Joel 3:1

  3:1   3754 ότι For 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1722 εν in 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   2540-1565 καιρώ εκείνω that time, 3752 όταν whenever 1994 επιστρέψω [6shall return 3588 την 1the 161 αιχμαλωσίαν 2captivity * Ιούδα 3of Judah 2532 και 4and * Ιερουσαλήμ 5Jerusalem],