Job 13

  13:1   2400 ιδού Behold, 3778 ταύτα [4these things 3708 εωρακέ 3has seen 1473 μου 1my 3588 ο   3788 οφθαλμός 2eye], 2532 και and 191 ακήκοε [2has heard 3588 το   3775-1473 ους μου 1my ear].   13:2   2532 και And 1492 οίδα I know 3745 όσα as much as 2532 και even 1473 υμείς you 1987 επίστασθε know; 2532 και and 3756 ουκ [2not 801 ασυνετώτερός 3more senseless 1510.2.1 ειμι 1I am] 1473 υμών than you.   13:3   3756-3375-1161-235 ου μην δε αλλ But nevertheless, 1473 εγώ I 4314 προς [2to 2962 κύριον 3the lord 2980 λαλήσω 1will speak]; 1651-1161 ελέγξω δε and I will reprove 1726 εναντίον before 1473 αυτού him, 1437 εάν if 1014 βούληται he should be willing.   13:4   1473-1161 υμείς δε But you 1510.2.5 εστέ are 2395 ιατροί [2physicians 94 άδικοι 1unjust], 2532 και and 2394.1 ιαταί [3healers 2556 κακών 2bad 3956 πάντες 1are all].   13:5   1510.4-1161 είη δε But it may be good 1473 υμίν for you 2973.1 κωφεύσαι to be silent, 2532 και and 576 αποβήσεται it shall turn out 1473 υμίν to you 1519 εις for 4678 σοφίαν wisdom.   13:6   191 ακούσατε Hear 1650 έλεγχον the reproof 4750-1473 στόματός μου of my mouth; 2920 κρίσιν [3the judgment 1161 δε 1and 5491-1473 χειλέων μου 4of my lips 4337 προσέχετε 2heed]!   13:7   4220 πότερον Is it 3756 ου not 2713 κατέναντι against 2962 κυρίου the lord 2980 λαλείτε you speak, 1725-1161 έναντι δε and before 1473 αυτού him 5350 φθέγγεσθε you utter a sound 1388 δόλον of deceit?   13:8   2228 η Or 5288-1473 υποστελείσθε will you keep back? 1473-1161 υμείς δε But you 1473 αυτοί yourselves 2923 κρίται [2judges 1096 γίνεσθε 1become]!   13:9   2570-1065 καλόν γε Is it good 1437 εάν if 1840.1 εξιχνιάση he should track 1473 υμάς you; 1487-1063 ει γαρ for as if 3588-3956 τα πάντα [2all things 4160 ποιούντες 1the ones doing] 4369 προστεθήσεσθε shall you be added 1473 αυτώ to him;   13:10   3762-5100 ουδέν τι in not one thing 2276 ήσσον less 1651 ελέγξει shall he reprove 1473 υμάς you; 1487-1161 ει δε but if 2532 και also 2931 κρυφή [2secretly 4383 πρόσωπα 4at persons 2296 θαυμάσετε 1you shall 3wonder].   13:11   4220 πότερον Is it 3756 ουχ not 3588 η   1170.1-1473 δίνα αυτού in his awfulness 4764.2 στροβήσει that he shall whirl 1473 υμάς you, 5401-1161 φόβος δε and fear 3844 παρ΄ of 1473 αυτού him 1968 επιπεσείται shall fall upon 1473 υμίν you?   13:12   576 αποβήσεται [4shall turn out 1161 δε 1But 1473 υμών 2your 3588 το   1064.1 γαυρίαμα 3prancing] 2470 ίσον equal 4700 σποδώ to ashes, 3588-1161 το δε and the 4983 σώμα body 4080.1 πήλινον to clay.   13:13   2973.1 κωφεύσατε Be silent, 2443 ίνα that 2980 λαλήσω I shall speak, 2532 και and 373 αναπαύσωμαι rest 2372 θυμού my rage!   13:14   353 αναλαβών Taking 3588 τας   4561-1473 σάρκας μου my flesh 3588 τοις in my 3599 οδούσι teeth, 5590 ψυχήν [4life 1161 δε 1even 1473 μου 3my 5087 θήσω 2I shall put] 1722 εν in 5495-1473 χειρί μου my hand.   13:15   1437 εάν Though 1473 με [4me 5500.2 χειρώσηται 3should lay hands against 3588 ο 1the 1413 δυνάστης 2mighty one], 1893 επεί since 2532 και even 756 ήρκται he begins, 3588 η   3375 μην in fact 2980 λαλήσω I shall speak 2532 και and 1651 ελέγξω reprove 1726 εναντίον before 1473 αυτού him.   13:16   2532 και And 3778 τούτό this 1473 μοι [4to me 576 αποβήσεται 1shall result 1519 εις 2in 4991 σωτηρίαν 3deliverance]; 3756 ου [4not 1063 γαρ 1for 1726 εναντίον 6before 1473 αυτού 7him 1388 δόλος 2treachery 1525 εισελεύσεται 3shall 5enter].   13:17   191 ακούσατε Hear, 191 ακούσατε hear 3588 τα   4487-1473 ρήματά μου my words! 312-1063 αναγγελώ γαρ for I will announce in 1473 υμών your 191 ακουόντων hearing.   13:18   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1451-1510.2.1 εγγύς ειμι am near 3588 του   2917-1473 κρίματός μου my judgment; 1492-1473 οίδα εγώ I know 3754 ότι that 1342 δίκαιος [2just 398 αναφανούμαι 1I shall appear].   13:19   5100-1063 τις γαρ For who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 2919 κριθησόμενός passing judgment 1473 μοι to me, 3754 ότι that 3568 νυν now 2973.1 κωφεύσω I shall be silent 2532 και and 1587 εκλείψω shall cease?   13:20   1417-1161 δυείν δε But two things 1473-5530 μοι χρήση you shall furnish to me, 5119 τότε then 575 από from 3588 του   4383-1473 προσώπου σου your presence 3756 ου I will not 2928 κρυβήσομαι hide.   13:21   3588 την Let your 5495 χείρα hand 575 απ΄ [2from 1473 εμού 3me 566 απέχου 1be at a distance]! 2532 και and 3588 ο [3in the 5401 φόβος 4fear 1473 σου 5of you 3361-1473 μη με 1let me not 2668.2 καταπλησσέτω 2be struck with terror]!   13:22   1534 είτα Then 2564 καλέσεις you shall call, 1473-1161 εγώ δε and I 1473-5219 σοι υποακούσομαι will hearken to you; 2228 η or 2980 λαλήσεις you shall speak, 1473-1161 εγώ δε and I 1473-1325 σοι δώσω will give you 470.1 ανταπόκρισιν an answer.   13:23   4214 πόσαι How many 1510.2.6 εισίν are 3588 αι   266-1473 αμαρτίαι μου my sins, 2532 και and 3588 αι   458-1473 ανομίαι μου my lawless deeds? 1321 δίδαξόν Teach 1473 με me 5100 τίνες what 1510.2.6 εισί they are!   13:24   1302 διατί Why 575 απ΄ [2from 1473 εμού 3me 2928 κρύπτη 1do you hide]; 2233-1161 ήγησαι δε and esteem 1473 με me 5227 υπεναντίον contrary to 1473 σου you?   13:25   2228 η Or 5613 ως as 5444 φύλλον a leaf 2795 κινούμενον moving 5259 υπό by 417 ανέμου the wind, 2125 ευλαβηθήση will you be cautious of me? 2228 η or 5613 ως as 5528 χόρτω grass 5342 φερομένω borne 5259 υπό by 4151 πνεύματος the wind, 480 αντίκεισαί will you be adverse 1473 μοι to me?   13:26   3754 ότι For 2608.1 κατέγραψας you wrote down 2596 κατ΄ against 1473 εμού me 2556 κακά bad things, 4060-1161 περιέθηκας δε and you invested 1473 μοι to me 3503 νεότητος youthful 266 αμαρτίας sin.   13:27   5087-1161 έθου δε And you put 1473 μου my 3588 τον   4228 πόδα foot 1722 εν under 2966.1 κωλύματι restraint; 5442-1161 εφύλαξας δε and you watched 1473-3956 μου πάντα all my 3588 τα   2041 έργα works; 1519-1161 εις δε and into 4491 ρίζας the roots 4228-1473 ποδών μου of my feet 864 αφίκου you attained.   13:28   3739 ο I am the one 3822 παλαιούται turning old 2470 ίσα equal 779 ασκώ to a leather bag, 2228 η or 5618 ώσπερ as 2440 ιμάτιον [2garment 4598 σητόβρωτον 1a moth-eaten].