Exodus 32

  32:1   2532 και And 1492 ιδών [3seeing 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 3754 ότι that 5549-* κεχρόνικε Μωυσής Moses passed time 2597 καταβήναι to come down 1537 εκ from out of 3588 του the 3735 όρους mountain, 4921 συνέστη [3stood together 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 1909 επί by * Ααρών Aaron, 2532 και and 3004 λέγουσιν they say 1473 αυτώ to him, 450 ανάστηθι Rise up 2532 και and 4160 ποίησον make 1473 ημίν for us 2316 θεούς gods! 3739 οι the ones who 4313 προπορεύσονται will go before 1473 ημών us. 3588 ο   1063 γαρ For * Μωυσής Moses, 3778 ούτος this 3588 ο   444 άνθρωπος man 3739 ος who 1806 εξήγαγεν led 1473 ημάς us 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt, 3756-1492 ουκ οίδαμεν we do not know 5100 τι what 1096 γέγονεν has happened 1473 αυτώ to him.   32:2   2532 και And 3004 λέγει [2says 1473 αυτοίς 3to them * Ααρών 1Aaron], 4014 περιέλεσθε Remove 3588 τα the 1801.1 ενώτια [2ear-rings 3588 τα   5552 χρυσά 1gold]! 3588 τα the ones 1722 εν in 3588 τοις the 3775 ώσι ears 3588 των   1135-1473 γυναικών υμών of your wives, 2532 και and 3588 των   2364 θυγατέρων daughters; 2532 και and 5342 ενέγκατε bring 4314 προς them to 1473 με me!   32:3   2532 και And 4014 περιείλαντο [4removed 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people 3588 τα 4the 1801.1 ενώτια 6ear-rings 3588 τα   5552 χρυσά 5gold], 3588 τα the ones 1722 εν in 3588 τοις   3775-1473 ωσίν αυτών their ears, 2532 και and 5342 ήνεγκαν they brought them 4314 προς to * Ααρών Aaron.   32:4   2532 και And 1209 εδέξατο he took them 1537 εκ from out of 3588 των   5495-1473 χειρών αυτών their hands, 2532 και and 4111 έπλασεν he shaped 1473 αυτά them 1722 εν with 3588 τη the 1124.1 γραφίδι stylus. 2532 και And 4160 εποίησεν he made 1473 αυτό it 3448 μόσχον [2calf 5560.8 χωνευτόν 1a molten]. 2532 και And 2036 είπαν they said, 3778 ούτοι These are 3588 οι   2316-1473 θεοί σου your gods, * Ισραήλ O Israel, 3748 οίτινες who 307 ανεβίβασάν hauled 1473 σε you 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt.   32:5   2532 και And 1492 ιδών seeing, * Ααρών Aaron 3618 ωκοδόμησε built 2379 θυσιαστήριον an altar 2713 κατέναντι over against 1473 αυτού it. 2532 και And 2784-1473 εκήρυξεν Ααρών Aaron proclaimed, 3004 λέγων saying, 1859 εορτή A holiday 2962 κυρίου of the lord 839 άυριον is tomorrow.   32:6   2532 και And 3719 ορθρίσας rising early 3588 τη in the 1887 επαύριον next day, 307 ανεβίβασεν he offered 3646 ολοκαυτώματα whole burnt-offerings, 2532 και and 4374 προσήνεγκε he offered 2378 θυσίαν the sacrifice 4992 σωτηρίου of deliverance. 2532 και And 2523 εκάθισεν [3sat 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 2068 φαγείν to eat 2532 και and 4095 πιείν to drink, 2532 και and 450 ανέστησαν they rose up 3815 παίζειν to play.   32:7   2532 και And 2980-2962 ελάλησε κύριος the lord spoke 4314 προς to * Μωυσήν Moses, 3004 λέγων saying, 897.2 βάδιζε Proceed 3588 το   5034 τάχος quickly! 2597 κατάβηθι to go down 1782 εντεύθεν from here, 457.1 ηνόμησε [3acted lawlessly 1063 γαρ 1for 3588 ο   2992-1473 λαός σου 2your people], 3739 ο whom 1806 εξήγαγες you led 1537 εκ from 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt.   32:8   3845 παρέβησαν They violate 5036 ταχύ quickly 1537 εκ from 3588 της the 3598 οδού way 3739 ης which 1781 ενέτειλω I gave charge 1473 αυτοίς to them; 4160 εποίησαν they made 1438 εαυτοίς to themselves 3448 μόσχον a calf, 2532 και and 4352 προσκεκυνήκασι they do obeisance to 1473 αυτώ it, 2532 και and 2380 τεθύκασιν they have sacrificed 1473 αυτώ to it. 2532 και And 2036 είπαν they said, 3778 ούτοι These are 3588 οι   2316-1473 θεοί σου your gods, * Ισραήλ O Israel, 3748 οίτινες who 307 ανεβίβασάν hauled 1473 σε you 1537 εκ from 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt.   32:9   2532 και And 3568 νυν now 1439 έασόν allow 1473 με me! 2532 και for 2373 θυμωθείς being enraged 3709 οργή in anger 1519 εις against 1473 αυτούς them, 1625.3 εκτρίψω I will obliterate 1473 αυτούς them.   32:10   2532 και And 4160 ποιήσω I will make 1473 σε you 1519 εις into 1484 έθνος [2nation 3173 μέγα 1a great].   32:11   2532 και And 1189-* εδεήθη Μωυσής Moses beseeched 2713 κατέναντι in front of 2962 κυρίου the lord 3588 του   2316 θεού God, 2532 και and 2036 είπεν said, 2444 ινατί Why, 2962 κύριε O lord, 2373 θυμοί be enraged 3709 οργή in anger 1519 εις against 3588 τον   2992-1473 λαόν σου your people, 3739 ους whom 1806 εξήγαγες you led 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt 1722 εν in 2479 ισχύϊ [2strength 3173 μεγάλη 1great], 2532 και and 1722 εν with 3588 τω   1023 βραχίονί [3arm 1473 σου 1your 3588 τω   5308 υψηλώ 2high]?   32:12   3379 μή ποτε lest at any time 2036 είπωσιν [3should say 3588 οι 1the * Αιγύπτιοι 2Egyptians], 3004 λέγοντες in saying, 3326 μετά With 4189 πονηρίας wickedness 1806 εξήγαγεν he led 1473 αυτούς them 615 αποκτείναι to kill them 1722 εν in 3588 τοις the 3735 όρεσι mountains, 2532 και and 1814.4 εξαναλώσαι to completely consume 1473 αυτούς them 575 από from 3588 της the 1093 γης earth. 3973 παύσαι Cease 3588 της in the 3709 οργής anger 3588 του   2372-1473 θυμού σου of your rage, 2532 και and 2436 ίλεως [2propitious 1096 γενού 1be] 1909 επί to 3588 τη the 2549 κακία evil 3588 του   2992-1473 λαού σου of your people!   32:13   3403 μνησθείς remembering * Αβραάμ Abraham, 2532 και and * Ισαάκ Isaac, 2532 και and * Ιακώβ Jacob 3588 των   4674 σων your 3610 οικετών servants, 3739 οις to whom 3660 ώμοσας you swore by an oath 1473 αυτοίς to them 2596 κατά according to 4572 σεαυτού yourself. 2532 και And 2980 ελάλησας you spoke 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3004 λέγων saying, 4181.5 πολυπληθυνώ I will greatly multiply 3588 το   4690-1473 σπέρμα υμών your seed 5616 ωσεί as 3588 τα the 798 άστρα stars 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 3588 τω   4128 πλήθει in multitude, 2532 και and 3956 πάσαν all 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land 3739 ην which 2036 είπας you spoke of 1325 δούναι to give it 3588 τω to 4690-1473 σπέρματι αυτών their seed, 2532 και so that 2722 καθέξουσιν they shall hold 1473 αυτήν it 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   32:14   2532 και And 2433-2962 ιλάσθη κύριος the lord dealt kindly 4012 περί concerning 3588 της the 2549 κακίας bad 3739 ης which 2036 είπε he said 4160 ποιήσαι he would do 4314 προς to 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού his people.   32:15   2532 και And 654-* αποστρέψας Μωυσής Moses returning, 2597 κατέβη went down 575 από from 3588 του the 3735 όρους mountain 2532 και along 3588 αι with the 1417 δύο two 4109 πλάκες tablets 3588 του of the 3142 μαρτυρίου testimony 1722 εν in 3588 ταις   5495-1473 χερσίν αυτού his hands -- 4109 πλάκες tablets 3035 λίθιναι of stone, 2608.1 καταγεγραμμέναι having been written 1537 εξ on 297 αμφοτέρων both 3588 των   3313-1473 μερών αυτών their parts; 1759.3-2532-1759.3 ένθεν και ένθεν on this side and that side 1510.7.6 ήσαν they were 1125 γεγραμμέναι written.   32:16   2532 και And 3588 αι the 4109 πλάκες tablets 2041 έργον [2a work 2316 θεού 3of God 1510.7.6 ήσαν 1were], 2532 και and 3588 η the 1124 γραφή writing, 1124 γραφή [2a writing 2316 θεού 3of God 1510.2.3 εστι 1is] 2850.3 κεκολαμμένη chiseled 1722 εν in 3588 ταις the 4109 πλαξί tablets.   32:17   2532 και And 191-* ακούσας Ιησούς Joshua hearing 3588 της the 5456 φωνηνς voice 3588 του of the 2992 λαού people 2896 κραζόντων crying out, 3004 λέγει says 4314 προς to * Μωυσήν Moses, 5456 φωνή It is a sound 4171 πολέμου of war 1722 εν in 3588 τη the 3925 παρεμβολή camp.   32:18   2532 και And 3004 λέγει he says, 3756-1510.2.3 ουκ έστι It is not 5456 φωνή a sound 1822.1 εξαρχόντων originating 2596 κατ΄ from 2479 ισχύν strength, 3761 ουδέ nor 5456 φωνή a sound 1822.1 εξαρχόντων originating 5157 τροπής by a routing of the enemy, 235 αλλά but 5456 φωνήν a sound 1822.1 εξαρχόντων originating 3631 οίνου from wine 1473 εγώ I 191 ακούω hear.   32:19   2532 και And 2259 ηνίκα when 1448 ήγγιζε he approached 3588 τη the 3925 παρεμβολή camp, 3708 ορά he sees 3588 τον the 3448 μόσχον calf 2532 και and 3588 τους the 5525 χορούς company of dancers. 2532 και And 3710 οργισθείς [2being provoked to anger 2372 θυμώ 3in rage * Μωυσής 1Moses] 4495 έρριψεν tossed 575 από from 3588 των   5495-1473 χειρών αυτού his hands 3588 τας the 1417 δύο two 4109 πλάκας tablets, 2532 και and 4937 συνέτριψεν he broke 1473 αυτάς them 5259 υπό below 3588 το the 3735 όρος mountain.   32:20   2532 και And 2983 λαβών having taken 3588 τον the 3448 μόσχον calf 3739 ον which 4160 εποίησαν they made, 2618 κατέκαυσεν he incinerated 1473 αυτόν it 4442 πυρί in fire, 2532 και and 2641.2 κατήλεσεν ground 1473 αυτόν it 3016 λεπτόν fine, 2532 και and 4687 έσπειρεν sowed 1473 αυτόν it 1909 επί upon 3588 το the 5204 ύδωρ water, 2532 και and 4222 επότισεν made [4drink 1473 αυτό 5it 3588 τους 1the 5207 υιούς 2sons * Ισραήλ 3of Israel].   32:21   2532 και And 2036-* είπε Μωυσής Moses said 4314 προς to * Ααρών Aaron, 5100 τι What 4160 εποίησέ did [2do 1473 σοι 3to you 3588 ο   2992-3778 λαός ούτος 1this people] 3754 ότι that 1863 επήγαγες you brought 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 266 αμαρτίαν [2sin 3173 μεγάλην 1a great]?   32:22   2532 και And 2036-* είπεν Ααρών Aaron said 4314 προς to * Μωυσήν Moses, 3361 μη Be not 3710 οργίζου provoked to anger, 2962 κύριε O master! 1473-1063 συ γαρ for you 1492 οίδας know 3588 το the 3731 όρμημα impulse 3588 του   2992-3778 λαού τούτου of this people.   32:23   3004-1063 λέγουσι γαρ For they say 1473 μοι to me, 4160 ποίησον Make 1473 ημίν us 2316 θεούς gods! 3739 οι which 4313 προπορεύσονται shall go before 1473 ημών us, 3588 ο   1063 γαρ for * Μωυσής [3Moses 3778 ούτος 1this 3588 ο   444 άνθρωπος 2man], 3739 ος who 1806 εξήγαγεν led 1473 ημάς us 1537 εξ out of * Αιγύπτου Egypt, 3756-1492 ουκ οίδαμεν we do not know 5100 τι what 1096 γέγονεν has happened 1473 αυτώ to him.   32:24   2532 και And 2036 είπα I said 1473 αυτοίς to them, 5100 τίνι Anyone 5224 υπάρχει who possesses 5553 χρυσία pieces of gold, 4014 περιέλεσθε remove them! 2532 και And 1325 έδωκάν they gave them 1473 μοι to me, 2532 και and 4495 έρριψα I tossed them 1519 εις into 3588 το the 4442 πυρ fire, 2532 και and 1831 εξήλθεν there came forth 3588 ο   3448-3778 μόσχος ούτος this calf.   32:25   2532 και And 1492-* ιδών Μωυσής Moses seeing 3588 τον the 2992 λαόν people, 3754 ότι that 1286.1 διεσκέδασται they have been dispersed, 1286.1 διεσκέδασε [3dispersed 1063 γαρ 1for 1473 αυτούς 4them * Ααρών 2Aaron] 2020.3 επίχαρμα to be a derision 3588 τοις to 5227-1473 υπεναντίοις αυτών their opponents.   32:26   2476-* έστη Μωυσής Moses stood 1909 επί at 3588 της the 4439 πύλης gate 3588 της of the 3925 παρεμβολής camp, 2532 και and 2036 είπε he said, 5100 τις Who 4314 προς is for 2962 κύριον the lord? 1509.1 ίτω Come 4314 προς to 1473 με me! 4905 συνήλθον [6came together 3767 ουν 1Then 4314 προς 7to 1473 αυτόν 8him 3956 πάντες 2all 3588 οι 3the 5207 υιοί 4sons * Λευί 5of Levi].   32:27   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 5087 θέτε Let [2put 1538 έκαστος 1each] 3588 την   1438 εαυτού on himself 4501 ρομφαίαν a broadsword 1909 επί upon 3588 τον his 3382 μηρόν thigh! 2532 και And 1330 διέλθατε let him go through 2532 και and 344 ανακάμψατε return 575 από from 4439 πύλης gate 1909 επί to 4439 πύλην gate 1223 διά through 3588 της the 3925 παρεμβολής camp! 2532 και and 615 αποκτείνατε let [2kill 1538 έκαστος 1each] 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού his brethren, 2532 και and 1538 έκαστος each 3588 τον   4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor, 2532 και and 1538 έκαστος each 3588 τον the one 1451 έγγιστα nearest 1473 αυτού him!   32:28   2532 και And 4160 εποίησαν [4did 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Λευί 3of Levi] 2505 καθά as 2980 ελάλησεν [2said 1473 αυτοίς 3to them * Μωυσής 1Moses]. 2532 και And 4098 έπεσον there fell 1537 εκ of 3588 του the 2992 λαού people 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 5153 τρισχιλίους three thousand 435 άνδρας males.   32:29   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτοίς 3to them * Μωυσής 1Moses], 4137 επληρώσατε You filled 3588 τας   5495-1473 χείρας υμών your hands 4594 σήμερον today 2962 κυρίω to the lord; 1538 έκαστος each one 1722 εν on 3588 τω   80 αδελφώ his brother, 2532 και and 5207 υιώ his son, 1325 δοθήναι to give 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 2129 ευλογίαν a blessing.   32:30   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 3326 μετά after 3588 την the 839 άυριον next morning, 2036-* είπε Μωυσής Moses said 4314 προς to 3588 τον the 2992 λαόν people, 1473 υμείς You 264 ημαρτήκατε have sinned 266 αμαρτίαν [2sin 3173 μεγάλην 1a great]. 2532 και And 3568 νυν now 305 αναβήσομαι I will ascend 4314 προς to 3588 τον   2316 θεόν God, 2443 ίνα that 1837.2 εξιλάσωμαι I might make atonement 4012 περί on account of 3588 της   266-1473 αμαρτίας υμών your sin.   32:31   5290 υπέστρεψε [3returned 1161 δε 1And * Μωυσής 2Moses] 4314 προς to 2962 κύριον the lord, 2532 και and 2036 είπε said, 1189 δέομαι I beseech 2962 κύριε O lord, 264 ημάρτηκεν [2have sinned 3588 ο   2992-3778 λαός ούτος 1this people 266 αμαρτίαν 4sin 3173 μεγάλην 3a great], 2532 και and 4160 εποίησαν made 1438 εαυτοίς to themselves 2316-5552 θεούς χρυσούς golden gods.   32:32   2532 και And 3568 νυν now, 1487 ει if 3303 μεν forasmuch as 863 αφεις you forgive 1473 αυτοίς them 3588 την   266-1473 αμαρτίαν αυτών of their sin -- 863 άφες forgive! 1490 ει δε μη But if not, 1813-1473 εξάλειψόν με wipe me away 1537 εκ from out of 3588 της   976-1473 βίβλου σου your book 3739 ης of which 1125 έγραψας you wrote!   32:33   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to * Μωυσήν Moses, 1536 ει τις If any 264 ημάρτηκεν sin 1799 ενώπιόν before 1473 μου me, 1813 εξαλείψω I will wipe 1473 αυτούς them 1537 εκ from out of 3588 της   976-1473 βίβλου μου my book.   32:34   3568-1161 νυν δε And now, 897.2 βάδιζε proceed, 2532 και and 3594 οδήγησον guide 3588 τον   2992-3778 λαόν τούτον this people 1519 εις into 3588 τον the 5117 τόπον place 3739 ον which 2036 είπά I told 1473 σοι to you! 2400 ιδού Behold, 3588 ο   32-1473 άγγελός μου my angel 4313 προπορεύσεται shall go forth 4253 προ before 4383-1473 προσώπου σου your face, 3739 η and 1161 δ΄ in 302 αν whatever 2250 ημέρα day 1980 επισκέπτωμαι I should visit, 1863 επάξω I will bring 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 3588 την   266-1473 αμαρτίαν αυτών their sin.   32:35   2532 και And 3960-2962 επάταξε κύριος the lord struck 3588 τον the 2992 λαόν people 4012 περί on account of 3588 της the 4162 ποιήσεως making 3588 του of the 3448 μόσχου calf, 3739 ου which 4160-* εποίησεν Ααρών Aaron made.