към слугата Си Авраам 43 и изведе народа Си с веселие, избраните Си — с радост. 44 Даде им земите на езичниците и те наследиха труда на народите, 45 за да пазят Неговите наредби и да съблюдават Неговите закони. Алилуя!