Joel 3:7

  3:7   2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1825 εξεγείρω will awaken 1473 αυτούς them 1537 εκ from out of 3588 του the 5117 τόπου place 3739 ου of which 591 απέδοσθε you rendered 1473 αυτούς them 1563 εκεί there; 2532 και and 467 ανταποδώσω I will recompense 468-1473 ανταπόδομα υμών your recompense 1519 εις onto 2776-1473 κεφαλάς υμών your heads.