Proverbs 25

  25:1   3778 αύται These 3588 αι are the 3942 παροιμίαι [2parables * Σολομώντος 3of Solomon 3588 αι   87 αδιάκριτοι 1impartial], 3739 ας which 1549.1 εξεγράψαντο [7wrote out 3588 οι 1the 5384 φίλοι 2friends * Εζεκίου 3of Hezekiah 3588 του 4the 935 βασιλέως 5king 3588 της   * Ιουδαίας 6of Judea].   25:2   1391 δόξα The glory 2316 θεού of God 2928 κρύπτει hides 3056 λόγον a matter; 1391-1161 δόξα δε but the glory 935 βασιλέως of a king 5091 τιμά esteems 4229 πράγματα things.   25:3   3772 ουρανός Heaven 5308 υψηλός is high, 1093-1161 γη δε and the earth is 901 βαθεία deep; 2588-1161 καρδία δε but the heart 935 βασιλέως of a king 418.1 ανεξέλεγκτος is unascertained.   25:4   5180 τυπτε Beat 96 αδόκιμον unproven 694 αργύριον silver! 2532 και and 2511 καθαρίσθήσεται it shall be cleansed 2513 καθαρόν clean 537 άπαν all together.   25:5   2932.1 κτείνε Slay 765 ασεβείς the impious 1537 εκ from 4383 προσώπου the presence 935 βασιλέως of the king! 2532 και and 2734.2 κατορθώσει you shall set up 1722 εν [2in 1343 δικαιοσύνη 3righteousness 3588 ο   2362-1473 θρόνος αυτού 1his throne].   25:6   3361 μη Do not 212.1 αλαζονεύου act ostentatiously 1799 ενώπιον in the presence of 935 βασιλέως the king, 3366 μηδέ nor 1722 εν [2in 5117 τόποις 3places 1413 δυναστών 4of mighty ones 5307.2 υφίστασο 1stand]!   25:7   2908-1063 κρείσσον γαρ For better 3588 το the 2046 ρηθήναί saying 1473 σοι to you, 305 ανάβαινε Ascend 4314 προς to 1473 με me! 2228 η than 5013 ταπεινώσαί to humble 1473 σε you 1722 εν in 4383 προσώπω the presence 1413 δυνάστου of a mighty one. 3739 α What 1492 είδον you beheld 3588 οι with 3788-1473 οφθαλμοί σου your eyes, 3004 λέγε speak!   25:8   3361 μη Do not 4363 πρόσπιπτε fall 1519 εις into 3163 μάχην a fight 5030 ταχέως quickly! 2443-3361 ίνα μη lest 3338 μεταμεληθής you should change your mind 1909 επ΄ at 2078 εσχάτων the last. 2259 ηνίκα When 302 αν ever 1473-3679 σε ονειδίση [2should berate you 3588 ο   5384 φίλος 1a friend],   25:9   402 αναχώρει withdraw 1519 εις to 3588 τα the 3694 οπίσω rear, 3361 μη do not 2706 καταφρόνει disdain him!   25:10   3361 μη lest 1473-3679 σε ονειδίση [4should berate you 3303 μεν 1indeed 3588 ο 2the 5384 φίλος 3friend]; 3588 η   1161 δε and 3163-1473 μάχη σου your fight 2532 και and 3588 η   2189 έχθρα hatred 3756 ουκ do not 548 απέσται go away, 235 αλλά but 1510.8.3 έσται will be 1473 σοι to you 2470 ίση equal 2288 θανάτου of death! 5484 χάρις Favor 2532 και and 5373 φιλία friendship 1659 ελευθεροί frees, 3739 ας which 5083 τήρησον you give heed 4572 σεαυτώ to yourself! 2443 ίνα that 3361 μη [2not 2027.1 επονείδιστος 4reviled 1096 γένη 1you should 3be]. 235 αλλά But 5442 φύλαξον keep 3588 τας   3598-1473 οδούς σου your ways 2155.4 ευσαναλλάκτως conciliatory!   25:11   3373.1 μήλον [2apple 5552 χρυσούν 1As a golden] 1722 εν in 3731.1 ορμίσκω a pendant 4556 σαρδίου of sardius, 3779 ούτως so is it 2036 ειπείν to speak 3056 λόγον a wise word.   25:12   1519 εις In 1801.1 ενώτιον an ear-ring 5552 χρυσούν of gold 4556 σάρδιον [2sardius 4185 πολυτελές 1a very costly] 1210 δέδεται is bound; 3056 λόγος so a [2word 4680 σοφός 1wise] 1519 εις to 2110.2 ευήκοον a heedful 3775 ους ear.   25:13   5618 ώσπερ As a 1841 έξοδος delivery 5510 χιόνος of snow 1722 εν in 281.1 αμήτω the harvest 2596 κατά for 2738 καύμα sweltering heat, 5623 ωφελεί [4benefits 3779 ούτως 1so 32 άγγελος 3messenger 4103 πιστός 2a trustworthy] 3588 τους the ones 649 αποστείλαντας sending 1473 αυτόν him; 5590-1063 ψυχάς γαρ for the souls 3588 των of the ones 1473-5530 αυτώ χρωμένων dealing with him 5623 ωφελεί derive benefit.   25:14   5618 ώσπερ As 417 άνεμοι winds, 2532 και and 3509 νέφη clouds, 2532 και and 5205 υετοί rains 2016 επιφανέστατοι are apparent, 3779 ούτως so 3588 οι the 2744 καυχώμενοι men boasting 1909 επί over 1394 δόσει [2portions 5571 ψευδεί 1false].   25:15   1722 εν [3by 3115 μακροθυμία 4long-suffering 2136 ευοδία 1Success 935 βασιλεύσι 2comes to kings]; 1100 γλώσσα [3tongue 1161 δε 1and 3120 μαλακή 2a soft] 4937 συντρίβει breaks 3747 οστά the bones.   25:16   3192 μέλι [2honey 2147 ευρών 1In finding], 2068 φάγε eat 3588 το   2425 ικανόν what is enough! 3379 μή ποτε lest at any time 4130 πλησθείς being overfilled, 1828.1 εξεμέσης you should vomit forth.   25:17   4681.2 σπάνιον Sparingly 1521 είσαγε bring 4674 σον your 4228 πόδα foot 4314 προς to 4572 σεαυτού your own 5384 φίλον friend! 3379 μή ποτε lest at any time 4130 πλησθείς he be filled 1473 σου of you, 3404 μισήση and should detest 1473 σε you.   25:18   4501.1 ρόπαλον As a club, 2532 και and 3162 μάχαιρα a sword, 2532 και and 5114.1 τόξευμα [2bow 185.3 ακιδωτόν 1a pointed], 3779 ούτως so 2532 και also 435 ανήρ the man 3588 ο   2649 καταμαρτυρών bearing 3588 του   5384 φίλου [4friend 1473 αυτού 3against his 3141 μαρτυρίαν 2witness 5571 ψευδή 1false].   25:19   3598 οδός [2way 2556 κακού 1An evil] 2532 και and 4228 πους the foot 3892.1 παρανόμου of a lawbreaker 3643.4 ολείται shall be destroyed 1722 εν in 2250 ημέρα [2day 2556 κακή 1an evil].   25:20   5618 ώσπερ As 3690 όξος vinegar 1670 έλκει draws 799.2 ασύμφορον hurtful; 3779 ούτως so 4363 προσπεσόν [2falling 3806 πάθος 1passion] 1722 εν on 4983 σώματι a body 2588 καρδίαν [2the heart 3076 λυπεί 1distresses]. 5618 ώσπερ As 4597 σης a moth 2440 ιματίω in a garment, 2532 και and 4663 σκώληξ a worm 3586 ξύλω in wood, 3779 ούτως so 3077 λύπη distress 435 ανδρός of a man 984 βλάπτει hurts 2588 καρδίαν the heart.   25:21   1437 εάν If 3983 πεινά [3hungers 3588 ο   2190 εχθρός 2enemy 1473 σου 1your] 5142 τρέφε nourish 1473 αυτόν him, 1437 εάν if 1372 διψά he thirsts 4222-1473 πότιζε αυτόν give him to drink!   25:22   3778 τούτο [3this 1063 γαρ 1For 4160 ποιών 2doing 440 άνθρακας 5coals 4442 πυρός 6of fire 4987 σωρεύσεις 4you shall heap] 1909 επί upon 3588 της   2776-1473 κεφαλής αυτού his head; 3588-1161 ο δε and the 2962 κύριος lord 467 ανταποδώσει will recompense 1473 σοι to you 18 αγαθά good things.   25:23   417 άνεμος [2wind 1005 βορέας 1The north] 1825 εξεγείρει arouses 3509 νέφη clouds, 4383-1161 πρόσωπον δε and the face 335.1 αναιδές of an impudent 1100 γλώσσαν tongue 2042 ερεθίζει aggravates.   25:24   2908 κρείσσον Better 3611 οικείν to live 1909 επί upon 1137 γωνίας the corner 1430 δώματος of a roof, 2228 η than 3326 μετά with 1135 γυναικός [2wife 3060 λοιδόρου 1a reviling] 1722 εν in 3614 οικία [2house 2839 κοινή 1a common].   25:25   5618 ώσπερ As 5204 ύδωρ [2water 5593 ψυχρόν 1cold 5590 ψυχή 5soul 1372 διψώση 4to a thirsting 4339.1 προσηνές 3is kind], 3779 ούτως so 31 αγγελία [2message 18 αγαθή 1a good] 1537 εκ from 1093 γης a land 3113 μακρόθεν far off.   25:26   5618 ώσπερ As 1536 ει τις if any one 4077 πηγήν [2a spring 5420 φράσσοι 1may shut up], 2532 και and 5204 ύδατος [3of water 1841 έξοδον 2an exiting 3075 λυμαίνοιτο 1lay waste]; 3779 ούτως so 190.4 άκοσμον it is unbecoming 1342 δίκαιον for a just man 4098 πεπτωκέναι to fall 1799 ενώπιον before 765 ασεβούς the impious.   25:27   2068 εσθίειν To eat 3192 μέλι [2honey 4183 πολύ 1much] 3756 ου is not 2570 καλόν good; 5091 τιμάν [3to esteem 1161 δε 1but 5534 χρη 2it behooves 3056 λόγους 5words 1741 ενδόξους 4honorable].   25:28   5618 ώσπερ As 4172 πόλις a city 3588 τα   5038 τείχη with walls 2598 καταβεβλημένη having been thrown down 2532 και and 814.2 ατείχιστος unwalled, 3779 ούτως so 435 ανήρ a man 3739 ος who 3756-3326 ου μετά [2with no 1012 βουλής 3counsel 5100 τι 4in anything 4238 πράσσει 1acts].