Ezekiel 18

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 Verder geschiedde des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  2 H4912 Wat is ulieden, dat gij dit spreekwoord H4911 [H8802] gebruikt H127 van het land H3478 Israels H559 [H8800] , zeggende H1 : De vaders H1155 hebben onrijpe druiven H398 [H8799] gegeten H8127 , en de tanden H1121 der kinderen H6949 [H8799] zijn stomp geworden?
  3 H2416 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H4912 , zo het ulieden meer gebeuren zal, dit spreekwoord H3478 in Israel H4911 [H8800] te gebruiken!
  4 H5315 Ziet, alle zielen H5315 zijn Mijne; gelijk de ziel H1 des vaders H5315 , alzo ook de ziel H1121 des zoons H5315 , zijn Mijne; de ziel H2398 [H8802] , die zondigt H4191 [H8799] , die zal sterven.
  5 H376 Wanneer nu iemand H6662 rechtvaardig H6213 [H8804] is, en doet H4941 recht H6666 en gerechtigheid;
  6 H398 [H8804] Niet eet H2022 op de bergen H5869 , en zijn ogen H5375 [H8804] niet opheft H1544 tot de drekgoden H1004 van het huis H3478 Israels H802 ; noch de huisvrouw H7453 zijns naasten H2930 [H8765] verontreinigt H5079 , noch tot de afgezonderde H802 vrouw H7126 [H8799] nadert;
  7 H376 En niemand H3238 [H8686] verdrukt H2326 , den schuldenaar H2258 zijn pand H7725 [H8686] wedergeeft H1500 , geen roof H1497 [H8799] rooft H7457 , den hongerige H3899 zijn brood H5414 [H8799] geeft H5903 , en den naakte H899 met kleding H3680 [H8762] bedekt;
  8 H5414 [H8799] Niet geeft H5392 op woeker H8636 , noch overwinst H3947 [H8799] neemt H3027 , zijn hand H5766 van onrecht H7725 [H8686] afkeert H571 , waarachtig H4941 recht H376 tussen den een H376 en den anderen H6213 [H8799] oefent;
  9 H2708 In Mijn inzettingen H1980 [H8762] wandelt H4941 , en Mijn rechten H8104 [H8804] onderhoudt H571 , om trouwelijk H6213 [H8800] te handelen H6662 ; die rechtvaardige H2421 [H8800] zal gewisselijk H2421 [H8799] leven H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  10 H1121 Heeft hij nu een zoon H3205 [H8689] gewonnen H6530 , die een inbreker H1818 is, die bloed H8210 [H8802] vergiet H251 , die zijn broeder H6213 [H8804] doet H259 een van deze dingen;
  11 H6213 [H8804] En die al die dingen niet doet H398 [H8804] ; maar eet H2022 ook op de bergen H2930 [H8765] , en verontreinigt H802 de huisvrouw H7453 zijns naasten;
  12 H3238 [H8689] Verdrukt H6041 den ellendige H34 en den nooddruftige H1497 [H8804] , rooft H1500 veel roofs H7725 H0 , geeft H2258 het pand H7725 [H8686] niet weder H5375 [H8804] , en heft H5869 zijn ogen H1544 op tot de drekgoden H6213 [H8804] , doet H8441 gruwel;
  13 H5414 [H8804] Geeft H5392 op woeker H3947 [H8804] , en neemt H8636 overwinst H2425 [H8804] ; zou die leven H2421 [H8799] ? Hij zal niet leven H8441 , al die gruwelen H6213 [H8804] heeft hij gedaan H4191 [H8800] ; hij zal voorzeker H4191 [H8714] gedood worden H1818 ; zijn bloed zal op hem zijn!
  14 H1121 Ziet nu, heeft hij een zoon H3205 [H8689] gewonnen H2403 , die al de zonden H1 zijn vaders H6213 [H8804] , die hij doet H7200 [H8799] , aanziet H7200 [H8799] , en toeziet H2004 , dat hij dergelijke H6213 [H8799] niet doet;
  15 H398 [H8804] Niet eet H2022 op de bergen H5869 , noch zijn ogen H5375 [H8804] opheft H1544 tot de drekgoden H1004 van het huis H3478 Israels H802 , de huisvrouw H7453 zijns naasten H2930 [H8765] niet verontreinigt;
  16 H376 En niemand H3238 [H8689] verdrukt H2258 , het pand H2254 [H8804] niet behoudt H1500 , en geen roof H1497 [H8804] rooft H3899 , zijn brood H7457 den hongerige H5414 [H8804] geeft H5903 , en den naakte H899 met kleding H3680 [H8765] bedekt;
  17 H3027 Zijn hand H6041 van den ellendige H7725 [H8689] afhoudt H5392 , geen woeker H8636 noch overwinst H3947 [H8804] neemt H4941 , Mijn rechten H6213 [H8804] doet H2708 , [en] in Mijn inzettingen H1980 [H8804] wandelt H4191 [H8799] ; die zal niet sterven H5771 om de ongerechtigheid H1 zijns vaders H2421 [H8800] ; hij zal gewisselijk H2421 [H8799] leven.
  18 H1 Zijn vader H6233 , dewijl hij met onderdrukking H6231 [H8804] onderdrukt heeft H251 , des broeders H1499 goed H1497 [H8804] geroofd heeft H6213 [H8804] , en gedaan heeft H2896 , dat niet goed H8432 was in het midden H5971 zijner volken H4191 [H8801] ; ziet daar, hij zal sterven H5771 in zijn ongerechtigheid.
  19 H559 [H8804] Maar gijlieden zegt H5375 [H8804] : Waarom draagt H1121 de zoon H5771 niet de ongerechtigheid H1 des vaders H1121 ? Immers zal de zoon H4941 , [die] recht H6666 en gerechtigheid H6213 [H8804] gedaan heeft H2708 , [en] al Mijn inzettingen H8104 [H8804] onderhouden H6213 [H8799] , en die gedaan heeft H2421 [H8800] , gewisselijk H2421 [H8799] leven.
  20 H5315 De ziel H2398 [H8802] , die zondigt H4191 [H8799] , die zal sterven H1121 ; de zoon H5375 [H8799] zal niet dragen H5771 de ongerechtigheid H1 des vaders H1 , en de vader H5375 [H8799] zal niet dragen H5771 de ongerechtigheid H1121 des zoons H6666 ; de gerechtigheid H6662 des rechtvaardigen H7564 zal op hem zijn, en de goddeloosheid H7563 des goddelozen zal op hem zijn.
  21 H7563 Maar wanneer de goddeloze H7725 [H8799] zich bekeert H2403 van al zijn zonden H6213 [H8804] , die hij gedaan heeft H2708 , en al Mijn inzettingen H8104 [H8804] onderhoudt H6213 [H8804] , en doet H4941 recht H6666 en gerechtigheid H2421 [H8800] , hij zal gewisselijk H2421 [H8799] leven H4191 [H8799] , hij zal niet sterven.
  22 H6588 Al zijn overtredingen H6213 [H8804] , die hij gedaan heeft H2142 [H8735] , zullen hem niet gedacht worden H6666 ; in zijn gerechtigheid H6213 [H8804] , die hij gedaan heeft H2421 [H8799] , zal hij leven.
  23 H2654 [H8800] Zou Ik enigzins H2654 [H8799] lust hebben H4194 aan den dood H7563 des goddelozen H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H7725 [H8800] ; is het niet, als hij zich bekeert H1870 van zijn wegen H2421 [H8804] , dat hij leve?
  24 H6662 Maar als de rechtvaardige H7725 [H8800] zich afkeert H6666 van zijn gerechtigheid H5766 , en onrecht H6213 [H8804] doet H6213 [H8799] , doende H8441 naar al de gruwelen H7563 , die de goddeloze H6213 [H8804] doet H2425 [H8804] , zou die leven H6666 ? Al zijn gerechtigheden H6213 [H8804] , die hij gedaan heeft H2142 [H8735] , zullen niet gedacht worden H4603 [H8804] ; in zijn overtreding H4604 , waardoor hij overtreden heeft H2403 , en in zijn zonde H2398 [H8804] , die hij gezondigd heeft H4191 [H8799] , in die zal hij sterven.
  25 H559 [H8804] Nog zegt gijlieden H1870 : De weg H136 des HEEREN H8505 [H8735] is niet recht H8085 [H8798] ; hoort H1004 nu, o huis H3478 Israels H1870 ! is Mijn weg H8505 [H8735] niet recht H1870 ? Zijn niet uw wegen H8505 [H8735] onrecht?
  26 H6662 Als de rechtvaardige H7725 [H8800] zich afkeert H6666 van zijn gerechtigheid H5766 , en onrecht H6213 [H8804] doet H4191 [H8804] , en sterft H5766 in dezelve, hij zal in zijn onrecht H6213 [H8804] , dat hij gedaan heeft H4191 [H8799] , sterven.
  27 H7563 Maar als de goddeloze H7725 [H8800] zich bekeert H7564 van zijn goddeloosheid H6213 [H8804] , die hij gedaan heeft H6213 [H8799] , en doet H4941 recht H6666 en gerechtigheid H5315 , die zal zijn ziel H2421 [H8762] in het leven behouden;
  28 H7200 [H8799] Dewijl hij toeziet H7725 [H8799] , en zich bekeert H6588 van al zijn overtredingen H6213 [H8804] , die hij gedaan heeft H2421 [H8800] , hij zal gewisselijk H2421 [H8799] leven H4191 [H8799] , hij zal niet sterven.
  29 H559 [H8804] Evenwel zegt H1004 het huis H3478 Israels H1870 : De weg H136 des HEEREN H8505 [H8735] is niet recht H1870 . Zouden Mijn wegen H1004 , o huis H3478 Israels H8505 [H8735] , niet recht zijn H1870 ? Zijn niet uw wegen H8505 [H8735] onrecht?
  30 H8199 [H8799] Daarom zal Ik u richten H1004 , o huis H3478 Israels H376 ! een ieder H1870 naar zijn wegen H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H7725 [H8798] , keert weder H7725 [H8685] , en bekeert u H6588 van al uw overtredingen H5771 , zo zal de ongerechtigheid H4383 u niet tot een aanstoot worden.
  31 H7993 [H8685] Werpt van u weg H6588 al uw overtredingen H6586 [H8804] , waardoor gij overtreden hebt H6213 [H8798] , en maakt H2319 u een nieuw H3820 hart H2319 en een nieuwen H7307 geest H4191 [H8799] ; want waarom zoudt gij sterven H1004 , o huis H3478 Israels?
  32 H2654 [H8799] Want Ik heb geen lust H4194 aan den dood H4191 [H8801] des stervenden H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H7725 [H8685] ; daarom bekeert u H2421 [H8798] en leeft.