Jeremiah 20

  20:1   2532 και And 191-* ήκουσε Πασχόρ Pashur heard 3588 ο (the 5207 υιός son * Εμμερ of Immer 3588 ο the 2409 ιερεύς priest, 2532 και and 3778 ούτος this one 1510.7.3 ην was 2525 καθεστάμενος being ordained 2233 ηγούμενος leader 3624 οίκου of the house 2962 κυρίου of the lord) 3588 του   * Ιερεμίου Jeremiah 4395 προφητεύοντος prophesying 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words.   20:2   2532 και And 3960 επάταξεν he struck 1473 αυτόν him, 2532 και and 1685-1473 ενέβαλεν αυτόν put him 1519 εις into 3588 τον the 2674.1 καταράκτην dungeon 3739 ος which 1510.7.3 ην was 1722 εν by 4439 πύλη the gate 3624 οίκου of the house * Βενιαμίν of Benjamin, 3588 του the 5253 υπερώου upper, 3739 ος which 1510.7.3 ην was 1722 εν in 3624 οίκω the house 2962 κυρίου of the lord.   20:3   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 3588 τη in the 839 αύριον next morning, 2532 και and 1806-* εξήγαγε Πασχόρ Pashur led out 3588 τον   * Ιερεμίαν Jeremiah 1537 εκ from 3588 του the 2674.1 καταρράκτου dungeon. 2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτώ 3to him * Ιερεμίας 1Jeremiah], 3780 ουχί [3not * Πασχόρ 5Pashur 2564 εκάλεσε 2called 2962 κύριος 1the lord 3588 το   3686-1473 όνομά σου 4your name], 237.1 αλλ΄ η but instead, 3351.1 μέτοικον Refugee.   20:4   1360 διότι Because 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1325 δίδωμί give 1473 σε you 1519 εις for 3350.2 μετοικίαν displacement 4862 συν with 3956 πάσι all 3588 τοις   5384-1473 φίλοις σου your friends. 2532 και And 4098 πεσούνται they shall fall 1722 εν by 3162 μαχαίρα the sword 2190-1473 εχθρών αυτών of their enemies, 2532 και and 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου your eyes 3708 όψονται shall see it. 2532 και And 1473 σε you 2532 και and 3956 πάντα all * Ιούδα Judah 1325 δώσω I will give 1519 εις into 5495 χείρας the hands 935 βασιλέως of the king * Βαβυλώνος of Babylon; 2532 και and 3351 μετοικιούσιν they shall displace 1473 αυτούς them, 2532 και and 2629-1473 κατακόψουσιν αυτούς shall cut them in pieces 1722 εν with 3162 μαχαίραις swords.   20:5   2532 και And 1325 δώσω I will put 3588 την   3956 πάσαν all 2479 ισχύν the strength 3588 της   4172-3778 πόλεως ταύτης of this city, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους   4192-1473 πόνους αυτής its toils, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the 2344 θησαυρούς treasures 3588 του of the 935 βασιλέως king * Ιούδα of Judah 1519 εις into 5495 χείρας the hands 2190-1473 εχθρών αυτού of his enemies, 2532 και and 71 άξουσιν they shall lead 1473 αυτούς them 1519 εις into * Βαβυλώνα Babylon.   20:6   2532 και And 1473 συ you 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 2730 κατοικούντες ones dwelling 1722 εν in 3588 τω   3624-1473 οίκω σου your house 4198 πορεύσεσθε shall go 1722 εν into 161 αιχμαλωσία captivity; 2532 και and 1722 εν in * Βαβυλώνι Babylon 599 αποθανή you shall die, 2532 και and 1563 εκεί there 2290 ταφήση you shall be entombed, 1473 συ you 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι   5384-1473 φίλοι σου your friends 3739 οις to whom 4395 επροφήτευσας you prophesied 1473-5571 αυτοίς ψευδή lies to them.   20:7   538 ηπάτησάς You deceived 1473 με me, 2962 κύριε O lord, 2532 και and 538 ηπατήθην I was deceived. 2902 εκράτησας You held 2532 και and 1410 ηδυνάσθης prevailed. 1096 εγενόμην I became 1519 εις for 1071 γέλωτα laughter. 3956 πάσαν Every 2250 ημέραν day 1300 διετέλεσα I continue 3456 μυκτηριζόμενος being sneered at.   20:8   3754 ότι For 4089 πικρώ [3bitter 3056 λόγω 4word 1473 μου 2with my 1070 γελάσομαι 1I shall laugh], 112.1 αθεσίαν [2rebellion 2532 και 3and 5004 ταλαιπωρίαν 4misery 1941 επικαλέσομαι 1I will call upon]; 3754 ότι for 1096 εγενήθη [4became 3588 ο 1the 3056 λόγος 2word 2962 κυρίου 3of the lord] 1519 εις for 3680 ονειδισμόν scorning 1473 εμοί to me, 2532 και and 1519 εις for 5512.2 χλευασμόν taunting 3956 πάσαν all 2250 ημέραν day.   20:9   2532 και And 2036 είπα I said, 3766.2 ου μη in no way 3687 ονομάσω shall I name 3588 το the 3686 όνομα name 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2980 λαλήσω shall I speak 2089 έτι yet 1909 επί in 3588 τω   3686-1473 ονόματι αυτού his name. 2532 και And 1096 εγένετο it became 5613 ως as 4442 πυρ [2fire 2545 καιόμενον 1a burning], 5392.2 φλέγον blazing 1722 εν in 3588 τοις   3747-1473 οστέοις μου my bones; 2532 και and 3935 παρείμαι I am weakened 3840 πάντοθεν from all sides, 2532 και and 3756 ου I am not 1410 δύναμαι able 5342 φέρειν to bear up.   20:10   3754 ότι For 191 ήκουσα I heard 5589.2 ψόγον the fault 4183 πολλών of many 4867 συναθροιζομένων gathering together 2943 κυκλόθεν round about, saying, 1997.1 επισυστήτε Rise up together against him! 2532 και And, 1997.1 επισυστώμεν We should rise up together 1909 επ΄ against 1473 αυτώ him -- 3956 πάντες all 435 άνδρες [2men 5384 φίλοι 3friends 1473 αυτού 1his]. 5083 τηρήσατε Give heed to 3588 την   1963-1473 επίνοιαν αυτού his thought! 1487 ει if 538 απατηθήσεται he should be deceived, 2532 και and 1410 δυνησόμεθα we shall prevail 1473 αυτώ against him, 2532 και then 2983 ληψόμεθα we shall take 3588 την   1557-1473 εκδίκησιν ημών our vengeance 1537 εξ on 1473 αυτού him.   20:11   3588-1161 ο δε But the 2962 κύριος lord 3326 μετ΄ is with 1473 εμού me 2531 καθώς as 3163.2 μαχητής [2warrior 2480 ισχύων 1a strengthening]. 1223 διά On account of 3778 τούτο this 1377 εδίωξαν they pursued, 2532 και but 3539 νοήσαι [3to comprehend 3756 ουκ 1they were not 1410 ηδύναντο 2able]. 153 ησχύνθησαν They were shamed 4970 σφόδρα exceedingly; 3754 ότι for 3756 ουκ they did not 3539 ενόησαν comprehend 819-1473 ατιμίας αυτών their dishonor, 3739 αι which 1223 δι΄ through 165 αιώνος the eon 3756 ουκ will not 1950 επιλησθήσονται be forgotten.   20:12   2962 κύριε O lord, 1381 δοκιμάζων trying 1342 δίκαια just things, 4920 συνιών perceiving 3510 νεφρούς the kidneys 2532 και and 2588 καρδίας heart; 1492 ίδοιμι may I behold 3588 την the 3844 παρά [2by 1473 σου 3you 1557 εκδίκησιν 1punishment] 1722 εν on 1473 αυτοίς them. 3754 ότι For 4314 προς to 1473 σε you 601 απεκάλυψα I uncovered 3588 τα   626.1-1473 απολογήματά μου my pleas in defense.   20:13   103 άσατε Sing 3588 τω to the 2962 κυρίω lord! 134 αινέσατε Praise 1473 αυτώ him! 3754 ότι for 1807 εξείλατο he rescued 3588 την the 5590 ψυχήν soul 3993 πένητος of the needy 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 4731 στερεωτέρων of the most substantial ones.   20:14   1944 επικατάρατος Cursed 3588 η is the 2250 ημέρα day 1722 εν in 3739 η which 5088 ετέχθην I was birthed 1722 εν in 1473 αυτή it, 3588 η the 2250 ημέρα day 1722 εν in 3739 η which 5088 έτεκεν [2gave birth to 1473 με 3me 3588 η   3384-1473 μήτηρ μου 1my mother]; 3361 μη let it not 1510.5 έστω be 1906.3 επευκτή longed for!   20:15   1944 επικατάρατος Cursed is 3588 ο the 444 άνθρωπος man 3588 ο   2097 ευαγγελισάμενος announcing good news 3588 τω to 3962-1473 πατρί μου my father, 3004 λέγων saying, 5088 ετέχθη There was birthed 1473 σοι to you 730 άρσην a male child, 2165 ευφραινόμενός [2making merry 1510.2.6 εισιν 1they are].   20:16   1510.5 έστω [1Let 3be 3588 ο   444-1565 άνθρωπος εκείνος 2that man] 5613 ως as 3588 αι the 4172 πόλεις cities 3739 ας which 2690-2962 κατέστρεψε κύριος the lord eradicated 1722 εν in 2372 θυμώ rage, 2532 και and 3756 ου he did not 3338 μετεμελήθη repent! 191 ακουσάτω Let him hear 2906 κραυγής the cry 4404 τοπρωϊ in the morning, 2532 και and 213.2 αλαλαγμού the shout 3314 μεσημβρίας at midday!   20:17   3754 ότι For 3756 ουκ he did not 615 απέκτεινέ kill 1473 με me 1722 εν in 3388 μήτρα the womb 3384-1473 μητρός μου of my mother, 2532 και for 1096 εγένετό [2to be 1473 μοι 3to me 3588 η   3384-1473 μήτηρ μου 1my mother] 5028-1473 τάφος μου my burying-place, 2532 και and 3588 η the 3388 μήτρα womb 4816.1 συλλήψεως [2conception 166 αιωνίας 1an everlasting].   20:18   2444 ινατί Why 3778 τούτο is this 1831 εξήλθον that I came forth 1537 εκ from out of 3388 μήτρας the womb 3588 του   991 βλέπειν to see 2873 κόπους toils 2532 και and 4192 πόνους miseries; 2532 και and 1300 διετέλεσαν [2continue 1722 εν 3in 152 αισχύνη 4shame 3588 αι   2250-1473 ημέραι μου 1my days]?