Isaiah 28

  28:1   3759 ουαί Woe 3588 τω to the 4735 στεφάνω crown 3588 της   5196 ύβρεως of insolence, 3588 οι the 3411 μισθωτοί hirelings * Εφραϊμ of Ephraim, 3588 το the 438 άνθος flower, 3588 το the one 1601 εκπεσόν having fallen 3588 της of the 1391 δόξης glory 1909 επί upon 3588 της the 2884.2 κορυφής top 3588 του of the 3735 όρους [2mountain 3588 του   3975.1 παχέος 1thick branched], 3588 οι the ones 3184 μεθύοντες being intoxicated 427 άνευ without 3631 οίνου wine.   28:2   2400 ιδού Behold, 2478 ισχυρός strong 2532 και and 4642 σκληρός hard 3588 ο is the 2372 θυμός rage 2962 κυρίου of the lord; 5613 ως as 5464 χάλαζα hail 2702 καταφερομένη being carried down 3756 ουκ not 2192 έχουσα having 4629.2 σκέπην protection, 970 βία with force 2702 καταφερομένη being carried down; 5613 ως as 5204 ύδατος [3water 4183 πολύ 2of much 4128 πλήθος 1a multitude] 4951 σύρον dragging 5561 χώραν a place along. 1722 εν In 3588 τη the 1093 γη land 4160 ποιήσει he shall cause 371.1 ανάπαυμα rest 3588 ταις to the 5495 χερσί hands.   28:3   2532 και And 3588 τοις by the 4228 ποσί feet 2662 καταπατηθήσεται [4shall be trampled 3588 ο 1the 4735 στέφανος 2crown 3588 της   5196 ύβρεως 3of insolence], 3588 οι the 3411 μισθωτοί hirelings 3588 του   * Εφραϊμ of Ephraim.   28:4   2532 και And 1510.8.3 έσται [3shall be 3588 το 1the 438 άνθος 2flower] 3588 το (the one 1601 εκπεσόν having fallen off 3588 της of the 1680 ελπίδος hope 3588 της of the 1391 δόξης glory) 1909 επ΄ upon 206.1 άκρου the tip 3588 του of the 3735 όρους [2mountain 3588 του   5308 υψηλού 1high] 5613 ως as 4274 πρόδρομος a forerunner 4810 σύκου of a fig. 3588 ο The one 1492 ιδών beholding 1473 αυτό it, 4250 πριν before 1519 εις [2into 3588 την   5495-1473 χείρα αυτού 3his hand 2983 λαβείν 1taking it], 2309 θελήσει will want 1473-2666 αυτο καταπιείν to swallow it down.   28:5   3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη In that day 1510.8.3 έσται [3will be 2962 κύριος 1the lord 4519 σαβαώθ 2of Hosts] 3588 ο the 4735 στέφανος crown 3588 της   1680 ελπίδος of hope, 3588 ο the 4120 πλεκείς plaited crown 3588 της   1391 δόξης of glory 3588 τω to the one 2641 καταλειφθέντι being left behind 1473 μου of my 2992 λαώ people.   28:6   2532 και And 2641 καταλειφθήσονται they shall be left behind 1722 εν in 4151 πνεύματι spirit 2920 κρίσεως of equity 1909 επί for 2920 κρίσιν judgment, 2532 και and 2479 ισχύν for the strength 2967 κωλυόντων restraining 337 ανελείν doing away with.   28:7   3778-1063 ούτοι γαρ For these 3631 οίνω [3in wine 4105 πεπλανημένοι 2wandering 1510.2.6 εισίν 1are]; 4105 επλανήθησαν wandering 1223 διά because of 3588 το the 4608 σίκερα liquor; 2409 ιερεύς the priest 2532 και and 4396 προφήτης prophet 1839 εξέστησαν are startled 1223 διά because of 3588 το the 4608 σίκερα liquor; 2666 κατεπόθησαν they are swallowed down 1223 διά because of 3588 τον the 3631 οίνον wine; 4579 εσείσθησαν they are shaken 575 από from 3588 της the 3178 μέθης intoxication 3588 του of the 4608 σίκερα liquor; 4105 επλανήθησαν they wandered; 5123 τουτ΄ έστι this is 5335.1 φάσμα a visible manifestation.   28:8   685 αρά A curse 2068 έδεται shall devour 3778 ταύτην this 3588 την   1012 βουλήν plan, 3778-1063 αύτη γαρ for this 3588 η   1012 βουλή plan 1752 ένεκα is because of 4124 πλεονεξίας the desire for wealth.   28:9   5100 τίνι To whom 312 ανηγγείλαμεν did we announce 2556 κακά evils? 2532 και and 5100 τίνι to whom 312 ανηγγείλαμεν did we announce 31 αγγελίαν a message? 3588 οι even to the ones 580.1 απογεγαλακτισμένοι being weaned 575 από from 1051 γάλακτος milk, 2532 και and 3588 οι the ones 645 απεσπασμένοι being drawn away 575 από from 3149 μαστού the breast.   28:10   2347 θλίψιν Affliction 1909 επί upon 2347 θλίψιν affliction; 4327 προσδέχου favorably receive 1680 ελπίδα hope 1909 επ΄ upon 1680 ελπίδι hope; 2089 έτι still 3397 μικρόν a little, 2089 έτι still 3397 μικρόν a little,   28:11   1223 διά because of 5336.5 φαυλισμόν disparagement 5491 χειλέων of the lips; 1223 διά [3by 1100 γλώσσης 5tongue 2087 ετέρας 4another 3754 ότι 1for 2980 λαλήσουσι 2they shall speak] 3588 τω   2992-3778 λαώ τούτω to this people,   28:12   3004 λέγοντες saying 1473 αυτώ to it, 3778 τούτο This is 3588 το the 371.1 ανάπαυμα rest 3588 τω to the 3983 πεινώντι one hungering, 2532 και and 3778 τούτο this 3588 το is the 4938 σύντριμμα destruction; 2532 και and 3756 ουκ they did not 2309 ηθέλησαν want 191 ακούειν to hear.   28:13   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 1473 αυτοίς 5to them 3588 το 1the 3051 λόγιον 2oracle 3588 του   2316 θεού 3of God], 2347 θλίψις affliction 1909 επί upon 2347 θλίψιν affliction, 1680 ελπίς hope 1909 επ΄ upon 1680 ελπίδι hope, 2089 έτι still 3397 μικρόν a little, 2089 έτι still 3397 μικρόν a little; 2443 ίνα that 4198 πορευθώσι they should go 2532 και and 4098 πέσωσιν should fall 1722 εις to 3588 τα the 3694 οπίσω rear, 2532 και and 2793 κινδυνεύσουσι shall be exposed to danger, 2532 και and 4937 συντριβήσονται shall be broken, 2532 και and 234.1 αλώσονται shall be captured.   28:14   1223 διά On account of 3778 τούτο this 191 ακούσατε hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord, 435 άνδρες O men 2346 τεθλιμμένοι being afflicted, 2532 και and 3588 οι   758 άρχοντες rulers 3588 του   2992-3778 λαού τούτου of this people 3588 του   1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem!   28:15   3754 ότι For 2036 είπατε you said, 4160 εποιήσαμεν We made 1242 διαθήκην a covenant 3326 μετά with 3588 του   86 άδου Hades, 2532 και and 3326 μετά [2with 3588 του   2288 θανάτου 3death 4916.5 συνθηκας 1treaties]. 2616.6 καταιγίς [2a gale 5342 φερομένη 3being brought 1437 εάν 1If] 3928 παρέλθη should go by, 3766.2 ου μη in no way 2064 έλθη should it come 1473 ημίν to us. 5087 εθήκαμεν We made 5579 ψεύδος the lie 3588 την   1680-1473 ελπίδα ημών our hope, 2532 και and 3588 τω by the 5579 ψεύδει lie 4628.1 σκεπασθησόμεθα we shall be sheltered.   28:16   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3779 ούτω thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1685 εμβαλλώ shall put 1519 εις for 3588 τα the 2310 θεμέλια foundations * Σιών of Zion 3037 λίθον [4stone 4185 πολυτελή 1a very costly 1588 εκλεκτόν 2chosen 204 ακρογωνιαίον 3cornering] 1784 έντιμον of value 1519 εις for 3588 τα   2310-1473 θεμέλια αυτής its foundations; 2532 και and 3588 ο the one 4100 πιστεύων trusting 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ it 3766.2 ου μη in no way 2617 καταισχυνθή should be disgraced.   28:17   2532 και And 5087 θήσω I shall place 2920 κρίσιν judgment 1519 εις for 1680 ελπίδα hope, 3588 η   1161 δε and 1654-1473 ελεημοσύνη μου my charity 1519 εις by 4712.4 σταθμούς weights. 2532 και And 3588 οι the ones 3982 πεποιθότες relying 3155 μάτην vainly 5579 ψεύδει in a lie 3754 ότι that 3766.2 ου μη in no way 3928 παρέλθη should [2go by 1473 υμάς 3you 2616.6 καταιγίς 1the gale];   28:18   2532 και even 3361-851 μη αφελή [4should not have removed 1473 υμών 1your 3588 την   1242 διαθήκην 2covenant 3588 του   2288 θανάτου 3of death]; 2532 και and 3588 η   1680-1473 ελπίς υμών your hope, 3588 η the one 4314 προς in 3588 τον   86 άδην Hades 3766.2 ου μη in no way 1696 εμμείνη should adhere. 2616.6 καταιγίς [2the blast 5342 φερομένη 3being brought 1437 εάν 1If] 1904 επέλθη should come, 1510.8.5 έσεσθε you will be 1473 αυτή [3by it 1519 εις 1for 2662.1 καταπάτημα 2trampling].   28:19   3752 όταν Whenever 3928 παρέλθη it should go by, 2983 λήψεται it shall take 1473 υμάς you. 4404 πρωϊ Morning 4404 πρωϊ by morning 3928 παρελεύσεται it shall go by 1473 υμάς you, 2532 και and 1722 εν in 3571 νυκτί the night 1510.8.3 έσται it will be 1680 ελπίς [2hope 4190 πονηρά 1an evil]. 3129 μάθετε Learn 191 ακούειν to hear!   28:20   4729 στενοχωρούμενοι O ones having been restricted, 3756 ου in no way 1410 δυνάμεθα are we able 3164 μάχεσθαι to do combat; 1473-1161 αυτοί δε but we are ourselves 770 ασθενούμεν weakened 3588 του   1473 υμάς for you 4863 συναχθήναι to gather.   28:21   5618 ώσπερ As if 3735 όρος a mountain 765 ασεβών of impious men 450-2962 αναστήσεται κύριος the lord shall rise up; 2532 και and 1510.8.3 έσται it shall be 1722 εν in 3588 τη the 5327 φάραγγι ravine * Γαβαών of Gibeon; 3326 μετά with 2372 θυμού rage 4160 ποιήσει he shall execute 3588 τα   2041-1473 έργα αυτού his works -- 4088 πικρίας [2of bitterness 2041 έργον 1a work]; 3588 ο   1161 δε but 2372-1473 θυμός αυτού his rage 245.2 αλλοτρίως [2strangely 5530 χρήσεται 1he shall treat], 2532 και and 3588 η   4549.1-1473 σαπρία αυτού his rottenness 245 αλλοτρία in strangeness.   28:22   2532 και And 1473 υμείς you, 3361 μη may you not 2165 ευφρανθείητε be glad, 3366 μηδέ nor 2480 ισχυσάτωσαν [3strengthen 1473 υμίν 4in you 3588 οι 1the 1199 δεσμοί 2bonds]; 1360 διότι because 4931 συντετελεσμένα [3being completed 2532 και 4and 4932 συντετμημένα 5being rendered concise 4229 πράγματα 2the things 191 ήκουσα 1I heard] 3844 παρά by 2962 κυρίου the lord 4519 σαβαώθ of Host, 3739 α which 4160 ποιήσει he will do 1909 επί upon 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην earth.   28:23   1801 ενωτίζεσθε Give ear 2532 και and 191 ακούετε hearken 3588 της   5456-1473 φωνής μου to my voice! 4337 προσέχετε Take heed 2532 και and 191 ακούετε hear 3588 των   3056-1473 λόγων μου my words!   28:24   3361 μη Shall not 3650 όλην [5the entire 3588 την   2250 ημέραν 6day 3195 μέλλει 3be about 3588 ο 1the 722 αροτριών 2one plowing 722 αροτριάν 4to plow]? 2228 η or 4703 σπόρον the one sowing, 4282 προετοιμάσει will he not prepare 4250 πριν beforehand 2038 εργάσασθαι to work 3588 την the 1093 γην ground?   28:25   3756 ουχ Does he not 3752 όταν whenever 3654.1 ομαλίση he should level 3588 το the 4383 πρόσωπον face 1473 αυτής of it, 5119 τότε then 4687 σπείρει sow 3397 μικρόν the small 3188.1 μελάνθιον pepperwort 2228 η or 2951 κύμινον cummin, 2532 και and 3825 πάλιν again 4687 σπείρει sow 4447.1 πυρόν wheat, 2532 και and 2915 κριθήν barley, 2532 και and 2198.1 ζέαν spelt, 1722 εν in 3588 τοις   3725-1473 ορίοις σου your boundaries?   28:26   2532 και And 3811 παιδευθήση you shall be corrected 2917 κρίματι in the equity 2316-1473 θεού σου of your God, 2532 και and 2165 ευφρανθήση shall be glad.   28:27   3756-1063 ου γαρ For not 3326 μετά with 4643 σκληρότητος hardness 2508 καθαιρείται [2cleansed 3588 το   3188.1 μελάνθιον 1is the pepperwort], 3761 ουδέ nor 5164 τροχός [2the wheel 261.1 αμάξης 3of a wagon 4013 περιάξει 1shall] lead about 1909 επί upon 3588 το the 2951 κύμινον cummin; 235 αλλά but 4464 ράβδω [4by a rod 1621 εκτινάσσεται 3is shaken off 3588 το 1the 3188.1 μελάνθιον 2pepperwort].   28:28   3588-1161 το δε But the 2951 κύμινον cummin 3326 μετά [2with 740 άρτου 3bread 977 βρωθήσεται 1shall be eaten], 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 1519 εις 6into 3588 τον 7the 165 αιώνα 8eon 1473 εγώ 2I am 3710 οργισθήσομαι 4provoked to anger 1473 υμίν 5against you], 3761 ουδέ nor 5456 φωνή shall the voice 3588 της   4088-1473 πικρίας μου of my bitterness 2662 καταπατήσει trample 1473 υμάς you.   28:29   2532 και And 3778 ταύτα these 3844 παρά [3by 2962 κυρίου 4the lord 4519 σαβαώθ 5of Hosts 1831 εξήλθε 2came forth 3588 τα   5059 τέρατα 1miracles]. 1011 βουλεύσασθε Take counsel, 5312 υψώσατε exalt 3152 ματαίαν vain 3874 παράκλησιν comfort!