Micah 4:8

  4:8   2532 και And 1473 συ you, 4444 πύργος O tower 4168 ποιμνίου of the flock, 850.2 αυχμώδης austere 2364 θυγάτηρ daughter * Σιών of Zion, 1909 επί unto 1473 σε you 2240 ήξει shall come, 2532 και and 1525 εισελεύσεται shall enter in 3588 η the 746 αρχή head 3588 η of the 4413 πρώτη foremost 932 βασιλεία kingdom 1537 εκ   * Βαβυλώνος of Babylon 3588 τη to the 2364 θυγατρί daughter * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.