Ezekiel 22:2

  22:2   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 1487 ει shall 2919 κρίνεις you judge 3588 την the 4172 πόλιν city 3588 των   129 αιμάτων of blood? 2532 και Yes, 3856.1-1473 παράδειξον αυτή hold her forth for an example 3956 πάσας for all 3588 τας   458-1473 ανομίας αυτής her lawless deeds!