Proverbs 30

  30:1   3592 τάδε Thus 3004 λέγει speaks 3588 ο the 435 ανήρ man 3588 τοις to the 4100 πιστεύουσι ones trusting 2316 θεώ in God. 2532 και And now 3973 παύομαι I will cease.   30:2   878 αφρονέστατος [4most foolish 1063 γαρ 1For 1510.2.1 ειμι 2I am 537 απάντων 3all together] 444 ανθρώπων of men, 2532 και and 5428 φρόνησις the intelligence 444 ανθρώπου of man 3756-1510.2.3 ουκ έστιν is not 1722 εν in 1473 εμοί me.   30:3   3588 ο   2316 θεός God 1321 δεδίδαχέ has taught 1473 με me 4678 σοφίαν wisdom, 2532 και and 1108 γνώσιν [2the knowledge 39 αγίων 3of the holies 1097 έγνωκα 1I know].   30:4   5100 τις Who 305 ανέβη ascended 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 2597 κατέβη came down? 5100 τις Who 4863 συνήγαγεν brought together 417 ανέμους the winds 1722 εν in 2859 κόλπω his bosom? 5100 τις Who 4962 συνέστρεψεν bundled up 5204 ύδωρ waters 1722 εν in 2440 ιματίω his cloak? 5100 τις Who 2902 εκράτησε holds 3956 πάντων all 3588 των the 206.1 άκρων extremities 3588 της of the 1093 γης earth? 5100 τι What 3686 όνομα name 1473 αυτώ is given to him? 2228 η or 5100 τι what 3686 όνομα name 3588 τοις to 5043-1473 τέκνοις αυτού his children 2443 ίνα that 1097 γνως you should know?   30:5   3956-1063 πάντες γαρ For all 3056 λόγοι the words 2316 θεού of God 4448 πεπυρωμένοι are purified. 5231.3 υπερασπίζει [3shields 1161 δε 1And 1473 αυτός 2he himself] 3588 των the ones 2125 ευλαβουμένων venerating 1473 αυτόν him.   30:6   3361 μη You should not 4369 προσθής add 3588 τοις to 3056-1473 λόγοις αυτού his words, 2443-3361 ίνα μη lest 1651 ελέγξη he reprove 1473 σε you, 2532 και and 5571 ψευδής [2a liar 1096 γένη 1you should become].   30:7   1417 δύο Two things 154 αιτούμαι I ask 3844 παρά from 1473 σου you; 3361 μη you should not 851 αφέλης remove 1473 μου [2from me 5484 χάριν 1favor] 4253 προ before 3588 του   599-1473 αποθανείν με my dying;   30:8   3152 μάταιον [2the vain 3056 λόγον 5word 2532 και 3and 5571 ψευδή 4false 3112 μακράν 6far 1473 μου 7from me 4160 ποίησον 1appoint]; 4149-1161 πλούτον δε and riches 2532 και and 3997.1 πενίαν poverty 3361 μη you should not 1473-1325 μοι δως give to me; 4929-1161 σύνταξον δε but order up 1473 μοι for me 3588 τα the things 1163 δέοντα necessary 2532 και and 3588 τα the things 842 αυτάρκη to be self-sufficient;   30:9   2443 ίνα that 3361 μη [2not 4130 πλησθείς 5in being filled up 5571 ψευδής 4false 1096 γένωμαι 1I should 3become], 2532 και and 2036 είπω should say, 5100 τις Who 1473-3708 με ορά sees me? 2228 η Or 3998.1 πενηθείς to be in need 2813 κλέψω that I shall steal, 2532 και and 3660 ομόσω I shall swear an oath by 3588 το the 3686 όνομα name 3588 του   2316 θεού of God.   30:10   3361 μη You should not 3860 παραδώς deliver 1401 δούλον a bondservant 1519 εις into 5495 χείρας the hands 1203 δεσπότου of a master, 3379 μή ποτε lest at any time 2672 καταράσηταί he should curse 1473 σε you, 2532 και and 853 αφανισθής you should be obliterated.   30:11   1549 έκγονον [2progeny 2556 κακόν 1A bad 3962 πατέρα 4a father 2672 καταράται 3curses], 3588 της [4the 1161 δε 1and 3384 μητέρα 5mother 3756 ουκ 2he does not 2127 ευλογεί 3bless].   30:12   1549 έκγονον [2progeny 2556 κακόν 1A bad 1342 δίκαιον 5as just 1438 εαυτόν 4himself 2919 κρινεί 3judges], 3588 την   1161 δε and 1841-1473 έξοδον αυτού [3his going out 3756 ουκ 2not 633 απένιψεν 1washes].   30:13   1549 έκγονον [2progeny 2556 κακόν 1A bad 5308 υψηλούς 4lofty 3788 οφθαλμούς 5eyes 2192 έχει 3has], 3588 τοις   1161 δε and 991.1-1473 βλεφάροις αυτού with his eyelids 1869 επαίρεται he lifts himself up.   30:14   1549 έκγονον [2progeny 2556 κακόν 1A bad 3162 μαχαίρας 4swords 3599 οδόντας 5for teeth 2192 έχει 3has], 2532 και and 3588 τας the 3456.2 μύλας molars 5113.3 τομίδας as pruning knives, 5620 ώστε so as to 355 αναλίσκειν consume 3588 τους the 772 ασθενείς weak 575 από from 3588 της the 1093 γης earth, 2532 και and 3588 τους the 3993 πένητας needy 1473 αυτών of them 1537 εξ from among 444 ανθρώπων men.   30:15   3588 τη [4to the 945.1 βδέλλη 5leech 5140 τρεις 2three 2364 θυγατέρες 3daughters 1510.7.6 ήσαν 1There were 26.1 αγαπήσει 7in affection 25 αγαπώμεναι 6being loved], 3588 αι   5140-3778 τρεις αύται these three 3756 ουκ did not 1705 ενεπίμπλασαν fulfill 1473 αυτήν her, 2532 και and 3588 η to the 5067 τετάρτη fourth 3756 ουκ it was not 714 ηρκέσθη sufficient 2036 ειπείν to say, 2425 ικανόν Enough --   30:16   86 άδης Hades, 2532 και and 2064.2 έρως passion 1135 γυναικός of a woman, 2532 και and 1093 γη earth 3756 ουκ not 1705 εμπιπλαμένη filled 5204 ύδατος with water; 2532 και and 5204 ύδωρ water 2532 και and 4442 πυρ fire 3766.2 ου μη in no way 2036 είπωσιν shall say, 714 αρκεί It sufficies.   30:17   3788 οφθαλμόν The eye 2606 καταγελώντα ridiculing 3962 πατρός a father, 2532 και and 818 ατιμάζοντα dishonoring 1094 γήρας the old age 3384 μητρός of a mother -- 1581-1473 εκκόψαισαν αυτόν [5cut it out 2876 κόρακες 1let the crows 1537 εκ 2from 3588 των 3the 5327 φαράγγων 4ravines], 2532 και and 2719 καταφάγοισαν may [3devour 1473 αυτόν 4it 3502 νεοσσοί 1the young 105 αετών 2of the eagles].   30:18   5140 τρία [3three things 1161 δε 1And 1510.2.3 εστιν 2there are] 102 αδύνατά impossible 1473 μοι for me 3539 νοήσαι to comprehend, 2532 και and 3588 το the 5067 τέταρτον fourth 3756 ουκ I do not 1921 επιγινώσκω know --   30:19   2487 ίχνη the traces 105 αετού [2eagle 4072 πετομένου 1of a flying], 2532 και and 3598 οδούς the ways 3789 όφεως of a serpent 1909 επί upon 4073 πέτρας a rock, 2532 και and 5147 τρίβους the paths 3491 νηός of a ship 4194.1 ποντοπορούσης passing through the sea, 2532 και and 3598 οδούς the ways 435 ανδρός of a man 1722 εν in 3503 νεότητι youth.   30:20   5108 τοιαύτη Such is the 3598 οδός way 1135 γυναικός [2woman 3428 μοιχαλίδος 1of an adulterous], 3588 η   3752 όταν whenever 4238 πράξη she should act 633 απονιψαμένη in washing herself, 3762 ουδέν [2not 5346 φησι 1she says] 4238 πεπραχέναι to have acted 824 άτοπον out of place.   30:21   1223 διά By 5140 τριών three things 4579 σείεται [3is shaken 3588 η 1the 1093 γη 2earth], 3588-1161 το δε and the 5067 τέταρτον fourth 3756 ου it is not 1410 δύναται able 5342 φέρειν to bear --   30:22   1437 εάν if 3610 οικέτης a domestic servant 936 βασιλεύση should reign, 2532 και and 878 άφρων a fool 4130 πλησθή should be filled 4618.2 σιτίων with food,   30:23   2532 και and 3610.1 οικέτις a female domestic servant, 1437 εάν if 1544 εκβάλη she is cast out 3588 την   1438 εαυτής by her own 2959 κυρίαν lady, 2532 και and 3404.1 μισητή a hateful 1135 γυνή wife 1437 εάν if 5177 τύχη she should attain 435 ανδρός [2man 18 αγαθού 1a good].   30:24   5064 τέσσαρα [3four 1161 δε 1And 1510.2.3 εστιν 2there are] 1640 ελάχιστα lesser things 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth, 3778-1161 ταύτα δε and these 1510.2.3 εστι are 4680 σοφώτερα wiser 3588 των than the 4680 σοφών wise --   30:25   3588 οι the 3463.4 μύρμηκες ants 3739 οις in whom 3361-1510.2.3 μη εστιν there is no 2479 ισχύς strength, 2532 και and 2090 ετοιμάζονται they prepare 2330 θέρους [2in summer 3588 την   5160 τροφήν 1nourishment].   30:26   2532 και And 3588 οι the 5518.1 χοιρογρύλλιοι rabbits -- 1484 έθνος a nation 3756 ουκ not 2478 ισχυρόν being strong, 3588 οι the ones 4160 εποιήσαντο making 1722 εν [3in 4073 πέτραις 4the rocks 3588 τους   1438 εαυτών 1their own 3624 οίκους 2houses].   30:27   4.1 αβασίλευτόν [4independent 1510.2.3 εστιν 3is 3588 η 1The 200 ακρίς 2locust], 2532 και but 1611.2 εκστρατεύει she marches 575 αφ΄ [2from 1520 ενός 3one 2752 κελεύσματος 4word of command 2158.1 ευτάκτως 1orderly].   30:28   2532 και And 2561.1 καλαβώτης the newt, 5495 χερσίν with its hands 2043 ερειδόμενος sticking, 2532 και and 2099.1 ευάλωτος [2easily caught 1510.6 ων 1being], 2730 κατοικεί it dwells 1722 εν in 3794 οχυρώμασι the fortresses 935 βασιλέων of kings.   30:29   5140 τρία [3three 1161 δε 1And 1510.2.3 εστιν 2there are] 3739 α which 2137.1 ευόδως [2prosperously 4198 πορεύεται 1go], 2532 και and 3588 το the 5067 τέταρτον fourth 3739 ο which 2573 καλώς [2well 1224 διαβαίνει 1passes over] --   30:30   4661.1 σκύμνος [2cub 3023 λέοντος 1a lion] 2478 ισχυρότερος is stronger than 2934 κτηνών the beasts, 3739 ος which 3756 ουκ does not 654 αποστρέφεται turn away, 3761 ουδέ nor 2670.4 καταπτήσσει is struck with awe 2934 κτήνος of any beast,   30:31   2532 και and 220 αλέκτωρ a rooster 1704 εμπεριπατών walking about 1722 εν among 2338 θηλείαις females 2174.1 ευψύχως confidently, 2532 και and 5131 τράγος a he-goat 2233 ηγούμενος taking the lead 137.2 αιπολίου of a flock of goats, 2532 και and 935 βασιλεύς a king 1215 δημηγορών delivering a public address 1722 εν to 1484 έθνει a nation.   30:32   1437 εάν If 4290.2 πρόη you should let go 4572 σεαυτόν of yourself 1519 εις in 2167 ευφροσύνη gladness, 2532 και and 1614 εκτείνης should stretch out 3588 την   5495-1473 χείρά σου your hand 3326 μετά for 3163 μάχης a fight 818 ατιμασθήση you shall be dishonored.   30:33   271.1 άμελγε Extract 1051 γάλα milk, 2532 και and 1510.8.3 έσται there will be 1016.2 βούτυρον butter; 1437-1161 εάν δε but if 1600.2 εκπιέζης you should pressure 3455.1 μυκτήρας the nostrils 1831 εξελεύσεται there shall come forth 129 αίμα blood; 1437-1161 εάν δε and if 1828 εξέλκης you should drag out 3056 λόγους words, 1831 εξελεύσονται there shall come forth 2920 κρίσεις litigations 2532 και and 3163 μάχαι fights.