Job 13:21

  13:21   3588 την Let your 5495 χείρα hand 575 απ΄ [2from 1473 εμού 3me 566 απέχου 1be at a distance]! 2532 και and 3588 ο [3in the 5401 φόβος 4fear 1473 σου 5of you 3361-1473 μη με 1let me not 2668.2 καταπλησσέτω 2be struck with terror]!