Exodus 4

ABP_GRK(i)
  1 G611 απεκρίθη G1161 δε G* Μωυσής G2532 και G2036 είπεν G1437 εάν G3767 ουν G3361 μη G4100 πιστεύσωσί G1473 μοι G3366 μηδέ G1522 εισακούσωσι G3588 της G5456 φωνής μου G1473   G2046 ερούσι γαρ G1063   G3754 ότι G3756 ουκ G3708 ώπταί G1473 σοι G3588 ο G2316 θεός G5100 τι G2046 ερώ G4314 προς G1473 αυτούς
  2 G2036 είπε G1161 δε G1473 αυτώ G2962 κύριος G5100 τι G3778 τούτό εστι G1510.2.3   G3588 το G1722 εν G5495 χειρί σου G1473   G3588 ο G1161 δε G2036 είπε G4464 ράβδος
  3 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G4495 ρίψον G1473 αυτήν G1909 επί G3588 την G1093 γην G2532 και G4495 έρριψεν G1473 αυτήν G1909 επί G3588 την G1093 γην G2532 και G1096 εγένετο G3789 όφις G2532 και G5343 έφυγε Μωυσής G*   G575 απ΄ G1473 αυτού
  4 G2532 και G2036 είπε κύριος G2962   G4314 προς G* Μωυσήν G1614 έκτεινον G3588 την G5495 χείρα G2532 και G1949 επιλαβού G3588 της G2771.1 κέρκου G1614 εκτείνας G3767 ουν G3588 την G5495 χείρα G1949 επελάβετο G3588 της G2771.1 κέρκου G2532 και G1096 εγένετο G4464 ράβδος G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί αυτού G1473  
  5 G2443 ίνα G4100 πιστεύσωσί G1473 σοι G3754 ότι G3708 ώπταί G1473 σοι G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 των G3962 πατέρων αυτών G1473   G3588 ο G2316 θεός G* Αβραάμ G2532 και G3588 ο G2316 θεός G* Ισαάκ G2532 και G3588 ο G2316 θεός G* Ιακώβ
  6 G2036 είπε G1161 δε G1473 αυτώ G2962 κύριος G3825 πάλιν G1533 εισένεγκε G3588 την G5495 χείρά σου G1473   G1519 εις G3588 τον G2859 κόλπον σου G1473   G2532 και G1533 εισήνεγκε G3588 την G5495 χείρα αυτού G1473   G1519 εις G3588 τον G2859 κόλπον αυτού G1473   G2532 και G1627 εξήνεγκεν G1473 αυτήν G1537 εκ G3588 του G2859 κόλπου αυτού G1473   G2532 και G1096 εγενήθη G3588 η G5495 χειρ αυτού G1473   G3014.1 λεπρώσα G5616 ωσεί G5510 χιών
  7 G2532 και G2036 είπε G3825 πάλιν G1473 αυτώ G2962 κύριος G1533 εισένεγκε G3588 την G5495 χείρά σου G1473   G1519 εις G3588 τον G2859 κόλπον σου G1473   G2532 και G1533 εισήνεγκε G3588 την G5495 χείρα G1519 εις G3588 τον G2859 κόλπον αυτού G1473   G2532 και G1627 εξήνεγκεν G1473 αυτήν G1537 εκ G3588 του G2859 κόλπου αυτού G1473   G2532 και G3825 πάλιν G600 αποκατέστη G1519 εις G3588 την G5548.1 χροάν G3588 της G4561 σαρκός αυτής G1473  
  8 G1437 εάν δε G1161   G3361 μη πιστεύσωσί G4100   G1473 σοι G3366 μηδέ G1522 εισακούσωσι G3588 της G5456 φωνής G3588 του G4592 σημείου G3588 του G4413 πρώτου G4100 πιστεύσουσί G1473 σοι G3588 της G5456 φωνής G3588 του G4592 σημείου G3588 του G1208 δευτέρου
  9 G2532 και G1510.8.3 έσται G1437 εάν G3361 μη πιστεύσωσί G4100   G1473 σοι G3588 τοις G1417 δυσί G4592 σημείοις G3778 τούτοις G3366 μηδέ G1522 εισακούσωσι G3588 της G5456 φωνής σου G1473   G2983 λήψη G575 από G3588 του G5204 ύδατος G3588 του G4215 ποταμού G2532 και G1632 εκχεείς G1909 επί G3588 το G3584 ξηρόν G2532 και G1510.8.3 έσται G3588 το G5204 ύδωρ G3739 ο G302 αν G2983 λάβης G575 από G3588 του G4215 ποταμού G129 αίμα G1909 επί G3588 του G3584 ξηρού
  10 G2036 είπε G1161 δε G* Μωυσής G4314 προς G2962 κύριον G1189 δέομαι G2962 κύριε G3756 ουχ G2425 ικανός G1510.2.1 ειμί G4253 προ G3588 της G5504 εχθές G3761 ουδέ G4253 προ G3588 της G5154 τρίτης G2250 ημέρας G3761 ουδέ G575 αφ΄ G3739 ου G756 ήρξω G2980 λαλείν G3588 τω G2324 θεράποντί σου G1473   G2477.3 ισχνόφωνος G2532 και G1018.2 βραδύγλωσσος G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι
  11 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G3588 τω G* Μωυσή G5100 τις G1325 έδωκε G4750 στόμα G444 ανθρώπω G2532 και G5100 τις G4160 εποίησε G1423.1 δύσκωφον G2532 και G2974 κωφόν G991 βλέποντα G2532 και G5185 τυφλόν G3756 ουκ G1473 εγώ G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός
  12 G2532 και G3568 νυν G4198 πορεύου G2532 και G1473 εγώ G455 ανοίξω G3588 το G4750 στόμα σου G1473   G2532 και G4822 συμβιβάσω G1473 σε G3739 α G3195 μέλλεις G2980 λαλήσαι
  13 G2532 και G2036 είπε Μωυσής G*   G1189 δέομαι G2962 κύριε G4400 προχείρισαι G243 άλλον G1410 δυνάμενον G3739 ον G649 αποστελείς
  14 G2532 και G2373 θυμωθείς G3709 οργή G2962 κύριος G1909 επί G* Μωυσήν G2036 είπεν G3756 ουκ ιδού G2400   G* Ααρών G3588 ο G80 αδελφός σου G1473   G3588 ο G* Λευίτης G1987 επίσταμαι G3754 ότι G2980 λαλών G2980 λαλήσει αυτός G1473   G1473 σοι G2532 και G2400 ιδού G1473 αυτός G1831 εξελεύσεται G1519 εις G4877 συνάντησίν G1473 σοι G2532 και G1492 ιδών G1473 σε G5463 χαρήσεται G1722 εν G1438 εαυτώ
  15 G2532 και G2046 ερείς G4314 προς G1473 αυτόν G2532 και G1325 δώσεις G3588 τα G4487 ρήματά μου G1473   G1519 εις G3588 το G4750 στόμα αυτού G1473   G2532 και G1473 εγώ G455 ανοίξω G3588 το G4750 στόμα σου G1473   G2532 και G3588 το G4750 στόμα αυτού G1473   G2532 και G4822 συμβιβάσω G1473 υμάς G3739 α G4160 ποιήσετε
  16 G2532 και G1473 αυτός G1473 σοι λαλήσει G2980   G3588 τα G4314 προς G3588 τον G2992 λαόν G2532 και G1473 αυτός G1510.8.3 έσται G1473 σου G4750 στόμα G1473 συ δε G1161   G1473 αυτώ έση G1510.8.2   G3588 τα G4314 προς G3588 τον G2316 θεόν
  17 G2532 και G3588 την G4464 ράβδον ταύτην G3778   G3588 την G4762 στραφείσαν G1519 εις G3789 όφιν G2983 λήψη G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί σου G1473   G1722 εν G3739 η G4160 ποιήσεις G1722 εν G1473 αυτή G3588 τα G4592 σημεία
  18 G4198 επορεύθη G1161 δε G* Μωυσής G2532 και G654 απέστρεψε G4314 προς G* Ιοθώρ G3588 τον G3995 πενθερόν αυτού G1473   G2532 και G3004 λέγει G4198 πορεύσομαι G2532 και G654 αποστρέψω G4314 προς G3588 τους G80 αδελφούς μου G1473   G3588 τους G1722 εν G* Αιγύπτω G2532 και G3708 όψομαι G1487 ει G2089 έτι G2198 ζώσι G2532 και G2036 είπεν Ιοθώρ G*   G3588 τω G* Μωυσή G897.2 βάδιζε G5198 υγιαίνων G3326 μετά δε G1161   G3588 τας G2250 ημέρας G3588 τας G4183 πολλάς εκείνας G1565   G5053 ετελεύτησεν G3588 ο G935 βασιλεύς G* Αιγύπτου
  19 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G4314 προς G* Μωυσήν G1722 εν G1093 γη G* Μαδιάν G897.2 βάδιζε G565 άπελθε G1519 εις G* Αίγυπτον G2348 τεθνήκασι γαρ G1063   G3956 πάντες G3588 οι G2212 ζητούντές G1473 σου G3588 την G5590 ψυχήν
  20 G353 αναλαβών G1161 δε G* Μωυσής G3588 την G1135 γυναίκα G2532 και G3588 τα G3813 παιδία G307 ανεβίβασεν G1473 αυτά G1909 επί G3588 τα G5268 υποζύγια G2532 και G1994 επέστρεψεν G1519 εις G* Αίγυπτον G2983 έλαβε G1161 δε G* Μωυσής G3588 την G4464 ράβδον G3588 την G3844 παρά G3588 του G2316 θεού G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί αυτού G1473  
  21 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G4314 προς G* Μωυσήν G4198 πορευομένου σου G1473   G2532 και G654 αποστρέφοντος G1519 εις G* Αίγυπτον G3708 ορά G3956 πάντα G3588 τα G5059 τέρατα G3739 α G1325 δέδωκα G1722 εν G3588 τη G5495 χειρι σου G1473   G4160 ποιήσεις G1473 αυτά G1726 εναντίον G* Φαραώ G1473 εγώ δε G1161   G4645 σκληρυνώ G1473 αυτού G3588 την G2588 καρδίαν G2532 και G3766.2 ου μη G1821 εξαποστείλη G3588 τον G2992 λαόν
  22 G1473 συ δε G1161   G2046 ερείς G3588 τω G* Φαραώ G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G5207 υιός G4416 πρωτότοκός μου G1473   G* Ισραήλ
  23 G2036 είπα δε G1161   G1473 σοι G1821 εξαπόστειλον G3588 τον G2992 λαόν μου G1473   G2443 ίνα G1473 μοι λατρεύση G3000   G1487 ει μεν G3303   G3767 ουν G3361 μη βούλη G1014   G1821 εξαποστείλαι G1473 αυτούς G3708 όρα G3767 ουν G1473 εγώ G615 αποκτενώ G3588 τον G5207 υιόν σου G1473   G3588 τον G4416 πρωτότοκον
  24 G1096 εγένετο δε G1161   G1722 εν G3588 τη G3598 οδώ G1722 εν G3588 τω G2646 καταλύματι G4876 συνήντησεν G1473 αυτώ G32 άγγελος G2962 κυρίου G2532 και G2212 εζήτει G615 αποκτείναι G1473 αυτόν
  25 G2532 και G2983 λαβούσα Σεπφώρα G*   G5586 ψήφον G4059 περιέτεμε G3588 την G203 ακροβυστίαν G3588 του G5207 υιού αυτής G1473   G2532 και G4363 προσέπεσε G4314 προς G3588 τους G4228 πόδας αυτού G1473   G2532 και G2036 είπενσηε G2476 έστη G3588 το G129 αίμα G3588 της G4061 περιτομής G3588 του G3813 παιδίου μου G1473  
  26 G2532 και G565 απήλθεν G575 απ΄ G1473 αυτού G3588 ο G32 άγγελος G1360 διότι G2036 είπεν G2476 έστη G3588 το G129 αίμα G3588 της G4061 περιτομής G3588 του G3813 παιδίου μου G1473  
  27 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G4314 προς G* Ααρών G4198 πορεύθητι G1519 εις G4877 συνάντησιν G* Μωυσή G1519 εις G3588 την G2048 έρημον G2532 και G4198 επορεύθη G2532 και G4876 συνήντησεν G1473 αυτώ G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G3588 του G2316 θεού G2532 και G2705 κατεφίλησαν G240 αλλήλους
  28 G2532 και G312 ανήγγειλε Μωυσής G*   G3588 τω G* Ααρών G3956 πάντας G3588 τους G3056 λόγους G2962 κυρίου G3739 ους G649 απέστειλε G4314 προς G1473 αυτόν G2532 και G3956 πάντα G3588 τα G4592 σημεία G3739 α G1781 ενετείλατο G1473 αυτώ
  29 G4198 επορεύθη G1161 δε G* Μωυσής G2532 και G* Ααρών G2532 και G4863 συνήγαγον G3588 την G1087 γερουσίαν G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ
  30 G2532 και G2980 ελάλησεν Ααρων G*   G3956 πάντα G3588 τα G4487 ρήματα G3739 α G2980 ελάλησεν ο θεός G3588   G2316   G4314 προς G* Μωυσήν G2532 και G4160 εποίησε G3588 τα G4592 σημεία G1726 εναντίον G3588 του G2992 λαού
  31 G2532 και G4100 επίστευσεν G3588 ο G2992 λαός G2532 και G5463 εχάρη G3754 ότι G1980 επεσκέψατο ο θεός G3588   G2316   G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ G2532 και G3754 ότι G1492 είδεν G1473 αυτών G3588 την G2347 θλίψιν G2955 κύψας δε G1161   G3588 ο G2992 λαός G4352 προσεκύνησε