Proverbs 26

  26:1   5618 ώσπερ As 1408.1 δρόσος dew 1722 εν in 281.1 αμητώ harvest, 2532 και and 5618 ώσπερ as 5205 υετός rain 1722 εν in 2330 θέρει summer, 3779 ούτως so 3756 ουκ [3not 1510.2.3 έστιν 2is 878 άφρονι 4seemly for a fool 5092 τιμή 1honor].   26:2   5618 ώσπερ As 3732 όρνεα birds 4070.3 πέταται [3spread out to fly 2532 και 1and 4765.1 στρουθοί 2sparrows], 3779 ούτως so 685 αρά [2oath 3152 ματαία 1a vain] 3756 ουκ shall not 1904 επελεύσεται come unto 3762 ουδενί one thing.   26:3   5618 ώσπερ As 3148 μάστιξ a whip 2462 ίππω to a horse, 2532 και and 2759 κέντρον a spur 3688 όνω to a donkey, 3779 ούτως so 4464 ράβδος a rod 1484 έθνει [2nation 3892.1 παρανόμω 1to a lawbreaking].   26:4   3361 μη Do not 611 αποκρίνου give an answer 878 άφρονι to a fool 2596 κατά according to 3588 την   1565 εκείνου that one's 877 αφροσύνην folly, 2443-3361 ίνα μη lest 3664 όμοιος [2likened 1096 γένη 1you should become] 1473 αυτώ to him!   26:5   235 αλλά But 611 αποκρίνου answer 878 άφρονι a fool 4314 προς to 3588 την the 1565-877 εκείνου αφροσύνην folly of that one! 2443-3361 ίνα μη lest 5316 φαίνηται he should appear 4680 σοφός wise 3844 παρ΄ of 1438 εαυτώ himself.   26:6   1537 εκ [9by 3588 των   3598-1438 οδών εαυτού 10his own ways 3681 όνειδος 8scorn 4160 ποιείται 7shall cause 3588 ο 1The 649 αποστείλας 2one sending 1223 δι΄ 4through 32 αγγέλου 6messenger 878 άφρονος 5a foolish 3056 λόγον 3a word].   26:7   851 αφελού Remove 4197 πορείαν the goings 4628 σκελών of legs, 2532 και and 3942 παροιμίας proverbs 1537 εκ from out of 4750 στόματος the mouth 878 αφρόνων of fools.   26:8   3739 ος The one who 587.1 αποδεσμεύει binds up 3037 λίθον a stone 1722 εν in 4969.2 σφενδόνη a sling, 3664-1510.2.3 όμοιός εστι is likened 3588 τω to the one 1325 διδόντι giving 878 άφρονι a fool 1391 δόξαν glory.   26:9   173 άκανθαι Thorn-bushes 5453 φύονται germinate 1722 εν in 5495 χειρί the hand 3588 του of the 3183 μεθύσου intoxicated; 1397-1161 δουλεία δε and servitude 1722 εν in 5495 χειρί the hand 3588 των   878 αφρόνων of fools.   26:10   4183 πολλά [5much 5492 χειμάζεται 4is tossed 6by a storm 3956 πάσα 1All 4561 σαρξ 2the flesh 878 αφρόνων 3of fools]; 4937 συντρίβεται [3is destroyed 1063 γαρ 1for 3588 η   1611-1473 έκστασις αυτών 2their ecstasy].   26:11   5618 ώσπερ As 2965 κύων a dog 3752 όταν whenever 1904 επέλθη it comes 1909 επί upon 3588 τον   1438 εαυτού its own 1691.1 έμετον vomit, 2532 και and 3404.1 μισητός [2detested 1096 γένηται 1becomes]; 3779 ούτως so 878 άφρων a fool 3588 τη [2to 1438 εαυτού 3his own 2549 κακία 3evil 390 αναστρέψας 1returning], 1909 επί unto 3588 την   1438 εαυτού his own 266 αμαρτίαν sin.   26:12   1492 είδον I beheld 435 άνδρα a man 1380 δόξαντα seeming 3844 παρ΄ [3of 1438 εαυτώ 4himself 4680 σοφόν 2wise 1510.1 είναι 1to be], 1680 ελπίδα [4more hope 3305 μέντοι 1however 2192 έσχε 3had 3123 μάλλον 5rather than 878 άφρων 2a fool] 1473 αυτού he.   26:13   3004 λέγει [2says 3636 οκνηρός 1The lazy one] 649 αποστελλόμενος when being sent 1519 εις into 3598 οδόν the way, 3023 λέων A lion 1722 εν is in 3588 ταις the 3598 οδοίς ways, 1722-1161 εν δε and in 3588 ταις the 4113 πλατείαις squares 5406.1 φονευταί are murderers.   26:14   5618 ώσπερ As 2374 θύρα a door 4762 στρέφεται turns 1909 επί upon 3588 του the 4765.4 στρόφιγγος hinge, 3779 ούτως so 3636 οκνηρός the lazy one 1909 επί upon 3588 της   2825-1473 κλίνης αυτού his bed.   26:15   2928 κρύψας [2hiding 3636 οκνηρός 1The lazy one] 3588 την the 5495 χείρα hand 1722 εν in 3588 τω   2859-1473 κόλπω αυτού his bosom 3756 ου shall not 1410 δύναται be able 2018 επενεγκείν to bring it 1909 επί unto 3588 το the 4750 στόμα mouth.   26:16   4680 σοφώτερος [3wiser 1438 εαυτώ 4to himself 3636 οκνηρός 1The lazy one 5316 φαίνεται 2appears] 3588 του   1722 εν in 4140 πλησμονή fulfilling 608.4 αποκομίζοντος transmitting 31 αγγελίαν a message.   26:17   5618 ώσπερ As 3588 ο the 2902 κρατών one holding 2771.1 κέρκου the tail 2965 κυνός of a dog; 3779 ούτως so 3588 ο the one 4291 προεστώς setting himself over 245 αλλοτρίας a stranger's 2920 κρίσεως case.   26:18   5618 ώσπερ As 3588 οι the ones 2390 ιώμενοι needing healing 4261 προβάλλουσι propounds 3056 λόγους words 1519 εις unto 444 ανθρώπους men, 3588-1161 ο δε and the 528 απαντήσας [2one meeting 3588 τω 3the 3056 λόγω 4word 4413 πρώτος 1first] 5286.3 υποσκελισθήσεται shall be tripped up.   26:19   3779 ούτως Thus 3956 πάντες are all 3588 οι the 1748 ενεδρεύοντες ones lying in wait 3588 τους   1438 εαυτών for their own 5384 φίλους friends; 3752-1161 όταν δε and whenever 5456.1 φωραθώσι they should be caught in the act, 3004 λέγουσιν they say 3754 ότι that, 3815 παίζων In playing 4238 έπραξα I acted.   26:20   1722 εν With 4183 πολλοίς much 3586 ξύλοις wood 2281.1 θάλλει [2flourishes 4442 πυρ 1fire]; 3699-1161 όπου δε but where 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 1337.1 δίθυμος man at variance with others 2270 ησυχάζει [2is stilled 3163 μάχη 1a fight].   26:21   2077.1 εσχάρα A grate 440 άνθραξι for coals, 2532 και and 3586 ξύλα wood 4442 πυρί for a fire; 435 ανήρ [3man 1161 δε 1and 3060 λοίδορος 2a reviling] 1519 εις for 5016 ταραχήν a disturbance 3163 μάχης to a fight.   26:22   3056 λόγοι Words 2771.2 κερκώπων of mischievous men 3120 μαλακοί are soft; 3778-1161 ούτοι δε but these 5180 τύπτουσιν beat 1519 εις into 5009 ταμιεία the inner chambers 4698 σπλάγχνων of the intestines.   26:23   694 αργύριον Silver 1325 διδόμενον given 3326 μετά with 1388 δόλου treachery, 5618 ώσπερ is as 3749.1 όστρακον a potsherd 2233.2 ηγητέον esteemed. 5491 χείλη [2lips 3006 λεία 1Smooth 2588 καρδίαν 5heart 2572 καλύπτει 3cover 3077.1 λυπηράν 4a distressed].   26:24   5491 χείλεσι [5with his lips 3956 πάντα 4all things 1962 επινεύει 3assents to 607.3 αποκλαιόμενος 2weeping 2190 εχθρός 1An enemy]; 1722-1161 εν δε but in 3588 τη the 2588 καρδία heart 5044.1 τεκταίνεται he contrives 1388 δόλους treachery.   26:25   1437 εάν If 1473-1189 σου δεήται [3should beseech you 3588 ο 1the 2190 εχθρός 2enemy] 3173 μεγάλη with a great 3588 τη   5456 φωνή voice, 3361 μη do not 3982 πεισθής yield 1473 αυτώ to him; 2033 επτά [3seven 1063 γαρ 1for 1510.2.6 εισι 2there are] 4189 πονηρίαι wickednesses 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία αυτού his heart.   26:26   3588 ο The one 2928 κρύπτων hiding 2189 έχθραν hatred 4921 συνίστησι stands together 1388 δόλον with treachery, 1458.1-1161 εκκαλύπτει δε and he conceals 3588 τας the things 1438 εαυτού of his own 266 αμαρτίας [2sins 2104.1 εύγνωστος 1well-known] 1722 εν in 4892 συνεδρίω the sanhedrin.   26:27   3588 ο The 3736 ορύσσων one digging 998.1 βόθρον a pit 3588 τω for his 4139 πλησίον neighbor 1706 εμπεσείται shall fall 1519 εις into 1473 αυτόν it; 3588-1161 ο δε and the 2947 κυλίων one rolling 3037 λίθον a stone, 1909 εφ΄ [2upon 1438 εαυτόν 3himself 2947 κυλίει 1rolls it].   26:28   1100 γλώσσα [2tongue 5571 ψευδής 1A lying] 3404 μισεί detests 225 αλήθειαν truth; 4750 στόμα [3mouth 1161 δε 1and 790.1 άστεγον 2an open-mouthed] 4160 ποιεί makes 181 ακαταστασίαν commotion.