Micah 4:1

  4:1   2532 και And 1510.8.3 έσται [8will be 1909 επ΄ 1at 2078 εσχατων 2the last 3588 των 3of the 2250 ημερών 4days 1717 εμφανές 9apparent 3588 το 5the 3735 όρος 6mountain 2962 κυρίου 7of the lord], 2092 έτοιμον readied 1909 επί upon 3588 την the 2884.2 κορυφήν tops 3588 των of the 3735 ορέων mountains, 2532 και and 3349 μετεωρισθήσεται it shall rise up high 5231 υπεράνω above 3588 των the 1015 βουνών hills; 2532 και and 4692 σπεύσουσι [2shall hasten 4314 προς 3to 1473 αυτό 4it 2992 λαοί 1peoples].