Leviticus 17

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G2980 ελάλησε κύριος G2962   G4314 προς G* Μωυσήν G3004 λέγων
  2 G2980 λάλησον G4314 προς G* Ααρών G2532 και G4314 προς G3588 τους G5207 υιούς αυτού G1473   G2532 και G4314 προς G3956 πάντας G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ G2532 και G2046 ερείς G4314 προς G1473 αυτούς G3778 τούτο G3588 το G4487 ρήμα G3778 ο G1781 ενετείλατο κύριος G2962   G3004 λέγων
  3 G444 άνθρωπος G444 άνθρωπος G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ G3739 ος εαν G1437   G4969 σφάξη G3448 μόσχον G2228 η G4263 πρόβατον G2228 η G137.1 αίγα G1722 εν G3588 τη G3925 παρεμβολή G2532 και G3739 ος G302 αν G4969 σφάξη G1854 έξω G3588 της G3925 παρεμβολής
  4 G2532 και G1909 επί G3588 την G2374 θύραν G3588 της G4633 σκηνής G3588 του G3142 μαρτυρίου G3361 μη G5342 ενέγκη G5620 ώστε G4374 προσενέγκαι G1435 δώρον G3588 τω G2962 κυρίω G561 απέναντι G3588 της G4633 σκηνής G2962 κυρίου G129 αίμα G3049 λογισθήσεται G3588 τω G444 ανθρώπω εκείνω G1565   G129 αίμα G1632 εξέχεεν G1842 εξολοθρευθήσεται G3588 η G5590 ψυχή εκείνη G1565   G1537 εκ G3588 του G2992 λαού αυτής G1473  
  5 G3704 όπως G302 αν G5342 φέρωσιν G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G3588 τας G2378 θυσίας αυτών G1473   G3745 όσας G302 αν G1473 αυτοί G4969 σφάξωσιν G1722 εν G3588 τοις G3977.1 πεδίοις G2532 και G5342 οίσουσιν G1473 αυτά G3588 τω G2962 κυρίω G1909 επί G3588 τας G2374 θύρας G3588 της G4633 σκηνής G3588 του G3142 μαρτυρίου G4314 προς G3588 τον G2409 ιερέα G2532 και G2380 θύσουσι G2378 θυσίας G4992 σωτηρίου G3588 τω G2962 κυρίω G1473 αυτά
  6 G2532 και G4377.2 προσχεεί G3588 ο G2409 ιερεύς G3588 το G129 αίμα G1909 επί G3588 το G2379 θυσιαστήριον G561 απέναντι G2962 κυρίου G3844 παρά G3588 τας G2374 θύρας G3588 της G4633 σκηνής G3588 του G3142 μαρτυρίου G2532 και G399 ανοίσει G3588 το G4720.1 στέαρ G1519 εις G3744 οσμήν G2175 ευωδίας G3588 τω G2962 κυρίω
  7 G2532 και G3756 ου G2380 θύσουσιν G2089 έτι G3588 τας G2378 θυσίας αυτών G1473   G3588 τοις G3152 ματαίοις G3739 οις G1473 αυτοί G1608 εκπορνεύουσιν G3694 οπίσω G1473 αυτών G3544.1 νόμιμον G166 αιώνιον έσται G1510.8.3   G1473 υμίν G1519 εις G3588 τας G1074 γενεάς υμών G1473  
  8 G2532 και G2046 ερείς G4314 προς G1473 αυτούς G444 άνθρωπος G444 άνθρωπος G575 από G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ G2532 και G575 από G3588 των G4339 προσηλύτων G3588 των G4343.3 προσκειμένων G1722 εν G1473 υμίν G3739 ος G302 αν G4160 ποιήση G3646 ολοκαύτωμα G2228 η G2378 θυσίαν
  9 G2532 και G1909 επί G3588 την G2374 θύραν G3588 της G4633 σκηνής G3588 του G3142 μαρτυρίου G3361 μη G5342 ενέγκη G4160 ποιήσαι G1473 αυτό G3588 τω G2962 κυρίω G1842 εξολοθρευθήσεται G3588 ο G444 άνθρωπος εκείνος G1565   G1537 εκ G3588 του G2992 λαού αυτού G1473  
  10 G2532 και G444 άνθρωπος G444 άνθρωπος G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ G2228 η G3588 των G4339 προσηλύτων G3588 των G4343.3 προσκειμένων G1722 εν G1473 υμίν G3739 ος G302 αν G2068 φάγη G3956 παν G129 αίμα G2532 και G2186 επιστήσω G3588 το G4383 πρόσωπόν μου G1473   G1909 επί G3588 την G5590 ψυχήν G3588 την G2068 έσθουσαν G3588 το G129 αίμα G2532 και G622 απολώ G1473 αυτήν G1537 εκ G3588 του G2992 λαού αυτής G1473  
  11 G3588 η γαρ G1063   G5590 ψυχή G3956 πάσης G4561 σαρκός G129 αίμα αυτού G1473   G1510.2.3 εστί G2532 και G1473 εγώ G1325 έδωκα G1473 αυτό G1473 υμίν G1909 επί G3588 του G2379 θυσιαστηρίου G1837.2 εξιλάσκεσθαι G4012 περί G3588 των G5590 ψυχών υμών G1473   G3588 το G1063 γαρ G129 αίμα αυτού G1473   G473 αντί G5590 ψυχής G1837.2 εξιλάσεται
  12 G1223 διά G3778 τούτο G2046 είρηκα G3588 τοις G5207 υιοίς G* Ισραήλ G3956 πάσα G5590 ψυχή G1537 εξ G1473 υμών G3756 ου G2068 φάγεται G129 αίμα G2532 και G3588 ο G4339 προσήλυτος G3588 ο G4343.3 προσκείμενος G1722 εν G1473 υμίν G3756 ου G2068 φάγεται G129 αίμα
  13 G2532 και G444 άνθρωπος G444 άνθρωπος G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ G2228 η G3588 των G4339 προσηλύτων G3588 των G4343.3 προσκειμένων G1722 εν G1473 υμίν G3739 ος G302 αν G2340 θηρεύσει G2339.1 θήρευμα G2342 θηρίον G2228 η G4071 πετεινόν G3739 ο G2068 έσθεται G1632 εκχεεί G3588 το G129 αίμα αυτού G1473   G2532 και G2572 καλύψει G1473 αυτό G3588 τη G1093 γη
  14 G3588 η γαρ G1063   G5590 ψυχή G3956 πάσης G4561 σαρκός G129 αίμα αυτού G1473   G1510.2.3 εστι G2532 και G2036 είπα G3588 τοις G5207 υιοίς G* Ισραήλ G129 αίμα G3956 πάσης G4561 σαρκός G3756 ου G2068 φάγεσθε G3754 ότι G5590 ψυχή G3956 πάσης G4561 σαρκός G129 αίμα αυτού G1473   G1510.2.3 εστί G3956 πας G3588 ο G2068 εσθίων G1473 αυτό G1842 εξολοθρευθήσεται
  15 G2532 και G3956 πάσα G5590 ψυχή G3748 ήτις G2068 φάγεται G2347.1 θνησιμαίον G2228 η G2340.1 θηριάλωτον G1722 εν G3588 τοις G849.1 αυτόχθοσιν G2228 η G1722 εν G3588 τοις G4339 προσηλύτοις G4150 πλυνεί G3588 τα G2440 ιμάτια αυτού G1473   G2532 και G3068 λούσεται G5204 ύδατι G2532 και G169 ακάθαρτος έσται G1510.8.3   G2193 έως G2073 εσπέρας G2532 και G2513 καθαρός έσται G1510.8.3  
  16 G1437 εάν δε G1161   G3361 μη G4150 πλύνη G3588 τα G2440 ιμάτια αυτού G1473   G2532 και G3588 το G4983 σώμα αυτού G1473   G3361 μη G3068 λούσηται G5204 ύδατι G2532 και G2983 λήψεται G457.2 ανόμημα G1473 αυτού