Proverbs 1:22

LXX_WH(i)
    22 G3745 A-ASM οσον G302 PRT αν G5550 N-ASM χρονον G172 A-NPM ακακοι G2192 V-PMS-3P εχωνται G3588 T-GSF της G1343 N-GSF δικαιοσυνης G3364 ADV ουκ G153 V-FPI-3P αισχυνθησονται G3588 T-NPM οι G1161 PRT δε G878 A-NPM αφρονες G3588 T-GSF της G5196 N-GSF υβρεως G1510 V-PAPNP οντες G1938 N-NPM επιθυμηται G765 A-NPM ασεβεις G1096 V-AMPNP γενομενοι G3404 V-AAI-3P εμισησαν G144 N-ASF αισθησιν
HOT(i) 22 עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישׂנאו דעת׃
IHOT(i) (In English order)
  22 H5704 עד   H4970 מתי   H6612 פתים ye simple ones, H157 תאהבו will ye love H6612 פתי simplicity? H3887 ולצים and the scorners H3944 לצון in their scorning, H2530 חמדו delight H1992 להם   H3684 וכסילים and fools H8130 ישׂנאו hate H1847 דעת׃ knowledge?
Vulgate(i) 22 usquequo parvuli diligitis infantiam et stulti ea quae sibi sunt noxia cupiunt et inprudentes odibunt scientiam
Clementine_Vulgate(i) 22 Usquequo, parvuli, diligitis infantiam, et stulti ea quæ sibi sunt noxia cupient, et imprudentes odibunt scientiam?
Wycliffe(i) 22 and seith, Hou long, ye litle men in wit, louen yong childhod, and foolis schulen coueyte tho thingis, that ben harmful to hem silf, and vnprudent men schulen hate kunnyng?
Coverdale(i) 22 O ye childre, how loge wil ye loue childyshnesse? how longe wil ye scorners delyte in scornynge, & ye vnwyse be enemies vnto knowlege?
MSTC(i) 22 "O ye children, how long will ye love childishness? How long will the scorners delight in scorning, and the unwise be enemies unto knowledge?
Matthew(i) 22 O ye chyldren, how longe will ye loue chyldyshnesse? how long wil the, scorners delite in scorning & the vnwise be enemies vnto knowlege?
Great(i) 22 O ye children, how longe wyll ye loue childesshnes? how longe wyll the scorners delyte in scorning, & the vnwyse be enemyes vnto knowledge?
Geneva(i) 22 O ye foolish, howe long will ye loue foolishnes? and the scornefull take their pleasure in scorning, and the fooles hate knowledge?
Bishops(i) 22 O ye children, howe long wyll ye loue childishnesse? howe long wyll the scorners delite in scornyng, and the vnwise hate knowledge
DouayRheims(i) 22 O children, how long will you love childishness, and fools covet those things which are hurtful to themselves, and the unwise hate knowledge?
KJV(i) 22

How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?

KJV_Cambridge(i) 22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?
Thomson(i) 22 "While the innocent adhere to justice they shall not be put to shame: but as for fools who delight in mischief, having become wicked they hated knowledge and are become liable to censures.
Webster(i) 22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?
Brenton(i) 22 So long as the simple cleave to justice, they shall not be ashamed: but the foolish being lovers of haughtiness, having become ungodly have hated knowledge, and are become subject to reproofs.
Brenton_Greek(i) 22 ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης, οὐκ αἰσχυνθήσονται· οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί, ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν,
Leeser(i) 22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners take their delight in scorning, and fools hate knowledge?
YLT(i) 22 `Till when, ye simple, do ye love simplicity? And have scorners their scorning desired? And do fools hate knowledge?
JuliaSmith(i) 22 How long, ye simple, will ye love simplicity? and mockers delight to mock for them, and the foolish hate knowledge?
Darby(i) 22 How long, simple ones, will ye love simpleness, and scorners take pleasure in their scorning, and the foolish hate knowledge?
ERV(i) 22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and scorners delight them in scorning, and fools hate knowledge?
ASV(i) 22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And scoffers delight them in scoffing, And fools hate knowledge?
JPS_ASV_Byz(i) 22 'How long, ye thoughtless, will ye love thoughtlessness? And how long will scorners delight them in scorning, and fools hate knowledge?
Rotherham(i) 22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and, scoffers, in scoffing, delight them? and, dullards, hate knowledge?
CLV(i) 22 How long, O simple ones, shall you love simplicity, And mockers covet their mocking, And the stupid hate knowledge?
BBE(i) 22 How long, you simple ones, will foolish things be dear to you? and pride a delight to the haters of authority? how long will the foolish go on hating knowledge?
MKJV(i) 22 How long will you love simplicity, simple ones? And will scorners delight in their scorning? And will fools hate knowledge?
LITV(i) 22 How long will you love to be simple, you simple ones? And will scorners desire scorn for themselves? And will fools hate knowledge?
ECB(i) 22 Until when, O gullible, love you gullibility? and scorners delight in their scorning? and fools hate knowledge?
ACV(i) 22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And scoffers delight them in scoffing, and fools hate knowledge?
WEB(i) 22 “How long, you simple ones, will you love simplicity? How long will mockers delight themselves in mockery, and fools hate knowledge?
NHEB(i) 22 "How long, you simple ones, will you love simplicity? How long will mockers delight themselves in mockery, and fools hate knowledge?
AKJV(i) 22 How long, you simple ones, will you love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?
KJ2000(i) 22 How long, you simple ones, will you love simplicity? and the scoffers delight in their scoffing, and fools hate knowledge?
UKJV(i) 22 How long, all of you simple ones, will all of you love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?
EJ2000(i) 22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and the fools hate knowledge?
CAB(i) 22 So long as the simple cleave to justice, they shall not be ashamed: but the foolish being lovers of haughtiness, having become ungodly have hated knowledge, and have become subject to reproofs.
LXX2012(i) 22 So long as the simple cleave to justice, they shall not be ashamed: but the foolish being lovers of haughtiness, having become ungodly have hated knowledge, and are become subject to reproofs.
NSB(i) 22 »How long, you simple (stupid) (foolish) ones, will you love simplicity (foolishness) (stupidity)? The scoffers delight in scoffing. Fools hate knowledge!
ISV(i) 22 "You naïve ones, how long will you love naiveté? And how long will scoffers delight in scoffing or fools hate knowledge?
LEB(i) 22 "How long,* O simple ones, will you love simplicity? And how long will scoffers delight in their scoffing, and fools hate knowledge?
MLV(i) 22 How long, you* simple ones, will you* love simplicity? And scoffers delight in their scoffing and fools hate knowledge?
VIN(i) 22 "How long, you simple ones, will you love simplicity? How long will mockers delight themselves in mockery, and fools hate knowledge?
Luther1545(i) 22 Wie lange wollt ihr Albernen albern sein und die Spötter Lust zu Spötterei haben und die Ruchlosen die Lehre hassen?
Luther1912(i) 22 Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und die Spötter Lust zu Spötterei und die Ruchlosen die Lehre hassen?
ELB1871(i) 22 Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfältigkeit lieben, und werden Spötter ihre Lust haben an Spott, und Toren Erkenntnis hassen?
ELB1905(i) 22 Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfältigkeit lieben, und werden Spötter ihre Lust haben an Spott, und Toren Erkenntnis hassen?
DSV(i) 22 Gij slechten! hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten?
Giguet(i) 22 Tant que les innocents s’attacheront à la justice, ils ne seront point humiliés; quant aux insensés, pleins de désirs honteux, devenus impies, ils haïssent la science,
DarbyFR(i) 22 Simples, jusques à quand aimerez-vous la simplicité, et jusques à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie, et les sots haïront-ils la connaissance?
Martin(i) 22 Sots, dit-elle, jusques à quand aimerez-vous la sottise ? Et jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie, et les fous auront-ils en haine la science ?
Segond(i) 22 Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, Et les insensés haïront-ils la science?
SE(i) 22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los locos aborrecerán la ciencia?
ReinaValera(i) 22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, Y los burladores desearán el burlar, Y los insensatos aborrecerán la ciencia?
JBS(i) 22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los locos aborrecerán la ciencia?
Albanian(i) 22 "Deri kur, o njerëz të thjeshtë, do t'ju pëlqejë thjeshtësia dhe tallësit do të kënaqen duke u tallur dhe budallenjtë do të urrejnë dijen?
RST(i) 22 „доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?
Arabic(i) 22 قائلة الى متى ايها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يسرّون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم.
Bulgarian(i) 22 Докога, пр'ости, ще обичате невежеството и присмивачите ще се наслаждават на присмиванията си, и безумните ще мразят знанието?
Croatian(i) 22 "Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje, i dokle će bezumnici mrziti znanje?
BKR(i) 22 Až dokud hloupí milovati budete hloupost, a posměvači posměch sobě libovati, a blázni nenáviděti umění?
Danish(i) 22 Hvor længe ville I uvidende elske Uvidenhed, og Spottere have Lyst til Spot, og Darrer hade Kundskab?
CUV(i) 22 說 : 你 們 愚 昧 人 喜 愛 愚 昧 , 褻 慢 人 喜 歡 褻 慢 , 愚 頑 人 恨 惡 知 識 , 要 到 幾 時 呢 ?
CUVS(i) 22 说 : 你 们 愚 昧 人 喜 爱 愚 昧 , 亵 慢 人 喜 欢 亵 慢 , 愚 顽 人 恨 恶 知 识 , 要 到 几 时 呢 ?
Esperanto(i) 22 GXis kiam, ho malkleruloj, vi amos nescion? Kaj al blasfemantoj placxos blasfemado, Kaj senprudentuloj malamos scion?
Finnish(i) 22 Kuinka kauvan te tyhmät tahdotte olla taitamattomat, ja pilkkakirveet rakastaa naurua? ja te hullut vihata opetusta?
FinnishPR(i) 22 Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?
Haitian(i) 22 L'ap di: Bann egare! Kilè n'a sispann renmen fè tenten? Kilè n'a sispann pran plezi nou nan pase tout bagay nan betiz? Kilè moun fou yo va soti pou yo aprann?
Hungarian(i) 22 Míglen szeretitek, oh ti együgyûek az együgyûséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyûlölik a balgatagok a tudományt?!
Indonesian(i) 22 "Hai orang-orang bebal! Sampai kapan kamu mau tetap demikian? Kapan tiba waktunya kamu berhenti meremehkan pengetahuan dan menolak pelajaran?
Italian(i) 22 Dicendo: Infino a quando, o scempi, amerete la scempietà? Ed infino a quando gli schernitori prenderanno piacere in ischernire, Ed i pazzi avranno in odio la scienza?
ItalianRiveduta(i) 22 "Fino a quando, o scempi, amerete la scempiaggine? fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza?
Korean(i) 22 훤화하는 길 머리에서 소리를 지르며 성문 어귀와 성중에서 그 소리를 발하여 가로되
Lithuanian(i) 22 “Neišmanėliai, ar ilgai dar mylėsite neišmanymą? Niekintojai, ar ilgai džiaugsitės savo patyčiomis? Kvailiai, ar ilgai nekęsite pažinimo?
PBG(i) 22 Prostacy! dokądże się kochać będziecie w prostocie? a naśmiewcy pośmiewisko miłować będziecie? a głupi nienawidzieć umiejętności będziecie?
Portuguese(i) 22 Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? e até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores, e odiarão os insensatos o conhecimento?
Romanian(i) 22 ,,Pînă cînd veţi iubi prostia, proştilor? Pînă cînd le va plăcea batjocoritorilor batjocura, şi vor urî nebunii ştiinţa?
Ukrainian(i) 22 Доки ви, нерозумні, глупоту любитимете? Аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання?