Job 16

  16:1   5274-1161 υπολαβών δε And undertaking, * Ιωβ Job 3004 λέγει says,   16:2   191 ακήκοα I have heard 5108 τοιαύτα [2such things 4183 πολλά 1many]. 3875.1 παρακλήτορες [3comforters 2556 κακών 2bad 3956 πάντες 1You are all].   16:3   5100-1063 τι γαρ For what, 3361 μη   5010 τάξις [2order 1510.2.3 εστί 1is there] 4487 ρήμασι in words 4151 πνεύματος of wind? 2228 η or 5100 τι what 3926 παρενοχλήσει shall it trouble 1473 σοι you 3754 ότι that 611 αποκρίνη you answer?   16:4   2504 καγώ I also 2596 καθ΄ [2as 1473 υμάς 3you 2980 λαλήσω 1could speak] 1487 ει if 5270.2 υπέκειτο [3laid 1065 γε 1indeed 3588 η   5590-1473 ψυχή υμών 2your life] 473 αντί instead of 3588 της   1699 εμής my life. 1534 ειτ΄ So then 1724.2 εναλούμαι I shall assail 1473 υμίν against you 4487 ρήμασι with words, 2795-1161 κινήσω δε and I will shake 2596 καθ΄ [2as 1473 υμών 3you 2776 κεφαλήν 1my head].   16:5   1510.4-1161 είη δε And may that there be 2479 ισχύς strength 1722 εν in 3588 τω   4750-1473 στόματί μου my mouth, 2796 κίνησιν [4the movement 1161 δε 1then 5491 χειλέων 5of my lips 3756 ου 2I would not 5339 φείσομαι 3spare].   16:6   1437-1063 εάν γαρ For if 2980 λαλήσω I shall speak 3756 ουκ [2shall not 217.1 αλγήσω 3ache 3588 το   5134 τραύμα 1my wound]; 1437-1161 εάν δε and if 2532 και also 4623 σιωπήσω I keep silent, 5100 τι how 1640 έλαττον less 5103.1 τρωθήσομαι will I be pierced?   16:7   3568-1161 νυν δε But now, 2628.3-1473 κατάκοπόν με [2me exhausted 4160 πεποίηκε 1he has made], 3474 μωρόν [2moron 4595 σεσηπότα 1a festering], 2532 και and 1949 επελάβετό it took hold of 1473 μου me.   16:8   1519 εις For 3142 μαρτύριον [2a testimony 1096 εγενήθην 1I became], 2532 και and 450 ανέστη [2rose up 1722 εν 3in 1473 εμοί 4me 3588 το   5579-1473 ψεύδός μου 1my lie]; 2596 κατά according to 4383-1473 πρόσωπόν μου my face 470 ανταπεκρίθη it was answered.   16:9   3709 οργή In anger 5530 χρησάμενος the one dealing with me 2598-1473 κατέβαλέ με cast me down; 1031 έβρυξεν he gnashed 1909 επ΄ against 1473 εμέ me 3588 τους with his 3599 οδόντας teeth; 956 βέλη the arrows 3986.3-1473 πειρατών αυτού of his marauders 1909 επ΄ [2upon 1473 εμοί 3me 4098 επέπεσαν 1have fallen];   16:10   185.5 ακίσιν [3points 3788 οφθαλμών 4of his eyes 1724.2 ενήλατο 1he assailed me 3691 οξεί 2with the sharp]; 3817 έπαισέ he smote 1473 με me 1519 εις onto 3588 τα my 1119 γόνατα knees; 3661-1161 ομοθυμαδόν δε and with one accord 2701 κατέδραμον they ran 1909 επ΄ upon 1473 εμοί me.   16:11   3860 παρέδωκε [4delivered 1063 γαρ 1For 1473 με 5me 3588 ο 2the 2962 κύριος 3 lord] 1519 εις into 5495 χείρας the hands 94 αδίκων of the unjust, 1909-1161 επί δε and unto 765 ασεβέσιν the impious 4495 έρριψέ he tossed 1473 με me.   16:12   1514 ειρηνεύοντα Making peace 1286.1 διεσκέδασέ he effaced 1473 με me; 2983 λαβών taking 1473 με me 3588 της by the 2864 κόμης hair of the head 1303.1 διέτιλε he plucked it out; 2525 κατέστησέ he placed 1473 με me 5618 ώσπερ as if 4649 σκοπόν an exemplar.   16:13   2944 εκύκλωσάν They encircled 1473 με me 3057 λόγχαις with lances, 906 βάλλοντες casting 1519 εις into 3510-1473 νεφρούς μου my kidney, 3756 ου not 5339 φειδόμενοι sparing; 1632 εξέχεαν they poured out 1519 εις [2onto 3588 την 3the 1093 γην 4earth 3588 την   5521-1473 χολήν μου 1my bile].   16:14   2598 κατέβαλόν με They threw me down, 4430 πτώμα downfall 1909 επί upon 4430 πτώματι downfall; 5143 έδραμον they ran 4314 προς against 1473 εμέ me 1410 δυνάμενοι prevailing;   16:15   4526 σάκκον [2sackcloth 4475.2 έρραψαν 1they sewed] 1909 επί upon 1037.1-1473 βύρσης μου my hide; 3588 το   1161 δε and 4598.2-1473 σθένος μου my strength 1722 εν [2in 1093 γη 3the ground 4570 εσβέσθη 1was extinguished].   16:16   3588 η   1064-1473 γαστήρ μου My belly 4776.2 συγκέκαυται burns 575 από from 2805 κλαυθμού weeping, 1909-1161 επι δε and upon 991.1 βλεφάροις μου my eyelids 4639 σκιά a shadow 2288 θανάτου of death.   16:17   94 άδικον [4unjust thing 1161 δε 1And 3762 ουδέν 3not one 1510.7.3 ην 2there was] 1722 εν in 5495-1473 χερσί μου my hands, 2171 ευχή [3vow 1161 δε 1and 1473 μου 2my] 2513 καθαρά is pure.   16:18   1093 γη O earth, 3361-1943 μη επικαλύψης you should not cover 1909 εφ΄ over 129 αίματι the blood 3588 της   4561-1473 σαρκός μου of my flesh, 3366 μηδέ nor 1510.4 είη may there be 5117 τόπος a place 3588 τη   2906-1473 κραυγή μου for my cry.   16:19   2532 και And 3568 νυν now 2400 ιδού behold, 1722 εν [2is in 3772 ουρανοίς 3the heavens 3588 ο   3144-1473 μάρτυς μου 1my witness], 3588 ο   1161 δε and 4921.1-1473 συνίστωρ μου my joint witness 1722 εν is in 5310 υψίστοις the highest.   16:20   864 αφίκοιτό May [3arrive 1473 μου 1my 3588 η   1162 δέησις 2supplication] 4314 προς unto 2962 κύριον the lord, 1725-1161 έναντι δε and before 1473 αυτού him 4712.1 στάζοι may [3drip tears 1473 μου 1my 3588 ο   3788 οφθαλμός 2eye].   16:21   1510.4-1161 είη δε And may it be 1650 έλεγχος reproof 435 ανδρί to man 1726 εναντίον before 2962 κυρίου the lord, 2532 και and 5207 υιώ to a son 444 ανθρώπου of man 3588 τω to 4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor.   16:22   2094 έτη [3years 1161 δε 1But 705.1 αριθμητά 2counted] 2240 ήκασιν have come; 3598-1161 οδώ δε and in the way 3739 η in which 3756 ουκ I shall not 1879.1 επαναστραφήσομαι be returned -- 4198 πορεύσομαι I shall go.