Job 15:35

  15:35   1722 εν [4in 1064 γαστρί 5the womb 1161 δε 1And 2983 λήψεται 2he shall conceive 3601 οδύνας 3griefs], 576-1161 αποβήσεται δε and there shall result 1473 αυτώ unto him 2756 κενά emptiness, 3588 η   1161 δε and 2836-1473 κοιλία αυτού his belly 5297 υποίσει shall endure 1388 δόλον deceit.