Proverbs 27

  27:1   3361 μη Do not 2744 καυχώ boast 3588 τα concerning the things 1519 εις for 839 αύριον tomorrow! 3756-1063 ου γαρ for you do not 1097 γινώσκεις know 5100 τι what 5088 τέξεται [3shall give birth 3588 η 1the 1896.2 επιούσα 2coming day].   27:2   1471.1 εγκωμιαζέτω Let [3laud 1473 σε 4you 3588 ο 1the 3989.1 πέλας 2one near]! 2532 και and 3361 μη not 3588 το   4674 σον your 4750 στόμα mouth; 245 αλλότριος a stranger, 2532 και and 3361 μη not 3588 τα   4674 σα your 5491 χείλη lips.   27:3   926 βαρύ [2is heavy 3037 λίθος 1A stone], 2532 και and 1419 δυσβάστακτον [2hard to bear 285 άμμος 1sand]; 3709-1161 οργή δε but the anger 878 άφρονος of a fool 926 βαρυτέρα is heavier 297 αμφοτέρων than both.   27:4   415 ανελεήμων [2is unmerciful 2372 θυμός 1Rage], 2532 και and 3691 οξεία [2is sharp 3709 οργή 1anger], 235 αλλ΄ but 3762 ουδέν no one 5307.2 υφίσταται stands 2205 ζήλος before jealousy.   27:5   2908 κρείσσους [3is better than 1650 έλεγχοι 2reproofs 601 αποκαλυπτόμενοι 1Revealing] 2928 κρυπτομένης hiding 5373 φιλίας friendship.   27:6   513.1 αξιοπιστότερα More worthy of trust 5134 τραύματα are wounds 5384 φίλου of a friend, 2228 η than 1595 εκούσια voluntary 5370 φιλήματα kisses 2190 εχθρού of an enemy.   27:7   5590 ψυχή A soul 1722 εν [2in 4140 πλησμονή 3fullness 1510.6 ούσα 1being 2781 κηρίοις 5honeycombs 1702 εμπαίζει 4mocks]; 5590-1161 ψυχή δε but to a soul 1729 ενδεεί lacking, 2532 και even 3588 τα the 4089 πικρά bitter things 1099 γλυκέα [2sweet 5316 φαίνεται 1appear].   27:8   5618 ώσπερ As 3732 όρνεον a bird 3752 όταν whenever 2665.1 καταπετασθή it flies down 1537 εκ from out of 3588 της   2398 ιδίας its own 3555 νοσσιάς nest; 3779 ούτως so 444 άνθρωπος a man 1402 δουλούται is enslaved 3752 όταν whenever 633.1 αποξενωθή he estranges himself 1537 εκ from out of 3588 των   2398 ιδίων his own 5117 τόπων places.   27:9   3464 μύροις Perfumes, 2532 και and 3631 οίνοις wines, 2532 και and 2368 θυμιάμασι incenses 5059.6 τέρπεται make [2happy 2588 καρδία 1the heart]; 2674.5 καταρρήγνυται [3breaks down 1161 δε 1but 5259 υπό 4by 4850.4 συμπτωμάτων 5adverse incidents 5590 ψυχή 2the soul].   27:10   5384 φίλον [2friend 4674 σον 1Your] 2228 η or 5384 φίλον [2friend 3971 πατρώον 1paternal] 3361 μη you should not 1459 εγκαταλίπης abandon; 1519-1161 εις δε but to 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   80-1473 αδελφού σου of your brother 3361 μη you should not 1525 εισέλθης enter 825.2 ατυχών in adversity; 2908 κρείσσων better 5384 φίλος a friend 1451 εγγύς near, 2228 η than 80 αδελφός a brother 3112 μακράν [2far 3611 οικών 1living].   27:11   4680 σοφός [2wise 1096 γίνου 1Become], 5207 υιέ O son! 2443 ίνα that 2165 ευφραίνηταί [3should gladden 1473 μου 4me 3588 η 1the 2588 καρδία 2heart]. 2532 και And 654 απόστρεψον turn 575 από [3from 1473 σου 4you 2027.1 επονειδίστους 1reviling 3056 λόγους 2words]!   27:12   3835 πανούργος A clever man, 2556 κακών of evils 1904 επερχομένων coming along, 613 απεκρύβη conceals himself; 878-1161 άφρονες δε but fools 1904 επελθόντες coming along, 2209 ζημίαν [2a penalty 5099 τίσουσιν 1shall pay].   27:13   851 αφελού Remove 3588 το   2440-1473 ιμάτιον αυτού his garment! 3928 παρήλθε [3passed by 1063 γαρ 1for 5197 υβριστής 2an insulting man], 3748 όστις the one who 3588 τα   245 αλλότρια [2a stranger's goods 3075 λυμαίνεται 1lays waste].   27:14   3739 ος Who 302 αν ever 2127 ευλογεί shall bless 5384 φίλον a friend 4404 τοπρωϊ in the morning 3173 μεγάλη with a great 3588 τη   5456 φωνή voice, 2672 καταρωμένου [4from one cursing 3762 ουδέν 1shall not 1308 διαφέρειν 3to differ 1380 δόξει 2seem].   27:15   4711.1 σταγόνες Drops of rain 1544 εκβάλλουσιν [4shall cast 444 άνθρωπον 5a man 1722 εν 1on 2250 ημέρα 2a day 5493.1 χειμερινή 3of winter] 1537 εκ from out of 3588 του   3624-1473 οίκου αυτού his house; 5615 ωσαύτως likewise 2532 και also 1135 γυνή [2wife 3060 λοίδορος 1a reviling] 1537 εκ drives a man from out of 3588 του   2398 ιδίου his own 3624 οίκου house.   27:16   1005 βορέας The north 4642 σκληρός [2is hard 417 άνεμος 1wind], 3686 ονόματι [3by name 1161 δε 1but 1925.2 επιδέξιος 4fittingly 2564 καλείται 2is called].   27:17   4604 σίδηρος Iron 4604 σίδηρον [2iron 3690.3 οξύνει 1sharpens]; 435-1161 ανήρ δε and a man 3947 παροξύνει sharpens 4383 πρόσωπον the face 2083 εταίρου of his companion.   27:18   3739 ος The one who 5452 φυτεύει plants 4808 συκήν a fig-tree 2068 φάγεται shall eat 3588 τους the 2590 καρπούς fruits 1473 αυτής of it; 3739-1161 ος δε and the one who 5442 φυλάσσει guards 3588 τον   1438 εαυτού his own 2962 κύριον master 5091 τιμηθήσεται shall be esteemed.   27:19   5618 ώσπερ As 3756 ουχ [2are not 3664 όμοια 3likened 4383 πρόσωπα 1faces] 4383 προσώποις to other faces, 3779 ούτως so 3761 ουδέ not even 3588 αι are the 2588 καρδίαι hearts 3588 των   444 ανθρώπων [2to other men's 3664 όμοιαι 1likened].   27:20   86 άδης Hades 2532 και and 684 απώλεια destruction 3756 ουκ are not 1705 εμπίμπλανται filled up; 5615 ωσαύτως likewise 2532 και also 3588 οι the 3788 οφθαλμοί eyes 3588 των of the 444 ανθρώπων [2man 571.2 άπληστοι 1insatiable]. 946 βδέλυγμα [3is an abomination 2962 κυρίω 4to the lord 4741 στηρίζων 1One fixing 3788 οφθαλμόν 2the eye], 2532 και and 3588 οι the 521 απαίδευτοι uninstructed ones 193 ακρατείς are immoderate 1100 γλώσση in tongue.   27:21   1383 δοκίμιον Proving 694 αργυρίω silver 2532 και and 5553 χρυσίω gold 4451 πύρωσις is through burning by fire; 435-1161 ανήρ δε but a man 1381 δοκιμάζεται is tried 1223 διά by 4750 στόματος the mouth 1471.1 εγκωμιαζόντων of ones lauding 1473 αυτόν him.   27:22   1437 εάν If 3146 μαστιγοίς you whip 878 άφρονα a fool 1722 εν in 3319 μέσω the midst 4892 συνεδρίω of a sanhedrin, 818 ατιμάζων dishonoring him, 3766.2 ου μη in no way 4014 περιέλης shall [2be removed 3588 την   877-1473 αφροσύνην αυτού 1his folly].   27:23   1110.1 γνωστώς Knowingly, 1921 επιγνώση you shall recognize things concerning 5590 ψυχάς the lives 4168-1473 ποιμνίου σου of your flock, 2532 και and 2186 επιστήσεις you shall set [2over 2588-1473 καρδίαν σου 1your heart] 4674 σαις your 34 αγέλαις herds.   27:24   3754 ότι For 3756 ουκ [5are not 1519 εις 6into 3588 τον 7the 165 αιώνα 8eon 435 ανδρί 4to a man 2904 κράτος 1might 2532 και 2and 2479 ισχύς 3strength]; 3761 ουδέ nor 3860 παραδίδωσιν does he deliver it up 1537 εκ from 1074 γενεάς generation 1519 εις to 1074 γενεάν generation.   27:25   1959 επιμελού Care for 3588 των the 1722 εν [2in 3588 τω 3the 3977.1 πεδίω 4field 5515 χλωρών 1green things]! 2532 και and 2751 κερείς you shall shear 4157.1 πόαν the herbage; 2532 και and 4863 συνάγαγε gather together 5528 χόρτον grass 3714 ορεινόν of the mountainous area!   27:26   2443 ίνα that 2192 έχης you should have 4263 πρόβατα sheep's wool 1519 εις for 2441 ιματισμόν clothes. 5091 τίμα Esteem 3977.1 πεδίον the field! 2443 ίνα that 1510.3 ωσί there might be 1473-704 σοι άρνες lambs for you.   27:27   5207 υιέ O son, 3844 παρ΄ [4from 1473 εμού 5me 2192 έχεις 1you have 4488.1 ρήσεις 3sayings 2478 ισχυράς 2strong] 1519 εις for 3588 την   2222-1473 ζωήν σου your life, 2532 και and 1519 εις for 3588 την the 2222 ζωήν life 4674 σων of your 2324 θεραπόντων attendants.