Joel 3:4

  3:4   2532 και And 5100 τι what 1473 υμείς are you 1473 εμοί to me, * Τύρος O Tyre 2532 και and * Σιδών Sidon, 2532 και and 3956 πάσα all * Γαλιλαία Galilee 246 αλλοφύλων of the Philistines? 3361 μη Do 468 ανταπόδομα [4a recompense 1473 υμείς 1you 467 ανταποδίδοτέ 2recompense 1473 μοι 3to me]? 2228 η or 3422.2 μνησικακείτε [2have resentment 1473 υμείς 1do you] 1473 εμοί to me? 3689.5 οξέως Swiftly 2532 και and 5030 ταχέως quickly 467 ανταποδώσω I will recompense 3588 το   468-1473 ανταπόδομα υμών your recompense 1519 εις upon 2776-1473 κεφαλάς υμών your heads;