Job 15:20

  15:20   3956 πας All 3588 ο the 979 βίος existence 765 ασεβούς of the impious 1722 εν is spent in 5431.1 φροντίδι bewilderment; 2094-1161 έτη δε and the years 705.1 αριθμητά [3are counted 1325 δεδομένα 1being given 1413 δυνάστη 2to the mighty one],