Job 14

  14:1   1027.1-1063 βροτός γαρ For a mortal 1084 γεννητός born 1135 γυναικός of a woman 3639.2 ολιγόβιος is short-lived 2532 και and 4134 πλήρης full 3709 οργής of wrath.   14:2   2228 η Or 5618 ώσπερ as 438 άνθος the flower 435.2 ανθήσαν blooming 1601 εξέπεσεν he falls off; 590.2-1161 απέδρα δε and he runs away 5618 ώσπερ as 4639 σκιά a shadow, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2476 στη stands.   14:3   3780 ουχί Have you not 2532 και also 3778-3056 τούτου λόγον [2an account of this one 4160 εποιήσω 1made], 2532 και and 3778-4160 τούτον εποίησας made this one 1525 εισελθείν to enter 1799 ενώπιόν before 1473 σου you 1722 εν in 2917 κρίματι judgment?   14:4   5100-1063 τις γαρ For who 2513-1510.8.3 καθαρός έσται will be clean 575 από from 4509 ρύπου filth? 235 αλλ΄ but 3762 ουδείς no one;   14:5   1437 εάν if 2532 και even 1520 μία [2be one 2250 ημέρα 3day 3588 ο   979-1473 βίος αυτού 1his existence] 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth, 705.1 αριθμητοί [3are counted 1161 δε 1and 3376-1473 μήνες αυτού 2his months] 3844 παρά by 1473 σοι you. 1519 εις [2for 5550 χρόνον 3a time 5087 έθου 1You appointed him], 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 5233 υπερβή shall he pass beyond.   14:6   868 απόστα Separate 575 απ΄ from 1473 αυτού him! 2443 ίνα that 2270 ησυχάση he should be still, 2532 και and 2106 ευδοκήσει he shall think well of 3588 τον the 979 βίον existence 5618 ώσπερ as 3588 ο the 3411 μισθωτός hireling.   14:7   1510.2.3-1063 έστι γαρ For there is 1186 δένδρω [2for a tree 1680 ελπίς 1hope]; 1437-1063 εάν γαρ for if 1581 εκκοπή it should be cut down, 2089 έτι still 1880.2 επανθήσει it will bloom again, 2532 και and 3588 ο   4466.1-1473 ράδαμνος αυτού its tender branch 3766.2 ου μη in no way 1587 εκλείπη shall fail;   14:8   1437-1063 εάν γαρ for if 1095 γηράση [2should grow old 1722 εν 3in 1093 γη 4the earth 3588 η   4491-1473 ρίζα αυτού 1its root], 1722 εν [4in 1161 δε 1and 4073 πέτρα 5the rock 5053 τελευτήση 3should come to an end 3588 το   4723.1-1473 στέλεχος αυτού 2its trunk];   14:9   575 από from 3744 οσμής the scent 5204 ύδατος of water 435.2 ανθήσει it shall bloom, 4160-1161 ποιήσει δε and shall produce 2326 θερισμόν a harvest 5618 ώσπερ as if 3504 νεόφυτον newly planted.   14:10   435-1161 ανήρ δε But a man 5053 τελευτήσας coming to an end 3634.2 ώχετο is undone; 4098 πεσών [3falling 1161 δε 1and 1027.1 βροτός 2a mortal] 3765-1510.2.3 ουκ έτι εστί is no longer.   14:11   5550-1063 χρόνω γαρ For in time 4681.1 σπανίζεται [2is depleted 2281 θάλασσα 1a sea], 4215-1161 ποταμός δε and a river 2049 ερημωθείς being made desolate 3583 εξηράνθη is dried up.   14:12   444-1161 άνθρωπος δε But man 2837 κοιμηθείς going to sleep 3756-3375 ου μην shall certainly not 450 αναστή rise up, 2193 έως until 302 αν whenever 3588 ο the 3772 ουρανός heaven 3766.2 ου μη in no way 4949.1 συρραφή shall be sewn together, 2532 και and 3756-1852 ουκ εξυπνισθήσονται they shall not wake up 1537 εξ from 5258-1473 ύπνου αυτών their sleep.   14:13   1487-1063-3784 ει γαρ όφελον For ought 1722 εν in 86 άδη Hades 1473-5442 με εφύλαξας you guarded me, 2928-1161 έκρυψας δε and hid 1473 με me 2193 έως until 302 αν whenever 3973 παύσηταί [3should cease 1473 σου 1your 3588 η   3709 οργή 2anger]; 2532 και and 5021 τάξη should have ordered 1473 μοι for me 5550 χρόνον a time 1722 εν in 3739 ω which 3417 μνείαν [2mention 1473 μου 3of me 4160 ποιήση 1you shall make].   14:14   1437-1063 εάν γαρ For if 599 αποθάνη [2should die 444 άνθρωπος 1a man], 2198 ζήσεται shall he live again 4931 συντελέσας having completed 3588 τας the 2250 ημέρας days 3588 του   979-1473 βίου αυτού of his existence? 5278 υπομενώ I shall wait 2193 έως until 3825 πάλιν [2again 1096 γένωμαι 1I should exist].   14:15   1534 είτα Then 2564 καλέσεις you shall call, 1473-1161 εγώ δε and I 1473-5219 σοι υπακούσομαι will hearken to you; 3588-1161 τα δε but the 2041 έργα works 3588 των   5495-1473 χειρών σου of your hands 3361 μη do not 638.1 αποποιού undo.   14:16   705-1161 ηρίθμησας δε But you counted 1473 μου my 3588 τα   2006.1 επιτηδεύματα practices, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 3928 παρέλθη shall there go by 1473 σε you 3762 ουδέν even one 3588 των   266-1473 αμαρτιών μου of my sins.   14:17   4972-1161 εσφράγισας δε And you set a seal upon 1473 μου my 3588 τας   458 ανομίας lawless deeds 1722 εν in 905 βαλαντίω a bag, 1977.4-1161 επεσημήνω δε and marked 1536 είτι if in anything 210 άκων [2unwillingly 3845 παρέβην 1I violated].   14:18   2532 και And 4133 πλην moreover 3735 όρος a mountain 4098 πίπτον falling 1276.3 διαπεσείται shall fall into ruin, 2532 και and 4073 πέτρα a rock 3822 παλαιωθήσεται shall be worn old 1537 εκ from out of 3588 του   5117-1473 τόπου αυτής its place.   14:19   3037 λίθους [3stones smooth 3001.2 ελέαναν 2ground 5204 ύδατα 1Waters], 2532 και and 2626 κατέκλυσεν [2flooded 5204 ύδατα 1waters] 5298.2 ύπτια the steeps 3588 του of the 5560.1 χώματος embankment 3588 της of the 1093 γης earth; 2532 και and 5281 υπομονήν [2the endurance 444 ανθρώπου 3of man 622 απώλεσας 1you destroyed].   14:20   5605.2-1473 ώσας αυτόν You thrust him through 1519 εις unto 5056 τέλος the end, 2532 και and 3634.2 ώχετο he is undone; 2186 επέστησας you set 1473 αυτώ [2against him 3588 το   4383 πρόσωπον 1your face], 2532 και and 1821 εξαπέστειλας send him out.   14:21   4183-1161 πολλών δε And though there are many 1096 γενομένων [2being born 3588 των   5207-1473 υιών αυτού 1of his sons], 3756-1492 ουκ οίδεν he knows it not; 1437 εάν if 5037 τε also 3641 ολίγοι [2few 1096 γένωνται 1they become], 3756-1987 ουκ επίσταται he knows not.   14:22   237.1 αλλ΄ η But 3588 αι   4561-1473 σάρκες αυτού his flesh 217.1 ήλγησαν aches, 3588 η   1161 δε and 5590-1473 ψυχή αυτού his soul 3996 επένθησεν mourns.