Job 15

  15:1   5274 υπολαβών δε And undertaking, * Ελιφάζ Eliphaz 3588 ο the * Θαιμανίτης Temanite 3004 λέγει says,   15:2   4220 πότερον Is it 4680 σοφός that a wise man 612 απόκρισιν [2an answer 1325 δώσει 1will give] 4907 συνέσεως of an understanding 4151 πνεύματος spirit, 2532 και and 1705 ενέπλησε filled up 4192 πόνον the misery 1064 γαστρός of the womb,   15:3   1651 ελέγχων reproving 1722 εν in 4487 ρήμασιν sayings 3739 οις [3in which 3756-1163 ου δει 4must not be spoken 1722 εν 1with 3056 λόγοις 2words], 3739 οις in which 3762 ουδέν no one 3786 όφελος benefits?   15:4   3756-2532-1473 ου και συ And did you not 638.1 απεποιήσω undo 5401 φόβον fear, 4931-1161 συνετελέσω δε and complete 4487 ρήματα [2sayings 5108 τοιαύτα 1such] 1726 εναντίον before 3588 του the 2962 κυρίου lord?   15:5   1777-1510.2.2 ένοχος ει You are liable 4487 ρήμασι by the sayings 4750-1473 στόματός σου of your mouth, 3739 ου of which 1252 διέκρινας you litigated 4487 ρήματα sayings 1413 δυναστών of mighty ones.   15:6   1651 ελέγξαι May [3reprove 1473 σε 4you 3588 το   4674 σον 1your 4750 στόμα 2mouth], 2532 και and 3361 μη not 1473 εγώ I. 3588 τα   1161 δε And 5491-1473 χείλη σου your lips, 2649 καταμαρτυρήσαισάν may they bear witness against 1473 σου you.   15:7   5100-1063 τι γαρ For what, 3361 μη are you 4413 πρώτος the first 444 ανθρώπων man 1080 εγεννήθης born? 2228 η or 4253 προ [2before 2345.1 θινών 3the hills 4078 επάγης 1were you banked up]?   15:8   4928.2 σύνταγμα [2the arranged order 2962 κυρίου 3of the lord 191 ακήκοας 1have you heard]? 1519-1161 εις δε and unto 1473 σε you 864 αφίκετο [2arrived 4678 σοφία 1wisdom]?   15:9   5100-1063 τι γαρ For what 1492 οίδας do you know, 3739 ο which 3756-1492 ουκ οίδαμεν we do not know? 2228 η or 5100 τι what 4920 συνιείς do you perceive, 3739 ο which 3756 ουχί [2do not 2532 και 3also 1473 ημείς 1we]?   15:10   2532 και And 1065 γε indeed 4246 πρεσβύτης an elder, 2532 και and 1065 γε indeed 3820 παλαιός an old one 1722 εν is among 1473 ημίν us, 926 βαρύτερος more weighty than 3588 του   3962-1473 πατρός σου your father, 2250 ημέραις in days.   15:11   3641 ολίγα [2but little 3739 ων 3for 264 ημάρτηκας 4your sins 3146 μεμαστίγωσαι 1You have been whipped], 3171 μεγάλως but greatly 5234 υπερβαλλόντως above measure 2980 λελάληκας have you spoken.   15:12   5100 τι What 5111 ετόλμησεν did [2dare 3588 η   2588-1473 καρδία σου 1your heart]? 2228 η or 5100 τι what 2018 επήνεγκαν have [2added to see 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου 1your eyes],   15:13   3754 ότι that 2372 θυμόν your rage 4486 έρρηξας tore 1725 έναντι before 3588 του the 2962 κυρίου lord, 1806-1161 εξήγαγες δε and [3led forth 1537 εκ 4from out of 4750 στόματος 5your mouth 4487 ρήματα 2sayings 5108 τοιαύτα 1such]?   15:14   5100-1063 τις γαρ For who, 1510.6 ων being 1027.1 βροτός a mortal, 3754 ότι still 1510.8.3 έσται will be 273 άμεμπτος blameless? 2228 η or 5613 ως [3as 1510.10 εσόμενος 4being 1342 δίκαιος 5just 1084 γεννητός 1who is born 1135 γυναικός 2of a woman]?   15:15   1487-2596 ει κατά forasmuch as 39 αγίων [2the holy ones 3756-4100 ου πιστεύει 1he trusts not], 3772-1161 ουρανός δε and the heaven 3756 ου is not 2513 καθαρός pure 1726 εναντίον before 1473 αυτού him.   15:16   1436 έα Alas 1161 δε then, 948 εβδελυγμένος [2is abhorrent 2532 και 3and 169 ακάθαρτος 4unclean 435 ανήρ 1man], 4095 πίνων drinking 93 αδικίας iniquity 2470 ίσα equal 4224.1 ποτώ to a beverage.   15:17   312-1161 αναγγελώ δε But I will report 1473 σοι to you, 191 άκουέ hear 1473 μου me! 3739 α What 1211 δη indeed 3708 εώρακα I have seen, 312 αναγγελώ I will report 1473 σοι to you --   15:18   3739 α what 4680 σοφοί the wise men 2046 ερούσι shall say, 2532 και and 3756 ουκ what was not 2928 έκρυψαν hidden 3962-1473 πατέρες αυτών from their fathers.   15:19   1473 αυτοίς To them 3441 μόνοις alone 1325 εδόθη [3was given 3588 η 1the 1093 γη 2earth], 2532 και and 3756 ουκ no 2064 ήλθεν [2came 241 αλλογενής 1foreigner] 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them.   15:20   3956 πας All 3588 ο the 979 βίος existence 765 ασεβούς of the impious 1722 εν is spent in 5431.1 φροντίδι bewilderment; 2094-1161 έτη δε and the years 705.1 αριθμητά [3are counted 1325 δεδομένα 1being given 1413 δυνάστη 2to the mighty one],   15:21   3588 ο   1161 δε and 5401-1473 φόβος αυτού his fear 1722 εν is in 3775-1473 ωσίν αυτού his ears. 3752 όταν Whenever 1380 δοκή the impious should seem 2235 ήδη already 1514 ειρηνεύειν at peace, 2240 ήξει [3shall come 1473 αυτού 1his 3588 η   2692 καταστροφή 2undoing].   15:22   3361 μη Let him not 4100 πιστευέτω trust 654 αποστραφήναι to return 575 από from 4655 σκότους darkness, 1781-1063 εντέταλται γαρ for he has been given charge 2235 ήδη already 1519 εις unto 5495 χείρας the hands 4604 σιδήρου of iron.   15:23   2697.1-1161 κατατέτακται δε And he has been delegated 1519 εις for 4621 σίτα the grain 1135.3 γυψίν of vultures, 1492-1161 οίδε δε and he knows 1722 εν in 1438 εαυτώ himself 3754 ότι that 3306 μένει he waits 1519 εις for 4430 πτώμα being a corpse; 2250 ημέρα [3day 1161 δε 1and 4652 σκοτεινή 2a dark] 1473-4764.2 αυτόν στροβήσει shall whirl him away.   15:24   318-1161 ανάγκη δε And distress 2532 και and 2347 θλίψις affliction 1473-2722 αυτόν καθέξει shall hold him down. 5618 ώσπερ [2is as 4755 στρατηγός 3a commandant 4414 πρωτοστάτης 4of the front rank 4098 πίπτων 1His falling down].   15:25   3754 ότι For 142 ήρκε he has lifted 5495 χείρας hands 1726 εναντίον against 3588 του the 2962 κυρίου lord, 1725-1161 έναντι δε and before 3841 παντοκράτορος the almighty 5135.1 ετραχηλίασεν he stiffened his neck.   15:26   5143-1161 έδραμε δε And he ran 1726 εναντίον against 1473 αυτού his 5196 ύβρει insolence 1722 εν with 3974.2 πάχει the thickness 3577 νώτου of the back 785-1473 ασπίδος αυτού of his shield.   15:27   3754 ότι For 2572 εκάλυψε he covered 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 1722 εν with 4720.1-1473 στέατι αυτού his fat, 2532 και and 4160 εποίησε made 4058.3 περιστόμιον a cleft 1909 επί upon 3588 των the 3381.1 μηρίων thighs.   15:28   835-1161 αυλισθείη δε And may he be lodged 4172 πόλεις [2cities 2048 ερήμους 1in desolate], 1525-1161 εισέλθοι δε and enter 3624 οίκους [2houses 516.2 αοικήτους 1uninhabited]; 3739-1161 α δε and what 1565 εκείνοι these 2090 ητοίμασαν prepared, 243 άλλοι others 667 αποίσονται shall carry away.   15:29   3777 ούτε Nor 3361 μη shall he 4148 πλουτισθή be enriched, 3777-3361 ούτε μη nor 3306 μείνη shall [3remain 1473 αυτού 1his 3588 τα   5224 υπάρχοντα 2possessions]; 3766.2 ου μη in no way 906 βάλη shall he cast 1909 επί [2upon 1093 γης 3the earth 4639 σκιάν 1a shadow].   15:30   3762.1 ουδέ μη Neither 1628 εκφύγη shall he flee from 3588 το the 4655 σκότος darkness; 3588 τον   986-1473 βλαστόν αυτού [4his bud 3133 μαράναι 1may 3wither 417 άνεμος 2wind], 1601 εκπέσοι [2may 5fall off 1161 δε 1and 1473 αυτού 3his 3588 το   438 άνθος 4flower].   15:31   3361 μη Let him not 4100 πιστευέτω trust 3754 ότι that 5278 υπομενεί he will remain behind, 2756-1063 κενά γαρ for emptiness 576 αποβήσεται shall result 1473 αυτώ to him.   15:32   3588 η   5113.2-1473 τομή αυτού His pruning 4253 προ [2before 5610 ώρας 3its season 5351 φθαρήσεται 1shall be corrupted], 2532 και and 3588 ο   4466.1-1473 ράδαμνος αυτού his tender branch 3766.2 ου μη in no way 4436.1 πυκάση shall become dense.   15:33   5166-1161 τρυγηθείη δε And may he be gathered 5618 ώπερ as 3675.3 όμφαξ an unripe grape 4253 προ before 5610 ώρας its season; 1601-1161 εκπέσοι δε and may he fall off 5613 ως as 438 άνθος the flower 1636 ελαίας of the olive.   15:34   3142 μαρτύριον [3is the testimony 1063 γαρ 1For 765 ασεβούς 4of an impious man 2288 θάνατος 2death], 4442-1161 πυρ δε and fire 2545 καύσει shall burn 3624 οίκους the houses 1434.1 δωροδεκτών of the ones taking bribes.   15:35   1722 εν [4in 1064 γαστρί 5the womb 1161 δε 1And 2983 λήψεται 2he shall conceive 3601 οδύνας 3griefs], 576-1161 αποβήσεται δε and there shall result 1473 αυτώ unto him 2756 κενά emptiness, 3588 η   1161 δε and 2836-1473 κοιλία αυτού his belly 5297 υποίσει shall endure 1388 δόλον deceit.