Job 16:4

  16:4   2504 καγώ I also 2596 καθ΄ [2as 1473 υμάς 3you 2980 λαλήσω 1could speak] 1487 ει if 5270.2 υπέκειτο [3laid 1065 γε 1indeed 3588 η   5590-1473 ψυχή υμών 2your life] 473 αντί instead of 3588 της   1699 εμής my life. 1534 ειτ΄ So then 1724.2 εναλούμαι I shall assail 1473 υμίν against you 4487 ρήμασι with words, 2795-1161 κινήσω δε and I will shake 2596 καθ΄ [2as 1473 υμών 3you 2776 κεφαλήν 1my head].