Exodus 32:1

  32:1   2532 και And 1492 ιδών [3seeing 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 3754 ότι that 5549-* κεχρόνικε Μωυσής Moses passed time 2597 καταβήναι to come down 1537 εκ from out of 3588 του the 3735 όρους mountain, 4921 συνέστη [3stood together 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 1909 επί by * Ααρών Aaron, 2532 και and 3004 λέγουσιν they say 1473 αυτώ to him, 450 ανάστηθι Rise up 2532 και and 4160 ποίησον make 1473 ημίν for us 2316 θεούς gods! 3739 οι the ones who 4313 προπορεύσονται will go before 1473 ημών us. 3588 ο   1063 γαρ For * Μωυσής Moses, 3778 ούτος this 3588 ο   444 άνθρωπος man 3739 ος who 1806 εξήγαγεν led 1473 ημάς us 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt, 3756-1492 ουκ οίδαμεν we do not know 5100 τι what 1096 γέγονεν has happened 1473 αυτώ to him.