James

DSV_Strongs(i)
  1 G2385 Jakobus G1401 , een dienstknecht G2316 van God G2532 en G2962 van den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1427 ; aan de twaalf G5443 stammen G1722 , die in G1290 de verstrooiing G5463 [G5721] zijn: zaligheid.
  2 G2233 [G5662] Acht het G3956 voor grote G5479 vreugde G3450 , mijn G80 broeders G3752 , wanneer G4164 gij in velerlei G3986 verzoekingen G4045 [G5632] valt;
  3 G1097 [G5723] Wetende G3754 , dat G1383 de beproeving G5216 uws G4102 geloofs G5281 lijdzaamheid G2716 [G5736] werkt.
  4 G1161 Doch G5281 de lijdzaamheid G2192 [G5720] hebbe G5046 een volmaakt G2041 werk G2443 , opdat G5600 H gij moogt G5046 volmaakt G5600 [G5753] zijn G2532 en G3648 geheel oprecht G1722 , in G3367 geen ding G3007 [G5746] gebrekkelijk.
  5 G1161 En G1536 indien iemand G5216 van u G4678 wijsheid G3007 [G5743] ontbreekt G3844 , dat hij [ze] van G2316 God G154 [G5720] begere G3956 , Die een iegelijk G574 mildelijk G1325 [G5723] geeft G2532 , en G3361 niet G3679 [G5723] verwijt G2532 ; en G846 zij zal hem G1325 [G5701] gegeven worden.
  6 G1161 Maar G154 [G5720] dat hij [ze] begere G1722 in G4102 geloof G3367 , niet G1252 [G5734] twijfelende G1063 ; want G1252 [G5734] die twijfelt G2830 , is een baar G2281 der zee G1503 [G5758] gelijk G416 [G5746] , die van den wind gedreven G2532 en G4494 [G5746] op [geworpen] en nedergeworpen wordt.
  7 G1063 Want G1565 die G444 mens G3633 [G5737] mene G3361 niet G3754 , dat G5100 hij iets G2983 [G5695] ontvangen zal G3844 van G2962 den Heere.
  8 G1374 Een dubbelhartig G435 man G182 [is] ongestadig G1722 in G3956 al G846 zijn G3598 wegen.
  9 G1161 Maar G80 de broeder G5011 , die nederig G2744 [G5737] is, roeme G1722 in G846 zijn G5311 hoogheid.
  10 G1161 En G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G5014 vernedering G3754 ; want G5613 hij zal als G438 een bloem G5528 van het gras G3928 [G5695] voorbijgaan.
  11 G1063 Want G2246 de zon G393 [G5656] is opgegaan G4862 met G2742 de hitte G2532 , en G5528 heeft het gras G3583 [G5656] dor gemaakt G2532 , en G846 zijn G438 bloem G1601 [G5627] is afgevallen G2532 , en G2143 de schone gedaante G846 haars G4383 aanschijns G622 [G5639] is vergaan G3779 ; alzo G2532 zal ook G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G4197 wegen G3133 [G5701] verwelken.
  12 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , die G3986 verzoeking G5278 [G5719] verdraagt G3754 ; want G1384 als hij beproefd G1096 [G5637] zal geweest zijn G4735 , zal hij de kroon G2222 des levens G2983 [G5695] ontvangen G3739 , welke G2962 de Heere G1861 [G5662] beloofd heeft G846 dengenen, die Hem G25 [G5723] liefhebben.
  13 G3367 Niemand G3985 [G5746] , als hij verzocht wordt G3004 [G5720] , zegge G3754 : G575 Ik word van G2316 God G3985 [G5743] verzocht G1063 ; want G2316 God G551 G2076 [G5748] kan niet verzocht worden G2556 met het kwade G1161 , en G3985 [G5719] Hij Zelf verzoekt G3762 niemand.
  14 G1161 Maar G1538 een iegelijk G3985 [G5743] wordt verzocht G5259 , als hij van G2398 zijn eigen G1939 begeerlijkheid G1828 [G5746] afgetrokken G2532 en G1185 [G5746] verlokt wordt.
  15 G1534 Daarna G1939 de begeerlijkheid G4815 [G5631] ontvangen hebbende G5088 [G5719] baart G266 zonde G1161 ; en G266 de zonde G658 [G5685] voleindigd zijnde G616 [G5719] baart G2288 den dood.
  16 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders!
  17 G3956 Alle G18 goede G1394 gave G2532 , en G3956 alle G5046 volmaakte G1434 gifte G2076 [G5748] is G509 van boven G575 , van G3962 den Vader G5457 der lichten G2597 [G5723] afkomende G3844 , bij G3739 Welken G3756 geen G3883 verandering G1762 [G5748] is G2228 , of G644 schaduw G5157 van omkering.
  18 [G5679] Naar G1014 Zijn wil G2248 heeft Hij ons G616 [G5656] gebaard G3056 door het Woord G225 der waarheid G1519 , opdat G2248 wij G1511 [G5750] zouden zijn G5100 [als] G536 eerstelingen G846 Zijner G2938 schepselen.
  19 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders G3956 , een iegelijk G444 mens G2077 [G5749] zij G5036 ras G1519 om G191 [G5658] te horen G1021 , traag G1519 om G2980 [G5658] te spreken G1021 , traag G1519 tot G3709 toorn;
  20 G1063 Want G3709 de toorn G435 des mans G2716 [G5736] werkt G2316 Gods G1343 gerechtigheid G3756 niet.
  21 G1352 Daarom G659 [G5642] , afgelegd hebbende G3956 alle G4507 vuiligheid G2532 en G4050 overvloed G2549 van boosheid G1209 [G5663] , ontvangt G1722 met G4240 zachtmoedigheid G3056 het Woord G1721 , dat in [u] geplant G3588 wordt, hetwelk G5216 uw G5590 zielen G1410 [G5740] kan G4982 [G5658] zaligmaken.
  22 G1161 En G1096 [G5737] zijt G4163 daders G3056 des Woords G2532 , en G3361 niet G3440 alleen G202 hoorders G1438 , uzelven G3884 [G5740] met valse overlegging bedriegende.
  23 G3754 Want G1536 zo iemand G202 een hoorder G2076 [G5748] is G3056 des Woords G2532 , en G3756 niet G4163 een dader G3778 , die G435 is een man G1503 [G5758] gelijk G846 , welke zijn G1078 aangeboren G4383 aangezicht G2657 [G5723] bemerkt G1722 in G2072 een spiegel;
  24 G1063 Want G1438 hij heeft zichzelven G2657 [G5656] bemerkt G2532 , en G565 [G5754] is weggegaan G2532 , en G2112 heeft terstond G1950 [G5633] vergeten G3697 , hoedanig G2258 [G5713] hij was.
  25 G1161 Maar G3879 [G5660] die inziet G1519 in G5046 de volmaakte G3551 wet G1657 , die der vrijheid G2532 is, en G3887 [G5660] daarbij blijft G3778 , deze G3756 , geen G1953 vergetelijk G202 hoorder G1096 [G5637] geworden zijnde G235 , maar G4163 een dader G2041 des werks G3778 , deze G3107 , [zeg] [ik], zal gelukzalig G2071 [G5704] zijn G1722 in G846 dit zijn G4162 doen.
  26 G1536 Indien iemand G1722 onder G5213 u G1380 [G5719] dunkt G2357 , dat hij godsdienstig G1511 [G5750] is G846 , en [hij] zijn G1100 tong G3361 niet G5468 [G5723] in toom houdt G235 , maar G846 zijn G2588 hart G538 [G5723] verleidt G5127 , dezes G2356 godsdienst G3152 is ijdel.
  27 G2513 De zuivere G2532 en G283 onbevlekte G2356 godsdienst G3844 voor G2316 God G2532 en G3962 den Vader G2076 [G5748] is G3778 deze G3737 : wezen G2532 en G5503 weduwen G1980 [G5738] bezoeken G1722 in G2347 hun verdrukking G1438 , [en] zichzelven G784 onbesmet G5083 [G5721] bewaren G575 van G2889 de wereld.