Psalms 105

Hungarian(i) 1 Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az õ nevét, hirdessétek a népek között az õ cselekedeteit! 2 Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden õ csodatételét. 3 Dicsekedjetek az õ szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat. 4 Kivánjátok az Urat és az õ erejét; keressétek az õ orczáját szüntelen. 5 Emlékezzetek meg az õ csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleirõl és az õ szájának ítéleteirõl. 6 Oh Ábrahámnak, az õ szolgájának magva; oh Jákóbnak, az õ választottának fiai! 7 Õ, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az õ ítélete. 8 Megemlékezik az õ szövetségérõl mindörökké; az õ rendeletérõl, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen; 9 A melyet kötött Ábrahámmal, és az õ Izsáknak tett esküvésérõl. 10 És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül, 11 Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül. 12 Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és [mintegy ]zsellérek abban, 13 És egyik nemzettõl a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez: 14 Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa õket, sõt királyokat is megfenyített miattok, [mondván:] 15 Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok! 16 Mikor éhséget idéze elõ a földön; [és] a kenyérnek minden botját eltöré, 17 Elküldött elõttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el; 18 A lábait békóba szorították, õ maga vasban járt vala, 19 Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta õt. 20 Elküldött a király és feloldotta õt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette õt; 21 Úrrá tevé õt az õ házán, és uralkodóvá minden jószágán; 22 Hogy fõembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá. 23 És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. 24 És igen megszaporítá az õ népét, és erõsebbé tevé elnyomóinál. 25 Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyûlöljék az õ népét, [és ] álnokul cselekedjenek az õ szolgáival. 26 Elküldte Mózest, az õ szolgáját, és Áront, a kit választott vala. 27 Elvégezék azok között az õ jeleit, és a csodákat a Khám földén. 28 Sötétséget bocsátott és elsötétítette [azt, ]és azok nem engedetlenkedtek az õ rendeleteinek. 29 Vizeiket vérré változtatá, és megölé az õ halaikat. 30 Földjük békáktól hemzsege, [még] a királyuk termeiben [is.] 31 Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden õ határukon. 32 Adott nékik esõ gyanánt jégesõt, [és] lángoló tüzet a földjökre. 33 És elvevé szõlõjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élõ fáit. 34 Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár. 35 És megemészte minden növényt az õ földjökön, és az õ szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté. 36 És megöle minden elsõszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét. 37 És kihozá õket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. 38 Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tõlök való félelem megszállta õket. 39 Felhõt terjeszte ki, hogy befedezze [õket,] és tüzet, hogy világítson éjjel. 40 Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg õket. 41 Megnyitotta a kõsziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. 42 Mert megemlékezett az õ szentséges igéretérõl, a [melyet tõn] Ábrahámnak, az õ szolgájának. 43 Kihozá azért az õ népét örömmel, [és] az õ választottait vígassággal. 44 És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét. 45 Azért, hogy megtartsák az õ rendeleteit, és törvényeit megõrizzék. Dicsérjétek az Urat!