Ezekiel 22

  22:1   2532 και And 1096 εγένετο [3came 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγων saying,   22:2   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 1487 ει shall 2919 κρίνεις you judge 3588 την the 4172 πόλιν city 3588 των   129 αιμάτων of blood? 2532 και Yes, 3856.1-1473 παράδειξον αυτή hold her forth for an example 3956 πάσας for all 3588 τας   458-1473 ανομίας αυτής her lawless deeds!   22:3   2532 και And 2046 ερείς you shall say, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 5599 ω O 4172 πόλις city 1632 εκχέουσα shedding 129 αίμα blood 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτής of herself, 3588 του   2064 ελθείν [2should come 2540-1473 καιρόν αυτής 1so that her time], 2532 και and 4160 ποιούσα prepares 1760.1 ενθυμήματα thoughts 2596 καθ΄ against 1438 εαυτής herself, 3588 του   3392 μιαίνειν to defile 1473 αυτήν herself.   22:4   1722 εν In 3588 τοις   129-1473 αίμασίν σου your blood 3739 οις which 1632 εξέχεας you shed, 3895 παραπέπτωκας you have fallen; 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   1760.1-1473 ενθυμήμασί σου your ideas 3739 οις which 4160 εποίησας you produced 3392 εμιαίνου you defiled yourself; 2532 και and 4331 προσήγγισας [2drew near 3588 τας   2250-1473 ημέρας σου 1your days], 2532 και and 71 ήγαγες brought on 2540 καιρόν the time 2094-1473 ετών σου of your years. 1223 διά On account of 3778 τούτο this 1325 δέδωκά I have given 1473 σε you 1519 εις for 3680 ονειδισμόν scorning 3588 τοις by the 1484 έθνεσι nations, 2532 και and 1519 εις for 1701 εμπαιγμόν mocking 3956 πάσαις by all 3588 ταις the 5561 χώραις regions,   22:5   3588 ταις the ones 1448 εγγιζούσαις near 4314 προς to 1473 σε you, 2532 και and 3588 ταις the ones 3112 μακράν far 566 απεχούσαις at a distance 575 από from 1473 σου you. 2532 και And 1702 εμπαίξονταί they shall mock 1473 σοι against you, 169 ακάθαρτος [3unclean 3588 η 1O one 3687.1 ονομαστή 2famously], 2532 και and 4183 πολλή great 1722 εν in 3588 ταις   458 ανομίαις lawless deeds.   22:6   2400 ιδού Behold, 3588 οι the ones 860.1 αφηγούμενοι guiding 3624 οίκου the house * Ισραήλ of Israel 1538 έκαστος each 4314 προς [2with 3588 τους   4773-1473 συγγενείς αυτού 3his relatives 4853.1 συνεφύροντο 1blends together] 1722 εν against 1473 σοι you, 3704 όπως so as 1632 εκχέωσιν to shed 129 αίμα blood.   22:7   3962 πατέρα [2father 2532 και 3and 3384 μητέρα 4mother 2551 εκακολόγουν 1They spoke evil of] 1722 εν among 1473 σοι you. 2532 και And 4314 προς against 3588 τον the 4339 προσήλυτον foreigner 390 ανεστρέφοντο they behaved 1722 εν with 93 αδικίαις injustice 1722 εν among 1473 σοι you. 3737 ορφανόν Orphan 2532 και and 5503 χήραν widow 2616 κατεδυνάστευον they tyrannize 1722 εν among 1473 σοι you.   22:8   2532 και And 3588 τα   39-1473 άγιά μου my holy things 1847 εξουδένουν they treat with contempt, 2532 και and 3588 τα   4521-1473 σάββατά μου my Sabbaths 953 εβεβήλουν they profaned 1722 εν among 1473 σοι you.   22:9   435 άνδρες The men 3027-1510.7.6 λησταί ήσαν were robbers 1722 εν among 1473 σοι you, 3704 όπως so that 1632 εκχέωσιν they shed 129 αίμα blood 1722 εν among 1473 σοι you. 2532 και And 1909 επί [2upon 3588 των 3the 3735 ορέων 4mountains to idols 2068 ήσθιον 1they were eating] 1519 εν among 1473 σοι you. 462 ανόσια [2unholiness 4160 εποίουν 1They committed] 1722 εν in 3319-1473 μέσω σου your midst.   22:10   152 αισχύνην [2the shame 3962 πατρός 3of the father 601 απεκάλυψαν 1They uncovered] 1722 εν among 1473 σοι you; 2532 και and 1722 εν [3in her 167 ακαθαρσίαις 4uncleannesses 599.8 αποκαθημένην 2the woman sitting apart 5013 εταπείνουν 1they abased] 1722 εν among 1473 σοι you.   22:11   1538 έκαστος Each 3588 την with the 1135 γυναίκα wife 3588 του   4139-1473 πλησίον αυτού of his neighbor 457.1 ηνόμουν acted lawlessly; 2532 και and 1538 έκαστος each 3588 την   3565-1473 νύμφην αυτού [2his daughter-in-law 3392 εμίαινεν 1defiled] 1722 εν in 763 ασεβεία impiety; 2532 και and 1538 έκαστος each 3588 την   79-1473 αδελφήν αυτού [2his sister 2364 θυγατέρα 3the daughter 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού 4of his father 5013 εταπείνουν 1abased] 1722 εν among 1473 σοι you.   22:12   1435 δώρα [2bribes 2983 ελάμβανον 1They took] 1722 εν among 1473 σοι you 3704 όπως so that 1632 εκχέωσιν they should shed 129 αίμα blood. 5110 τόκον Interest 2532 και and 4121.3 πλεονασμόν usury 2983 ελάμβανον they received 1722 εν among 1473 σοι you; 2532 και and 4931 συνετελέσω you completed 4930 συντέλειαν the consummation 2549-1473 κακίας σου of your evil 3588 την   1722 εν by 2615.1 καταδυναστεία tyranny; 1473 εμού [3me 1473 δε 1and 1950 επελάθου 2you forgot], 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord.   22:13   1437-1473 εάν δε And if 3960 πατάξω I should strike 5495-1473 χείρά μου my hand 4314 προς against 5495-1473 χείρά μου my hand 1909 εφ΄ against 3739 οις the evils which 4931 συντετέλεσαι you have been exhausted 3739 οις in the things which 4160 εποίησας you did, 2532 και and 1909 επί against 3588 τοις the 129-1473 αίμασί σου blood shed by you 3588 τοις   1096 γεγενημένοις being 1722 εν in 3319-1473 μέσω σου your midst,   22:14   1487 ει shall 5307.2 υποστήσεται [2stand 3588 η   2588-1473 καρδία σου 1your heart], no. 1487 ει Shall 2902 κρατήσουσιν [2hold 3588 αι   5495-1473 χείρές σου 1your hands] 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις days 3739 αις in which 1473 εγώ I 4160 ποιώ do 1722 εν unto 1473 σοι you, no. 1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 2980 λελάληκα have spoken, 2532 και and 4160 ποιήσω I will do it.   22:15   2532 και And 1287 διασκορπιώ I will disperse 1473 σε you 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations, 2532 και and 1289 διασπερώ I will scatter 1473 σε you 1722 εν among 3588 ταις the 5561 χώραις regions, 2532 και and 1587 εκλείψει [2shall vanish 3588 η   167-1473 ακαθαρσία σου 1your uncleanness] 1537 εκ from 1473 σου you.   22:16   2532 και And 2624.1 κατακληρονομήσω I will allot 1722 εν among 1473 σοι you 2596 κατ΄ before 3788 οφθαλμούς the eyes 3588 των of the 1484 εθνών nations, 2532 και and 1097 γνώσεσθε you shall know 1360 διότι that 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord.   22:17   2532 και And 1096 εγένετο [3came 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγων saying,   22:18   5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2400 ιδού behold, 1096 γεγόνασί [4has become 1473 μοι 5to me 3588 ο 1the 3624 οίκος 2house * Ισραήλ 3of Israel] 362.1 αναμεμιγμένος an intermingling 3956 πάντες of all 5475 χαλκώ brass, 2532 και and 4604 σιδήρω iron, 2532 και and 2595.3 κασσιτέρω tin, 2532 και and 3432.1 μολίβδω lead; 1722 εν [2in 3319 μέσω 3the midst 2575 καμίνου 4of a furnace 694 αργυρίου 5of silver 362.1 αναμεμιγμένοι 6being intermingled 1510.2.6 εισί 1they are].   22:19   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2036 ειπέ say! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 446.2 ανθ΄ ων Because 1096 εγένεσθε you became 3956 πάντες all 1519 εις for 4792.2 σύγκρασιν [2admixture 1520 μίαν 1one], 1223 διά on account of 3778 τούτο this 1473 εγώ I 1523 εισδέξομαι will take 1473 υμάς you 1722 εν in 3319 μέσον the midst * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.   22:20   2531 καθώς As 1523 εισδέχεται [2is taken 696 άργυρος 1silver], 2532 και and 5475 χαλκός brass, 2532 και and 4604 σίδηρος iron, 2532 και and 2595.3 κασσίτερος tin, 2532 και and 3432.1 μόλιβδος lead 1722 εν in 3319 μέσον the midst 2575 καμίνου of the furnace, 3588 του   1630.4 εκφυσήσαι to blow 1519 εις [2into 1473 αυτήν 3it 4442 πυρ 1fire], 1519 εις for 3588 το the 5560.9 χωνευθήναι casting in a furnace. 3779 ούτως So 1523 εισδέξομαι I will take 1473 υμάς you 1722 εν in 3588 τη   3709-1473 οργή μου my anger, 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   2372-1473 θυμώ μου my rage, 2532 και and 4863 συνάξω I will gather 2532 και and 5560.9-1473 χωνεύσω υμάς cast you in a furnace.   22:21   2532 και And 1630.4 εκφυσήσω I will blow 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 1722 εν in 4442 πυρί the fire 3709-1473 οργής μου of my anger, 2532 και and 5560.9 χωνευθήσεσθε you shall be cast in a furnace 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτής of it.   22:22   3739 ον In which 5158 τρόπον manner 5560.9 χωνεύεται [2is cast in a furnace 694 αργύριον 1silver] 1722 εν in 3319 μέσω the midst 2575 καμίνου of the furnace, 3779 ούτως so 5560.9 χωνευθήσεσθε shall you be cast in a furnace 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτής of it. 2532 και And 1921 επιγνώσεσθε you shall realize 3754 ότι that 1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 1632 εξέχεα poured out 3588 τον   2372-1473 θυμόν μου my rage 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you.   22:23   2532 και And 1096 εγένετο [3came 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγων saying,   22:24   5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2036 ειπέ say 1473 αυτή to her! 1473 συ You 1510.2.2 ει are 1093 γη the land, 3588 η the land 3756 ου not 1026 βρεχομένη having rain, 3761 ουδέ nor 5205 υετός rain 1096 εγένετο came 1909 επί upon 1473 σε you 1722 εν in 2250 ημέρα the day 3709 οργής of anger.   22:25   3739 ης Of whom 3588 οι the ones 860.1 αφηγούμενοι guiding 1722 εν in 3319-1473 μέσω αυτής her midst 5613 ως are as 3023 λέοντες [2lions 5612 ωρυόμενοι 1roaring 726 αρπάζοντες 3seizing 5by force 724.1 αρπάγματα 4prey]; 5590 ψυχάς [2souls 2719 κατεσθίοντες 1devouring] 1722 εν by 1412.1 δυναστεία domination, 2532 και and 5092 τιμάς [2honor 2983 λαμβάνοντες 1taking]; 2532 και and 3588 αι   5503-1473 χήραί σου your widows 4129 επληθύνθησαν are multiplied 1722 εν in 3319-1473 μέσω σου your midst.   22:26   2532 και And 3588 οι   2409-1473 ιερείς αυτής her priests 114 ηθέτησαν annulled 3588 τον   3551-1473 νόμον μου my law, 2532 και and 953 εβεβήλουν they profaned 3588 τα   39-1473 άγιά μου my holy things. 303.1 αναμέσον Between 39 αγίου holy 2532 και and 952 βεβήλου profane 3756-1291 ου διέστελλον they distinguished not, 2532 και and 303.1 αναμέσον between 169 ακαθάρτου unclean 2532 και and 3588 του the 2513 καθαρού clean 3756-1291 ου διέστελλον they distinguished not; 2532 και and 575 από from 3588 των   4521-1473 σαββάτων μου my Sabbaths 3871 παρεκάλυπτον they covered up 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς αυτών their eyes, 2532 και and 953 εβεβηλούμην I was profaned 1722 εν in 3319-1473 μέσω αυτών their midst.   22:27   3588 οι   758-1473 άρχοντες αυτής Her rulers 1722 εν in 3319-1473 μέσω αυτής her midst 5613 ως are as 3074 λύκοι wolves 726 αρπάζοντες seizing 724.1 αρπάγματα prey 3588 του   1632 εκχέαι to shed 129 αίμα blood, 3588 του   622 απολέσαι to destroy 5590 ψυχάς lives, 3704 όπως so that 4124 πλεονεξία their desire for wealth 4122 πλεονεκτώσι should overabound.   22:28   2532 και And 3588 οι   4396-1473 προφήται αυτής her prophets 218 αλείφοντες anointing 1473 αυτούς them 4098 πεσούνται shall fall 3708 ορώντες seeing 3152 μάταια vanities, 3132 μαντευόμενοι using [2oracles 5571 ψευδή 1lying], 3004 λέγοντες saying, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord, 2532 και but 2962 κύριος the lord 3756-2980 ου λελάληκε has not spoken.   22:29   3588 τον The 2992 λαόν people 3588 της of the 1093 γης land 1600.2 εκπιέζουντες are pressuring 93 αδικίαν iniquity, 2532 και and 1283 διαρπάζοντες tearing in pieces 724.1 αρπάγματα the prey, 4434 πτωχόν [2the poor 2532 και 3and 3993 πένητα 4needy 2616 καταδυναστεύοντες 1tyrannizing], 2532 και and 4314 προς [5to 3588 τον 6the 4339 προσήλυτον 7foreigner 3756 ουκ 1not 390 αναστρεφόμενοι 2behaving 3326 μετά 3with 2917 κρίματος 4equity].   22:30   2532 και And 2212 εζήτουν I sought 1537 εξ of 1473 αυτών them 435 άνδρα a man 390 αναστρεφόμενον behaving 3723 ορθώς rightly, 2532 και and 2476 εστώτα standing 4253 προ before 4383-1473 προσώπου μου my face 3650.1 ολοσχερώς soundly 1722 εν in 3588 τω the 2540 καιρώ time 3588 της of the 3709 οργής anger, 3588-3361 του μη so as to not 1519 εις [2unto 5056 τέλος 3the end 1813-1473 εξαλείψαι αυτήν 1wipe her away] -- 2532 και but 3756 ουχ I did not 2147 εύρον find.   22:31   2532 και And 1632 εξέχεα I poured out 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν her 3588 τον   2372-1473 θυμόν μου my rage, 1722 εν by 4442 πυρί the fire 3709-1473 οργής μου of my anger, 3588 του   4931 συντελέσαι to complete it. 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτών [2their ways 1519 εις 3unto 2776-1473 κεφαλάς αυτών 4their heads 1325 δέδωκα 1I have imputed], 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the Lord.