Job 13:27

  13:27   5087-1161 έθου δε And you put 1473 μου my 3588 τον   4228 πόδα foot 1722 εν under 2966.1 κωλύματι restraint; 5442-1161 εφύλαξας δε and you watched 1473-3956 μου πάντα all my 3588 τα   2041 έργα works; 1519-1161 εις δε and into 4491 ρίζας the roots 4228-1473 ποδών μου of my feet 864 αφίκου you attained.