Micah 4

  4:1   2532 και And 1510.8.3 έσται [8will be 1909 επ΄ 1at 2078 εσχατων 2the last 3588 των 3of the 2250 ημερών 4days 1717 εμφανές 9apparent 3588 το 5the 3735 όρος 6mountain 2962 κυρίου 7of the lord], 2092 έτοιμον readied 1909 επί upon 3588 την the 2884.2 κορυφήν tops 3588 των of the 3735 ορέων mountains, 2532 και and 3349 μετεωρισθήσεται it shall rise up high 5231 υπεράνω above 3588 των the 1015 βουνών hills; 2532 και and 4692 σπεύσουσι [2shall hasten 4314 προς 3to 1473 αυτό 4it 2992 λαοί 1peoples].   4:2   2532 και And 4198 πορεύσονται [3shall go 1484 έθνη 2nations 4183 πολλά 1many], 2532 και and 2046 ερούσι shall say, 1205 δεύτε Come, 305 αναβώμεν we should ascend 1519 εις unto 3588 το the 3735 όρος mountain 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 1519 εις unto 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του of the 2316 θεού God * Ιακώβ of Jacob; 2532 και and 1166 δείξουσιν they shall show 1473 ημίν us 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού his way, 2532 και and 4198 πορευσόμεθα we shall go 1722 εν by 3588 ταις   5147-1473 τρίβοις αυτού his roads. 3754 ότι For 1537 εκ from out of * Σιών Zion 1831 εξελεύσεται shall go forth 3551 νόμος the law, 2532 και and 3056 λόγος the word 2962 κυρίου of the lord 1537 εξ from out of * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   4:3   2532 και And 2919 κρινεί he shall judge 303.1 αναμέσον between 2992 λαών [2peoples 4183 πολλών 1many], 2532 και and 1827 εξελέγξει shall completely refute 1484 έθνη [2nations 2478 ισχυρά 1strong] 2193 έως unto 3117 μακράν afar. 2532 και And 2629 κατακόψουσι they shall cut 3588 τας   4501-1473 ρομφαίας αυτών their broadswords 1519 εις into 723 άροτρα plows, 2532 και and 3588 τα   1393.2-1473 δόρατα αυτών their spears 1519 εις into 1407 δρέπανα sickles. 2532 και And 3765 ουκέτι no longer 3361 μη should 464.1 αντάρη [2raise up 1484 έθνος 1a nation 1909 επ΄ 4against 1484 έθνος 5a nation 4501 ρομφαίαν 3a broadsword], 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 3361 μη should 3129 μάθωσι they learn 4170 πολεμείν to wage war.   4:4   2532 και And 373 αναπαύσεται [2shall rest 1538 έκαστος 1each] 5270 υποκάτω underneath 288-1473 αμπέλου αυτού his grapevine, 2532 και and 1538 έκαστος each 5270 υποκάτω underneath 4808-1473 συκής αυτού his fig-tree. 2532 και And 3756-1510.8.3 ουκ έσται there shall not be 3588 ο one 1629 εκφοβών frightening them, 1360 διότι because 3588 το the 4750 στόμα mouth 2962 κυρίου of the lord 3841 παντοκράτορος almighty 2980 ελάλησε spoke 3778 ταύτα these things.   4:5   3754 ότι For 3956 πάντες all 3588 οι the 2992 λαοί peoples 4198 πορεύσονται shall go 1538 έκαστος each 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού in his own way; 1473-1161 ημείς δε but we 4198 πορευσόμεθα shall go 1722 εν in 3686 ονόματι the name 2962 κυρίου of the lord 2316-1473 θεού ημών our God 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 2532 και and 1900 επέκεινα beyond.   4:6   1722 εν In 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 4863 συνάξω I will gather together 3588 την her 4937 συντετριμμένην being broken, 2532 και and 3588 την her 683 απωσμένην being thrust away. 1523 εισδέξομαι I will take in 2532 και even 3739 ους whom 683 απωσάμην I thrusted away.   4:7   2532 και And 5087 θήσομαι I will make 3588 την her 4937 συντετριμμένην being broken 1519 εις into 5274.1 υπόλειμμα a vestige, 2532 και and 3588 την her 683 απωσμένην being thrust away 1519 εις into 1484 έθνος [2nation 2478 ισχυρόν 1a mighty]. 2532 και And 936-2962 βασιλεύσει κύριος the lord shall reign 1909 επ΄ over 1473 αυτούς them 1722 εν on 3735 όρει mount * Σιών Zion, 575 από from 3588 του the 3568 νυν present 2532 και and 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon.   4:8   2532 και And 1473 συ you, 4444 πύργος O tower 4168 ποιμνίου of the flock, 850.2 αυχμώδης austere 2364 θυγάτηρ daughter * Σιών of Zion, 1909 επί unto 1473 σε you 2240 ήξει shall come, 2532 και and 1525 εισελεύσεται shall enter in 3588 η the 746 αρχή head 3588 η of the 4413 πρώτη foremost 932 βασιλεία kingdom 1537 εκ   * Βαβυλώνος of Babylon 3588 τη to the 2364 θυγατρί daughter * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.   4:9   2532 και And 3568 νυν now, 2444 ινατί why 1097 έγνως did you know 2556 κακά bad things? 3361 μη   935-3756 βασιλεύς ουκ [2not a king 1510.7.3 ην 1Was] 1722 εν in 1473 σοι you? 2228 η Or 3588 η   1012-1473 βουλή σου has your counsel 622 απώλετο perished? 3754 ότι For 2629.2 κατεκράτησάν [3hold firmly 1473 σου 1your 5604 ωδίνες 2pangs] 5613 ως as 5088 τικτούσης one giving birth.   4:10   5605 ώδινε Travail, 2532 και and 407 ανδρίζου take courage, 2364 θυγάτηρ O daughter * Σιών of Zion, 5613 ως as 3588 η the one 5088 τίκτουσα giving birth! 1360 διότι For 3568 νυν now 1831 εξελεύση you shall come forth 1537 εκ from 4172 πόλεως the city, 2532 και and 2681 κατασκηνώσεις shall encamp 1722 εν in 3977.1 πεδίω the plain, 2532 και and 2240 ήξεις shall come 2193 έως unto * Βαβυλώνος Babylon. 1564 εκείθεν From there 4506 ρύσεταί he shall rescue 1473 σε you, 2532 και and 1564 εκείθεν from there 3084 λυτρώσεταί he shall ransom 1473 σε you, 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God, 575 από from 5495 χειρός the hand 3588 των   2190-1473 εχθρών σου of your enemies.   4:11   2532 και And 3568 νυν now 1996 επισυνήχθησαν [3were assembled 1909 επί 4against 1473 σε 5you 1484 έθνη 2nations 4183 πολλά 1many], 3004 λέγοντες saying, 2020.1 επιχαρούμεθα We shall rejoice 2532 και and 2029 επόψονται scrutinize 1909 επί over * Σιών Zion 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί ημών with our eyes.   4:12   1473-1161 αυτοί δε But they 3756-1097 ουκ έγνωσαν knew not 3588 τους the 3053 λογισμούς devices 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 3756-4920 ου συνήκαν perceived not 3588 την   1012-1473 βουλήν αυτού his counsel. 3754 ότι For 4863-1473 συνήγαγεν αυτούς he gathered them 5613 ως as 1403.1 δράγματα sheaves 257 άλωνος for the threshing-floor.   4:13   450 ανάστηθι Rise up 2532 και and 248 αλόα thresh 1473 αυτούς them, 2364 θυγάτηρ O daughter * Σιών of Zion! 3754 ότι For 3588 τα   2768-1473 κέρατά σου [2your horns 5087 θήσομαι 1I will make] 4603 σιδηρά iron, 2532 και and 3588 τας   3694.1-1473 οπλάς σου your hoofs 5087 θήσομαι I will make 5470 χαλκάς brass, 2532 και and 2697.5 κατατήξεις I will dissolve 2992 λαούς [2peoples 4183 πολλούς 1many]. 2532 και And 394 αναθήσεις you shall present 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 3588 το   4128-1473 πλήθος αυτών their abundance, 2532 και even 3588 την   2479-1473 ισχύν αυτών their strength 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 3956 πάσης of all 3588 της the 1093 γης earth.