Joel 3

  3:1   3754 ότι For 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1722 εν in 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   2540-1565 καιρώ εκείνω that time, 3752 όταν whenever 1994 επιστρέψω [6shall return 3588 την 1the 161 αιχμαλωσίαν 2captivity * Ιούδα 3of Judah 2532 και 4and * Ιερουσαλήμ 5Jerusalem],   3:2   4863 συνάξω I will gather 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations, 2532 και and 2609 κατάξω I will lead 1473 αυτά them 1519 εις into 3588 την the 2835.1 κοιλάδα valley * Ιωσαφάτ of Jehoshaphat. 2532 και And 1252 διακριθήσομαι I will litigate 4314 προς with 1473 αυτούς them 1563 εκεί there 5228 υπέρ for 3588 του   2992-1473 λαού μου my people, 2532 και and 3588 της   2817-1473 κληρονομίας μου my inheritance * Ισραήλ Israel, 3739 ους whom 1289 διέσπειρα I dispersed 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations, 2532 και even 3588 την the one 1093-1473 γην μου [2my land 2612.1 κατεδείλαντο 1who divided].   3:3   2532 και And 1909 επί [3over 3588 τον   2992-1473 λαόν μου 4my people 906 έβαλον 1they cast 2819 κλήρους 2lots]; 2532 και and 1325 έδωκαν gave 3588 τα the 3808 παιδάρια boys 4204 πόρναις to harlots, 2532 και and 3588 τα [2the 2877 κοράσια 3young women 4453 επώλουν 1sold] 473 αντί for 3588 του   3631 οίνου wine, 2532 και and 4095 έπινον drank.   3:4   2532 και And 5100 τι what 1473 υμείς are you 1473 εμοί to me, * Τύρος O Tyre 2532 και and * Σιδών Sidon, 2532 και and 3956 πάσα all * Γαλιλαία Galilee 246 αλλοφύλων of the Philistines? 3361 μη Do 468 ανταπόδομα [4a recompense 1473 υμείς 1you 467 ανταποδίδοτέ 2recompense 1473 μοι 3to me]? 2228 η or 3422.2 μνησικακείτε [2have resentment 1473 υμείς 1do you] 1473 εμοί to me? 3689.5 οξέως Swiftly 2532 και and 5030 ταχέως quickly 467 ανταποδώσω I will recompense 3588 το   468-1473 ανταπόδομα υμών your recompense 1519 εις upon 2776-1473 κεφαλάς υμών your heads;   3:5   446.2 ανθ΄ ων because 3588 το   694-1473 αργύριόν μου [2my silver 2532 και 3and 3588 το   5553-1473 χρυσίον μου 4my gold 2983 ελάβετε 1you took], 2532 και and 3588 τα the 1952.1 επίλεκτά chosen things 1473 μου of mine; 3588 τα the 2570 καλά good things 1533 εισηνέγκατε you carried 1519 εις into 3588 τους   3485-1473 ναούς υμών your temples.   3:6   2532 και And 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ιούδα of Judah, 2532 και and 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ιερουσαλήμ of Jerusalem 591 απέδοσθε you rendered 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons 3588 των of the * Ελλήνων Greeks, 3704 όπως so that 1856 εξώσητε you should push 1473 αυτούς them 1537 εκ from out of 3588 των   3725 ορίων αυτών their borders.   3:7   2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1825 εξεγείρω will awaken 1473 αυτούς them 1537 εκ from out of 3588 του the 5117 τόπου place 3739 ου of which 591 απέδοσθε you rendered 1473 αυτούς them 1563 εκεί there; 2532 και and 467 ανταποδώσω I will recompense 468-1473 ανταπόδομα υμών your recompense 1519 εις onto 2776-1473 κεφαλάς υμών your heads.   3:8   2532 και And 591 αποδώσομαι I will render 3588 τους   5207-1473 υιούς υμών your sons 2532 και and 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας υμών your daughters 1519 εις into 5495 χείρας the hands 5207 υιών of sons * Ιούδα of Judah; 2532 και and 591 αποδώσονται they shall render 1473 αυτούς them 1519 εις into 161 αιχμαλωσίαν captivity, 1519 εις into 1484 έθνος a nation 3112 μακράν far 566 απέχον at a distance, 3754 ότι for 3588 ο the 2962 κύριος lord 2980 ελάλησε spoke.   3:9   2784 κηρύξατε Proclaim 3778 ταύτα these things 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations! 37 αγιάσατε Sanctify 4171 πόλεμον a war! 1825 εξεγείρατε Awaken 3588 τους the 3163.2 μαχητάς warriors! 4317 προσαγάγετε Lead forward 2532 και and 305 αναβαίνετε ascend 3956 πάντες all 435 άνδρες men 4170.3 πολεμισταί of war!   3:10   4792.1 συγκόψατε Cut up 3588 τα   723-1473 άροτρα υμών your plows 1519 εις into 4501 ρομφαίας broadswords, 2532 και and 3588 τα   1407-1473 δρέπανα υμών your sickles 1519 εις into 4577.2 σειρομάστας spears! 3588 ο Let the 102 αδύνατος powerless 3004 λεγέτω say 3754 ότι that, 2480-1473 ισχύω εγω I am strong!   3:11   4867 συναθροίζεσθε Gather together 2532 και and 1531 εισπορεύεσθε enter 3956 πάντα all 3588 τα   1484 έθνη nations 2943 κυκλόθεν round about! 2532 και And 4863 συνάχθητε gather together 1563 εκεί there! 3588 ο Let the 4239 πραϋς gentle one 1510.5 έστω be 3163.2 μαχητής a warrior!   3:12   1825 εξεγειρέσθωσαν Awaken 2532 και and 305 αναβαινέτωσαν ascend 3956 πάντα all 3588 τα   1484 έθνη nations 1519 εις into 3588 την the 2835.1 κοιλάδα valley * Ιωσαφάτ of Jehoshaphat! 1360 διότι for 1563 εκεί there 2523 καθιώ I will sit 3588 του   1252 διακρίναι to separate 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations 2943 κυκλόθεν round about.   3:13   1821 εξαποστείλατε Send out 1407 δρέπανα sickles! 3754 ότι for 3936 παρέστηκεν [3stands by 3588 ο 1the 5166.2 τρυγητός 2gathering of the crops]. 1531 εισπορεύεσθε Enter in! 3961 πατείτε Tread! 1360 διότι for 4134 πλήρης [3is full 3588 η 1the 3025 ληνός 2wine vat]. 5239.1 υπερεκχείται [3overflow 3588 τα 1The 5276 υπολήνια 2wine-vats], 3754 ότι for 4129 επληθύνθη [2are multiplied 3588 τα   2556-1473 κακά αυτών 1their evils].   3:14   2279 ήχοι Sounds 1837 εξήχησαν resounded 1722 εν in 3588 τη the 2835.1 κοιλάδι valley 3588 της   1349 δίκης of punishment, 3754 ότι for 1451 εγγύς [3is near 2250 ημέρα 1the day 2962 κυρίου 2of the lord] 1722 εν in 3588 τη the 2835.1 κοιλάδι valley 3588 της   1349 δίκης of punishment.   3:15   3588 ο The 2246 ήλιος sun 2532 και and 3588 η the 4582 σελήνη moon 4951.5 συσκοτάσουσι shall darken, 2532 και and 3588 οι the 792 αστέρες stars 1416 δύσουσι shall let down 3588 το   5338-1473 φέγγος αυτών their brightness.   3:16   3588-1161 ο δε But the 2962 κύριος lord 1537 εκ [2from * Σιών 3Zion 349 ανακράξεται 1shall shout aloud], 2532 και and 1537 εξ [3from out of * Ιερουσαλήμ 4Jerusalem 1325 δώσει 1shall utter 5456-1473 φωνήν αυτού 2his voice]. 2532 και And 4579 σεισθήσεται [6shall be shaken 3588 ο 1the 3772 ουρανός 2heaven 2532 και 3and 3588 η 4the 1093 γη 5earth], 3588-1161 ο δε but the 2962 κύριος lord 5339 φείσεται shall spare 3588 του   2992-1473 λαού αυτού his people, 2532 και and 1765 ενισχύσει shall strengthen 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ισραήλ of Israel.   3:17   2532 και And 1097 γνώσεσθε you shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός υμών your God 2681 κατασκηνών encamping 1722 εν in * Σιών Zion, 3735 όρει [3mountain 39 αγίω 2holy 1473 μου 1my]. 2532 και And 1510.8.3-* έσται Ιερουσαλήμ Jerusalem will be 39 αγία holy, 2532 και and 241 αλλογενείς foreigners 3756 ου   1330 διελεύσονται shall go 1223 δι΄ through 1473 αυτής her 3765 ουκέτι no longer.   3:18   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 645.2 αποσταλάξει [3will trickle down 3588 τα 1the 3735 όρη 2mountains] 1098.4 γλυκασμόν sweetness, 2532 και and 3588 οι the 1015 βουνοί hills 4482 ρυήσονται shall flow 1051 γάλα milk, 2532 και and 3956 πάσαι all 3588 αι the 859 αφέσεις releases * Ιούδα of Judah 4482 ρυήσονται shall flow 5204 ύδατα waters; 2532 και and 4077 πηγή a spring 1537 εξ [2from out of 3624 οίκου 3the house 2962 κυρίου 4of the lord 1831 εξελεύσεται 1shall come forth], 2532 και and 4222 ποτιεί it shall water 3588 τον the 5493 χειμάρρουν rushing stream 3588 των of the 4979.3 σχοίνων rushes.   3:19   * Αίγυπτος Egypt 1519 εις [2for 854 αφανισμόν 3extinction 1510.8.3 έσται 1will be], 2532 και and 3588 η   * Ιδουμαία Edom 1519 εις for 3977.1 πεδίον a plain 854 αφανισμού of extinction, 1537 εξ because of 93 αδικιών iniquities 5207 υιών of the sons * Ιούδα of Judah, 446.2 ανθ΄ ων because 1632 εξέχεαν they poured out 129 αίμα blood 1342 δίκαιον of the just 1722 εν in 3588 τη   1093-1473 γη αυτών their land.   3:20   3588-1161 η δε But * Ιουδαία Judea 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 2730 κατοικηθήσεται 1shall dwell], 2532 και and * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1519 εις for 1074 γενεάς generations 1074 γενεών of generations.   3:21   2532 και And 1567 εκζητήσω I will require 3588 το   129-1473 αίμα αυτών their blood, 2532 και and 3766.2 ου μη no way 121.1 αθωώσω acquit. 2532 και And 2962 κύριος the lord 2681 κατασκηνώσει shall encamp 1722 εν in * Σιών Zion.