Isaiah 51

  51:1   191 ακούσατέ Hearken to 1473 μου me! 3588 οι O ones 1377 διώκοντες pursuing 3588 το the 1342 δίκαιον just thing, 2532 και and 2212 ζητούντες seeking 3588 τον the 2962 κύριον lord. 1689 εμβλέψατε Look 1519 εις unto 3588 την the 4731 στερεάν solid 4073 πέτραν rock! 3739 ην which 2998 ελατομήσατε you quarried, 2532 και and 1519 εις into 3588 τον the 999 βόθυνον pit 3588 του of the 2978.1 λάκκου well 3739 ον which 3736 ωρύξατε you dug.   51:2   1689 εμβλέψατε Look 1519 εις unto * Αβραάμ Abraham 3588 τον   3962-1473 πατέρα υμών your father! 2532 και and 1519 εις unto * Σάρραν Sarah 3588 την the one 5605 ωδίνουσαν travailing 1473 υμάς you. 3754 ότι For 1520-1510.7.3 εις ην he was one person, 2532 και and 2564 εκάλεσα I called 1473 αυτόν him, 2532 και and 2127 ευλόγησα blessed 1473 αυτόν him, 2532 και and 25 ηγάπησα loved 1473 αυτόν him, 2532 και and 4129 επλήθυνα multiplied 1473 αυτόν him.   51:3   2532 και And 1473 σε [3you 3568 νυν 1now 3870 παρακαλέσω 2I will comfort], * Σιών O Zion. 2532 και And 3870 παρεκάλεσα I comforted 3956 πάντα all 3588 τα   2048-1473 έρημα αυτής her desolate places; 2532 και and 5087 θήσω I will make 3588 το   2048-1473 έρημα αυτής her desolate places 5613 ως as 3857 παράδεισον a park; 2532 και and 3588 τα   4314 προς   1424-1473 δυσμαίς αυτής her western places 5613 ως as 3857 παράδεισον a park 2962 κυρίου of the lord. 2167 ευφροσύνην [2gladness 2532 και 3and 19.1 αγαλλίαμα 4a leap for joy 2147 ευρήσουσιν 1They shall find] 1722 εν in 1473 αυτή her -- 1843.1 εξομολόγησιν acknowledgment 2532 και and 5456 φωνήν a voice 133 αινέσεως of praise.   51:4   191 ακούσατέ Hear 1473 μου me! 191 ακούσατέ Hear 1473 μου me 2992-1473 λαός μου O my people! 2532 και and 3588 οι O 935 βασιλείς kings 4314 προς [2to 1473 με 3me 1801 ενωτίσασθε 1give ear]! 3754 ότι For 3551 νόμος a law 3844 παρ΄ [2from 1473 εμού 3me 1831 εξελεύσεται 1shall go forth], 2532 και and 3588 η   2920-1473 κρίσις μου my judgment 1519 εις for 5457 φως a light 1484 εθνών of nations.   51:5   1448 εγγίζει [2approaches 5036 ταχύ 3quickly 3588 η   1343-1473 δικαιοσύνη μου 1My righteousness], 2532 και and 1831 εξελεύσεται [2shall go forth 5613 ως 3as 5457 φως 4light 3588 το   4992-1473 σωτήριόν μου 1my deliverance], 2532 και and 1519 εις on 3588 τον   1023-1473 βραχίονά μου my arm 1679 ελπιούσιν they shall hope. 1473 εμέ [3for me 3520 νήσοι 1Islands 5278 υπομενούσι 2shall wait], 2532 και and 1519 εις on 3588 τον   1023-1473 βραχιονά μου my arm 1679 ελπιούσιν they shall hope.   51:6   142 άρατε Lift up 1519 εις [2unto 3588 τον 3the 3772 ουρανόν 4heaven 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς υμών 1your eyes], 2532 και and 1689 εμβλέψατε look 1519 εις unto 3588 την the 1093 γην earth 2736 κάτω below! 3754 ότι For 3588 ο the 3772 ουρανός heaven 5613 ως is as 2586 καπνός smoke 4732 εστερεώθη having been solidified. 3588-1161 η δε And the 1093 γη earth 5613 ως as 2440 ιμάτιον a cloak 3822 παλαιωθήσεται shall be old, 3588-1161 οι δε and the ones 2730 κατοικούντες inhabiting 5618 ώσπερ [2as 3778 ταύτα 3these 599 αποθανούνται 1shall die]. 3588-1161 το δε But the 4992 σωτήριόν deliverance 1473 μου of mine 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 1510.8.3 έσται 1shall be], 3588-1161 η δε and the 1343 δικαιοσύνη righteousness 1473 μου of mine 3766.2 ου μη in no way 1587 εκλείπη shall fail.   51:7   191 ακούσατέ Hear 1473 μου me, 3588 οι O ones 1492 ειδότες knowing 2920 κρίσιν equity! 2992 λαός a people 3739 ου of whom 3588 ο   3551-1473 νόμος μου my law 1722 εν is in 3588 τη   2588-1473 καρδία αυτών their heart. 3361 μη Do not 5399 φοβείσθε fear 3680 ονειδισμόν the scorning 444 ανθρώπων of men, 2532 και and 3588 τω   5336.5-1473 φαυλισμώ αυτών [2their disparagement 3361 μη 3not 2274 ηττάσθε 1let] vanquish you!   51:8   5613-1063 ως γαρ For as 2440 ιμάτιον a garment 977 βρωθήσεται will be eaten 5259 υπό upon 5550 χρόνου time, 2532 και and 5613 ως as 2053 έρια wool 977 βρωθήσεται shall be eaten 5259 υπό by 4597 σητός a moth; 3588-1161 η δε but the 1343 δικαιοσύνη righteousness 1473 μου of mine 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 1510.8.3 έσται 1will be]; 3588-1161 το δε and the 4992 σωτήριόν deliverance 1473 μου of mine 1519 εις for 1074 γενεάς generations 1074 γενεών of generations.   51:9   1825 εξεγείρου Awaken! 1825 εξεγείρου Awaken! * Ιερουσαλήμ O Jerusalem, 2532 και and 1746 ένδυσαι put on 3588 την the 2479 ισχύν strength 3588 του   1023-1473 βραχίονός σου of your arm! 1825 εξεγείρου Awaken 5613 ως as 1722 εν in 746 αρχή the beginning 2250 ημέρας of days, 5613 ως as 1074 γενεά a generation 165 αιώνος of an eon! 3756 ου [2not 1473 συ 3you 1510.2.2 ει 1Are] 3588 η her 2998 λατομήσασα being quarried 4114 πλάτος in width, 1284 διαρρήξασα being torn up 1404 δράκοντα by the dragon?   51:10   3756 ου [3not 1473 συ 2you 1510.2.2 ει 1Are] 3588 η her 2049 ερημούσα making desolate 2281 θάλασσαν the sea, 5204 ύδωρ [3water 12 αβύσσου 2of the deep 4128 πλήθος 1the abundance], 3588 η the one 5087 θείσα putting 3588 τα the 899 βάθη depths 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 3598 οδόν for a way 1225.1 διαβάσεως of a ford 4506 ρυομένοις to the ones being rescued,   51:11   2532 και and 3084 λελυτρωμένοις the ones being ransomed? 5259-1063 υπο γαρ For by 2962 κυρίου the lord 654 αποστραφήσονται they shall be returned, 2532 και and 2240 ήξουσιν shall come 1519 εις unto * Σιών Zion 3326 μετ΄ with 2167 ευφροσύνης gladness, 2532 και and 19.1 αγαλλιάματος [2leap for joy 166 αιωνίου 1an everlasting]. 1909 επί [2upon 2776 κεφαλής 4head 1063 γαρ 1For 1473 αυτών 3their] 133 αίνεσις praise 2532 και and 2167 ευφροσύνη gladness 2638 καταλήψεται shall overtake 1473 αυτούς them. 590.2 απέδρα [6ran away 3601 οδύνη 1Grief 2532 και 2and 3077 λύπη 3distress 2532 και 4and 4726 στεναγμός 5moaning].   51:12   1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 1473 αυτός he, 3588 ο the one 3870 παρακαλών comforting 1473 σε you. 1097 γνώθι Know 5100 τις who 1510.6 ούσα is being! 2443 ίνα that 5399 φοβηθής you should be fearful 575 από from 444 ανθρώπου [2man 2349 θνητού 1mortal], 2532 και and 575 από from 5207 υιόυ a son 444 ανθρώπου of man -- 3739 οι the ones who 5616 ωσεί as 5528 χόρτος grass 3583 εξηράνθησαν were dried up.   51:13   2532 και And 1950 επελάθου you forgot 2316 θεόν God, 3588 τον the one 4160 ποιήσαντά making 1473 σε you, 3588 τον the one 4160 ποιήσαντα making 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 2311 θεμελιώσαντα laying the foundation 3588 την for the 1093 γην earth. 2532 και And 5399 φοβού fear 104 αεί continually 3956 πάσας all 3588 τας the 2250 ημέρας days 3588 το   4383 πρόσωπον in front 3588 του of the 2372 θυμού rage 3588 του of the 2346 θλίβοντός one afflicting 1473 σε you! 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1011 εβουλεύσατο he planned 3588 του   142-1473 άραι σε to carry you away. 2532 και And 3568 νυν now 4226 που where is 3588 ο the 2372 θυμός rage 3588 του of the one 2346 θλίβοντός afflicting 1473 σε you?   51:14   1722-1063 εν γαρ For in 3588 τω   4982-1473 σώζεσθαί σε your being delivered, 3756 ου he shall not 2476 στήσεται stop 3761 ουδέ nor 5549 χρονιεί pass time. 2532 και And 3756-2289 ου θανατώσει he shall not kill 1519 εις for 1312 διαφθοράν hurt, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 5302 υστερήσει shall he lack 3588 ο   740-1473 άρτος αυτού his bread.   51:15   3754 ότι For 1473 εγώ I am 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God, 3588 ο the one 5015 ταράσσων disturbing 3588 την the 2281 θάλασσαν sea, 2532 και and 2278 ηχών resounding 3588 τα   2949-1473 κύματα αυτής its waves. 2962 κύριος The lord 4519 σαβαώθ of Hosts 3686-1473 όνομά μοι is my name.   51:16   5087 θήσω I will put 3588 τους   3056-1473 λόγους μου my words 1519 εις into 3588 το   4750-1473 στόμα σου your mouth. 2532 και And 5259 υπό under 3588 την the 4639 σκιάν shadow 5495-1473 χειρός μου of my hand 4628.1 σκεπάσω I will shelter 1473 σε you, 1722 εν in 3739 η which 2476 έστησα I established 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 2311 εθεμελίωσα founded 3588 την the 1093 γην earth. 2532 και And 2046 ερεί he shall say * Σιών to Zion, 2992-1473 λαός μου [2my people 1510.2.2-1473 ει συ 1You are].   51:17   1825 εξεγείρου Awaken! 1825 εξεγείρου Awaken! 450 ανάστηθι Rise up, * Ιερουσαλήμ O Jerusalem! 3588 η the one 4095 πιούσα drinking 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 2962 κυρίου of the lord 3588 το the 4221 ποτήριον cup 3588 του   2372-1473 θυμού αυτού of his rage. 3588 το [2the 4221 ποτήριον 3cup 1063 γαρ 1For] 3588 της of the 4431 πτώσεως blow, 3588 το the 2866.1 κόνδυ drinking cup 3588 του   2372 θυμού of rage 1600.4 εξέπιες you drank 2532 και and 1573.2 εξεκένωσας emptied out.   51:18   2532 και And 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no one 3588 ο   3870 παρακαλών comforting 1473 σε you 575 από from 3956 πάντων all 3588 των   5043 τέκνων σου your children 3739 ων whom 5088 έτεκες you gave birth. 2532 και And 3756-1510.7.3 ουκ ην there was none 3588 ο   482 αντιλαμβανόμενος taking hold of 3588 της   5495-1473 χειρός σου your hand, 3761 ουδέ nor 575 από of 3956 πάντων all 3588 των   5207-1473 υιών σου your sons 3739 ων whom 5312 ύψωσας you raised.   51:19   1352 διό Therefore 3778 ταύτα these things 480 αντικείμενά are adverse 1473 σοι to you. 5100 τις Who 4818 συλλυπηθήσεται will grieve with 1473 σοι you? 4430 πτώμα A calamitous downfall, 2532 και and 4938 σύντριμμα defeat, 3042 λιμός hunger, 2532 και and 3162 μάχαιρα sword; 5100 τις who 3870 παρακαλέσει will comfort 1473 σε you?   51:20   3588 οι   5207-1473 υιοί σου Your sons, 3588 οι the ones 639 απορούμενοι being perplexed, 3588 οι the ones 2518 καθεύδοντες sleeping 1909 επ΄ upon 206.1 άκρου the top 3956 πασών of all 1841 εξόδων the streets, 5613 ως as 4588.1 σεύτλιον [2beet 2254.1 ημίεφθον 1a half-boiled]; 3588 οι the ones 4134 πλήρεις full 2372 θυμού of the rage 2962 κυρίου of the lord, 1590 εκλελυμένοι fainting 575 από from 2962 κυρίου the lord 3588 του   2316 θεού God.   51:21   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 191 άκουε hear! 5013 τεταπεινωμένη O one being humbled, 2532 και and 3184 μεθύουσα O one being intoxicated 3756 ουκ not 575 από from 3631 οίνου wine.   51:22   3779 ούτω Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο the 2919 κρίνων one judging 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού his people, 2400 ιδού Behold, 2983 είληφα I took 1537 εκ from out of 3588 της   5495-1473 χειρός σου your hand 3588 το the 4221 ποτήριον cup 3588 της of the 4431 πτώσεως blow, 3588 το the 2866.1 κόνδυ drinking cup 3588 του   2372-1473 θυμού μου of my rage; 2532 και and 3756 ου you shall not 4369 προσθήση proceed 4095 πιείν to drink 1473 αυτό it 2089 έτι any longer.   51:23   2532 και And 1325 δώσω I give 1473 αυτό it 1519 εις into 3588 τας the 5495 χείρας hand 3588 των of the ones 91 αδικησάντων wronging 1473 σε you, 2532 και and 3588 των of the ones 5013 ταπεινωσάντων humbling 1473 σε you; 3739 οι the ones who 2036 είπαν said 3588 τη to 5590-1473 ψυχή σου your soul, 2955 κύψον Bow! 2443 ίνα that 3928 παρέλθωμεν we should go by. 2532 και And 5087 έθηκας you put 2470 ίσα [3equal 3588 τη 4to the 1093 γη 5ground 3588 τα 1the things 3319-1473 μέσα σου 2in your midst] 1854 έξω outside 3588 τοις to the ones 3899 παραπορευομένοις coming near.