Malachi 2

  2:1   2532 και And 3568 νυν now 3588 η   1785-1473 εντολή αύτη this commandment 4314 προς is to 1473 υμάς you, 5599 ω O 2409 ιερείς priests.   2:2   1437 εάν If 3361 μη you should not 191 ακούσητε hearken, 2532 και and 1437 εάν if 3361 μη you should not 5087 θήσθε put it 1519 εις into 3588 την   2588-1473 καρδίαν υμών your heart, 3588 του   1325 δούναι to give 1391 δόξαν glory 3588 τω to 3686-1473 ονόματί μου my name, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty, 2532 και then 1821 εξαποστελώ I will send 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 3588 την the 2671 κατάραν curse, 2532 και and 1943.2 επικαταράσομαι I will accurse 3588 την   2129-1473 ευλογίαν υμών your blessing -- 2532 και even 2672 καταράσομαι I will curse 1473 αυτήν it, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται it will not be 1722 εν among 1473 υμίν you, 3754 ότι for 1473 υμείς you 3756-5087 ου τίθεσθε put it not 1519 εις to 3588 την   2588-1473 καρδίαν your heart.   2:3   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 873 αφορίζω separate 1473 υμίν to you 3588 τον the 5606 ώμον shoulder, 2532 και and 4650 σκορπιώ I will disperse 1798.1 ένυστρον dung of the large intestine 1909 επί upon 3588 τα   4383-1473 πρόσωπα υμών your faces, 1798.1 ένυστρον dung of the large intestine 1859-1473 εορτών υμών of your holiday feasts; 2532 και and 2983 λήψομαι I will take 1473 υμάς you away 1519 εις at 3588 το the 1473 αυτό same time.   2:4   2532 και And 1921 επιγνώσεσθε you shall realize 1360 διότι that 1473 εγώ I 1821 εξαπέσταλκα sent out 4314 προς to 1473 υμάς you 3588 την   1785-3778 εντολήν ταύτην this commandment, 3588 του   1510.1 είναι to be 3588 την   1242-1473 διαθήκην μου my covenant 4314 προς with 3588 τους the * Λευίτας Levites, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty.   2:5   3588 η   1242-1473 διαθήκη μου My covenant 1510.7.3 ην was 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him, 3588 της the one 2222 ζωής of life 2532 και and 3588 της   1515 ειρήνης of peace; 2532 και and 1325 έδωκα I gave 1473 αυτώ to him 5401 φόβω fear 5399 φοβείσθαι to fear 1473 με me, 2532 και and 575 από from 4383 προσώπου the presence 3686-1473 ονοματός μου of my name 4724-1473 στέλλεσθαι αυτόν to put him in readiness.   2:6   3551 νόμος The law 225 αληθείας of truth 1510.7.3 ην was 1722 εν in 3588 τω   4750-1473 στόματι αυτού his mouth, 2532 και and 93 αδικία injustice 3756 ουχ was not 2147 ευρέθη found 1722 εν in 5491-1473 χείλεσιν αυτού his lips. 1722 εν In 1515 ειρήνη peace 2720 κατευθύνων he straightened out 4198 επορεύθη to go 3326 μετ΄ with 1473 εμού me; 2532 και and 4183 πολλούς many 1994 επέστρεψεν he turned 575 από from 93 αδικίας iniquity.   2:7   3754 ότι For 5491 χείλη lips 2409 ιερέως of priests 5442 φυλάξεται shall guard 1108 γνώσιν knowledge, 2532 και and 3551 νόμον [2the law 1567 εκζητήσουσιν 1they shall seek] 1537 εκ from 4750-1473 στόματος αυτού his mouth; 1360 διότι for 32 άγγελος [2a messenger 2962 κυρίου 3of the lord 3841 παντοκράτορός 4almighty 1510.2.3 εστιν 1he is].   2:8   1473-1161 υμείς δε But you 1578 εξεκλίνατε turned aside 1537 εκ from 3588 της the 3598 οδού way, 2532 και and 770 ησθενήσατε you weakened 4183 πολλούς many 1722 εν in 3551 νόμω following the law; 1311 διεφθείρατε you corrupted 3588 την the 1242 διαθήκην covenant 3588 του   * Λευί of Levi, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty.   2:9   2532 και And 1473 εγώ I 1325 δέδωκα have given 1473 υμάς you over 1847 εξουδενωμένους as ones being treated with contempt, 2532 και and 3935 παρειμένους ones being disregarded 1519 εις among 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations, 446.2 ανθ΄ ων because 1473 υμείς you 3756-5442 ουκ εφυλάξασθε guarded not 3588 τας   3598-1473 οδούς μου my ways, 235 αλλά but 2983 ελαμβάνετε you took 4383 πρόσωπα persons 1722 εν in 3551 νόμω the law.   2:10   3780 ουχί Is there not 3962 πατήρ [2father 1520 εις 1one] 3956 πάντων of all 1473 υμών of you? 3780 ουχί Did not 2316 θεός [2God 1520 εις 1one] 2936 έκτισεν create 1473 υμάς you? 5100-3754 τι ότι For what reason 1459 εγκατελίπατε did you abandoned 1538 έκαστος each 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού his brother, 3588 του   953 βεβηλώσαι to profane 3588 την the 1242 διαθήκην covenant 3588 των   3962-1473 πατέρων υμών of your fathers?   2:11   1459-* εγκατελείφθη Ιούδας Judah abandoned, 2532 και and 946 βδέλυγμα an abomination 1096 εγένετο took place 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel 2532 και and 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem; 1360 διότι for 953-* εβεβήλωσεν Ιούδας Judah profaned 3588 τα the 39 άγια holy things 2962 κυρίου of the lord 1722 εν in 3739 οις which 25 ηγάπησε he loved, 2532 και and 2006.2 επετήδευσεν applied 1519 εις unto 2316-245 θεούς αλλοτρίους alien gods.   2:12   1842-2962 εξολοθρεύσει κύριος The lord will utterly destroy 3588 τον the 444 άνθρωπον man 3588 τον   4160 ποιούντα doing 3778 ταύτα these things, 2193 έως until 302 αν whenever 5013 ταπεινωθή he should be humbled 1537 εκ from out of 4638 σκηνωμάτων the tents * Ιακώβ of Jacob, 2532 και and 1537 εκ from out of 4317 προσαγόντων the ones bringing 2378 θυσίαν a sacrifice 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 3841 παντοκράτορι almighty.   2:13   2532 και And 3778 ταύτα these things 3739 α which 3404 εμίσουν I detested 4160 εποιείτε you did. 2572 εκαλύπτετε You covered 1144 δάκρυσι [4in tears 3588 το 1the 2379 θυσιαστήριον 2altar 2962 κυρίου 3of the lord] 1722 εν in 2805 κλαυθμώ weeping 2532 και and 4726 στεναγμώ moaning 1537 εκ because of 2873 κόπων troubles, 2089 έτι yet 514 άξιον thinking it worthy 1914 επιβλέπειν to look 1519 εις upon 2378 θυσίαν your sacrifice, 2228 η or 2983 λαβείν to take 1184 δεκτόν as acceptable 1537 εκ from out of 3588 των   5495-1473 χειρών υμών your hands.   2:14   2532 και And 2036 είπατε you said, 1752 ένεκεν For 5100 τίνος what reason? 3754 ότι In that 2962 κύριος the lord 1263 διεμαρτύρατο testified 303.1 αναμέσον between 1473 σου you 2532 και and 303.1 αναμέσον between 1135 γυναικός the wife 3503-1473 νεότητός σου of your youth, 3739 ην whom 1459 εγκατέλιπες you abandoned. 2532 και And 1473 αυτή she 2844-1473 κοινωνός σου is your partner, 2532 και and 1135 γυνή the wife 1242-1473 διαθήκης σου of your covenant.   2:15   2532 και But 3756 ου did he not 2570 καλόν [2good 4160 εποίησε 1do], 2532 και even 5274.1 υπόλειμμα a vestige 4151-1473 πνεύματος αυτού of his spirit? 2532 και And 2036 είπατε you said, 5100 τι What 243 άλλο other 2228 η than 4690 σπέρμα a seed does 2212-3588-2316 ζητεί ο θεός God seek? 2532 και But 5442 φυλάξασθε guard 1722 εν in 3588 τω   4151-1473 πνεύματι υμών your spirit, 2532 και and 1135 γυναίκα the wife 3503 νεότητός σου of your youth 3361 μη do not 1459 εγκαταλίπης abandon!   2:16   235 αλλά But 1437 εάν if 3404 μισήσας by detesting, 1821 εξαπόστειλης you should send her forth, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 2532 και then 2572 καλύψει [2shall cover 763 ασεβεία 1impiety] 1909 επί over 3588 τα   1760.1-1473 ενθυμήματά σου your thoughts, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 3841 παντοκράτωρ almighty. 2532 και And 5442 φυλάξασθε keep guard 1722 εν in 3588 τω   4151-1473 πνεύματι υμών your spirit, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1459 εγκαταλίπητε should you abandon them,   2:17   3588 οι O ones 3947 παροξύναντες provoking 3588 τον   2962 κύριον the lord 1722 εν with 3588 τοις   3056-1473 λόγοις υμών your words. 2532 και And 2036 είπατε you said, 1722 εν [3in 5100 τίνι 4what 3947 παρωξύναμεν 1We provoked 1473 αυτόν 2him]? 1722 εν In 3588 τω   3004-1473 λέγειν υμάς your saying, 3956 πας Every one 4160 ποιών doing 4190 πονηρόν wicked 2570 καλόν is good 1799 ενώπιον before 2962 κυρίου the lord, 2532 και and 1722 εν in 1473 αυτοίς them 1473 αυτός he 2106 ευδόκησε thinks well of; 2532 και and, 4226 που Where 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 2316 θεός God 3588 της   1343 δικαιοσύνης of righteousness?