Isaiah 51:10

  51:10   3756 ου [3not 1473 συ 2you 1510.2.2 ει 1Are] 3588 η her 2049 ερημούσα making desolate 2281 θάλασσαν the sea, 5204 ύδωρ [3water 12 αβύσσου 2of the deep 4128 πλήθος 1the abundance], 3588 η the one 5087 θείσα putting 3588 τα the 899 βάθη depths 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 3598 οδόν for a way 1225.1 διαβάσεως of a ford 4506 ρυομένοις to the ones being rescued,