Job 14:2

  14:2   2228 η Or 5618 ώσπερ as 438 άνθος the flower 435.2 ανθήσαν blooming 1601 εξέπεσεν he falls off; 590.2-1161 απέδρα δε and he runs away 5618 ώσπερ as 4639 σκιά a shadow, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2476 στη stands.