Psalms 106

Bulgarian(i) 1 (По слав. 105) Алилуя! Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна! 2 Кой може да изкаже мощните дела на ГОСПОДА, кой може да провъзгласи цялата Му слава? 3 Блажени онези, които пазят правосъдие, и онзи, който върши правда във всички времена! 4 Помни ме, ГОСПОДИ, в благоволението към Своя народ, посети ме със спасението Си, 5 за да гледам добруването на Твоите избрани, за да се веселя във веселието на народа Ти, за да се хваля с Твоето наследство. 6 Съгрешихме, ние и бащите ни, извършихме беззаконие, постъпихме безчестно. 7 Бащите ни в Египет не разбираха Твоите чудеса, не помнеха множеството на Твоите милости, а се разбунтуваха при морето, при Червено море. 8 Но Той ги избави заради Името Си, за да направи познато могъществото Си. 9 Смъмри Червено море и то пресъхна и Той ги преведе през дълбочините като през пустиня. 10 Спаси ги от ръката на този, който ги мразеше, и ги изкупи от ръката на врага. 11 Водите покриха враговете им, не остана ни един от тях. 12 Тогава повярваха на думите Му и възпяха хвалата Му. 13 Но скоро забравиха делата Му и не изчакаха съвета Му, 14 а пожелаха лакомо в пустинята и изпитаха Бога в безводно място. 15 И Той им даде това, което искаха, но изпрати мършавост на душите им. 16 И те завидяха на Мойсей в стана и на Аарон, ГОСПОДНИЯ светия. 17 Земята се отвори и погълна Датан, и покри дружината на Авирон. 18 И огън се запали в дружината им, пламъкът пояде безбожните. 19 Те направиха теле в Хорив и се поклониха на излят образ. 20 Така размениха славата си за образа на говедо, което яде трева! 21 Забравиха Бога, своя Спасител, който беше извършил велики неща в Египет, 22 чудни — в земята на Хам, страшни — при Червено море. 23 Затова Той каза, че ще ги изтреби, ако Мойсей, избраният Му, не беше застанал пред Него в пролома, за да отвърне яростта Му, да не ги погуби. 24 И те презряха приятната земя, не повярваха на Неговото слово, 25 а зароптаха в шатрите си и не послушаха гласа на ГОСПОДА. 26 Затова Той вдигна ръката Си да ги измори в пустинята, 27 да повали потомството им между народите и да ги разпръсне по разни места. 28 Те се прилепиха и към Ваал-Фегор и ядоха жертви, принесени на мъртвите. 29 Така огорчиха Бога с делата си и язвата избухна сред тях. 30 Тогава стана Финеес и извърши съд, и язвата престана. 31 И това му се счете за правда през всички поколения, до века. 32 Разгневиха Го и при водите на Мерива, така че се случи зло на Мойсей заради тях. 33 Огорчиха духа му и той говори необмислено с устните си. 34 Те не унищожиха народите, за които ГОСПОД им беше заповядал, 35 а се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела, 36 и служеха на идолите им, и те им станаха примка. 37 И синовете си и дъщерите си принесоха в жертва на демоните, 38 и проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, които пожертваха на ханаанските идоли, и земята се оскверни от кръвопролитие. 39 Така се оскверниха чрез делата си и блудстваха в постъпките си. 40 Затова гневът на ГОСПОДА пламна против народа Му и Той се отврати от наследството Си. 41 Предаде ги в ръката на езичниците и онези, които ги мразеха, господстваха над тях. 42 Враговете им ги потискаха и те се покориха под ръката им. 43 Той много пъти ги избавяше, но те се бунтуваха в съвета си и бяха унижени заради беззаконието си. 44 Но Той погледна на бедствието им, когато чу вика им, 45 и заради тях си спомни Своя завет и се смили според величието на милостта Си. 46 И им даде да намерят милосърдие пред всички, които ги бяха пленили. 47 Спаси ни, ГОСПОДИ, Боже наш, и ни събери отсред народите, за да славим святото Ти Име и да сияем в Твоята слава. 48 Благословен да е ГОСПОД, Израилевият Бог, от века и до века! И целият народ да каже: Амин! Алилуя!